Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 24. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

157. Hastighedsopgradering på Vardevej og Sunds Omfartsvej

Sagsnr.: 05.01.45-K04-1-18 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Hastighedsopgradering på Vardevej og Sunds Omfartsvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Vejdirektoratet har anmodet Herning Kommune om udtalelse til de udpegede 90 km/t projekter på statsveje i Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at projektet på Sunds Omfartsvej tages til efterretning, mens 90 km/t ikke kan anbefales på de dele af Vardevej, hvor der mangler cykelsti.

Sagsfremstilling

1. januar 2018 trådte den nye hastighedsbekendtgørelse i kraft, hvilket betyder, at det nu er muligt at etablere 90 km/t på udvalgte veje i åbent land. I den forbindelse har Vejdirektoratet fået bevilget midler til at indføre en højere hastighedsbegrænsning på nedenstående udvalgte statsveje, hvor hastigheden sættes op fra 80 km/t til 90 km/t.

 

Sunds Omfartsvej - 4,7 km

Det af Vejdirektoratet udarbejdede projekt skal øge trafiksikkerheden på strækningen, så hastigheden på ca. 2,5 km delstrækninger kan øges til 90 km/t, uden at det medfører flere ulykker. Den nuværende gennemsnitshastighed er målt til 88,8 km/t og årsdøgntrafikken er på 5.419 køretøjer. Der er forbud mod cykling på vejstrækningen.

Der etableres rumleriller i vejmidten, i ydersiden af kørebanerne og foran rundkørslerne. Desuden fjernes bevoksning for sikring af oversigt, særligt i kurverne.

Projektet er godkendt af politiet og forventes udført i år.

 

Forvaltningen har modtaget henvendelser fra borgere i den tilgrænsende udstykning til Sunds Omfartsvej. Borgerne er bekymrede for at den øgede hastighed og rumlerillerne, vil medføre et øget støjniveau omkring boligerne. Det er Vejdirektoratets vurdering, at støjeffekten af den forhøjede hastighedsgrænse vil være så lav, at den ikke kan opfattes.

 

Vardevej

Projektet er i en afklaringsfase, der foreligger således ikke et færdigt projekt for Vardevej. Projektet er planlagt til udførelse i 2020.

 

Det er forvaltningens vurdering, at hastigheden ikke bør hæves på de dele af Vardevej, hvor der mangler cykelsti.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at projektet for Sunds Omfartsvej tages til efterretning, mens 90 km/t ikke kan anbefales på de dele af Vardevej, hvor der mangler cykelsti.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Hastighedsopgradering for Sunds Omfartsvej tages til efterretning, mens hastighedsopgradering ikke kan anbefales på de dele af Vardevej, hvor der mangler cykelsti.