Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 24. oktober 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

231. Dispensation til placering af gyllebeholder indenfor en afstand af 100 meter til vandløb

Sagsnr.: 09.17.00-P19-75-16 Sagsbehandler: Christina Thorslev Petersen  

Dispensation til placering af gyllebeholder indenfor en afstand af 100 meter til vandløb

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om udvidelse af kvæghold. I forbindelse med udvidelsen ansøges om etablering af en gyllebeholder og en møddingsplads indenfor 100 meter af Stalmose Grøft (gyllebeholderen vil ligge 87 meter fra vandløbet). Dette kræver dispensation fra husdyrloven.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation for afstand til vandløb efter husdyrloven. 

Sagsfremstilling

Hovedreglen i husdyrloven er, at gyllebeholdere som udgangspunkt ikke må opføres indenfor 100 meter af et vandløb eller en sø.

 

En dispensation vil medføre vilkår om indretning og drift. Der vil blive stillet vilkår om etablering af en jordvold, der kan tilbageholde indholdet af gyllebeholderen, etablering af gyllealarm samt beholderkontrol hvert 5. år. Det er ansøger indforstået med.

 

Herning Kommune kan ikke anvise en bedre placering, idet der i nord-, vest- og sydlig retning omkring ejendommen findes vandløb indenfor en afstand af 100 meter. Alternativet er derfor, at gyllebeholderen etableres uden tilknytning til eksisterende byggeri, hvilket er i uoverensstemmelse med landzonereglerne. Den omtalte gyllebeholder fremgår som nr. 12 på nedenstående oversigtsfoto.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives dispensation efter husdyrloven til opførelse af gyllebeholder indenfor 100 meter til vandløb.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.