Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 24. oktober 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

227. Frigivelse af anlægsbevilling til vandplanprojekt i Sunds Nørreå

Sagsnr.: 06.02.03-P20-19-12 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til vandplanprojekt i Sunds Nørreå

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Winnie Post, Pia Colstrup, Erik Skibsted

Sagsresume

Opstemningen ved Nybro Mølle Dambrug er udpeget som en spærring i den statslige Vandplan 1.4 for Nissum Fjord. Projektet med fjernelse af faunaspærringen er fuldt finansieret via støtteordningen under Vandplanen.

 

NaturErhvervstyrelsen har den 5. juli 2016 meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til et vandløbsrestaureringsprojekt til forbedring af faunapassagen ved Sunds Nørreå. Tilskuddet vil blive udbetalt til kommunen, når projektet er gennemført.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling på 2.583.000 kr. samt tilhørende rådighedsbeløb til gennemførelse af projektet.

Sagsfremstilling

Herning Kommune ønsker at gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt ved Sunds Nørreå. Projektets formål er at genskabe kontinuitet i Sunds Nørreå, hvorved der skabes passage for fisk og fauna til vandløbssystemet opstrøms Nybro Mølle Dambrug ved udløbet i Storå.

 

Projektet omfatter en forlægning af det eksisterende vandløbsforløb til et nyt udløb i Storå. Derved fjernes opstuvningszonen ved opstemningen af dambruget, og der skabes fri passage og optimale gyde- og opvækstforhold for laksefisk i Sunds Nørreå.

 

NaturErhvervstyrelsen har den 5. juli 2016 meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til vandløbsrestaureringsprojektet til forbedring af faunapassagen ved Sund Nørreå. Tilskuddet vil blive udbetalt til kommunen, når projektet er gennemført.

 

Herning Kommune vil hos rådgiver få udarbejdet et detailprojekt og udbudsmateriale i forbindelse med projektet med fjernelse af spærring ved Nybro Mølle Dambrug i Sunds Nørreå i 2016/2017. Anlægsarbejdet planlægges gennemført i 2017/2018.  

Økonomi

Herning Kommune har fået tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen om tilskud til projektet til forbedring af faunapassagen for vandrefisk i Sunds Nørreå ved Nybro Dambrug. Tilskuddet er på 2.583.000 kr. Tilskuddet består af midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond og midler fra Fødevareministeriet. Der skal ikke afregnes moms af tilskuddet, da der er tale om offentlige midler.

 

NaturErhvervstyrelsen har godkendt Herning Kommunes budget over udgifter til projektet - se bilag. Udgifter til konsulent udgør 158.000 kr. i 2017, og udgifter til anlægsarbejde udgør 2.425.000 kr. i 2018.

 

Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved NaturErhvervstyrelsen, når vandløbsrestaureringsprojektet er gennemført i 2018.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne områder til udgifter til konsulent- og anlægsudgifter i alt 2.583.000 kr. i forbindelse med gennemførelse af projektet. Udgifterne finansieres af det modtagne tilskud. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 2.583.000 kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til tilskud til projektet Forbedring af faunapassage ved Sunds Nørreå,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på i alt 2.583.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb på 158.000 kr. i 2017 og 2.425.000 kr. i 2018 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. til gennemførelse af projektet Forbedring af faunapassage ved Sunds Nørreå. 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Oversigtskort over projektområde Sunds Nørreå