Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 24. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

161. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af kommunale bygninger

Sagsnr.: 82.07.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af kommunale bygninger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,550 mio. kr. i 2018 til renovering af pavillon ved daginstitution i Sunds og reparation af elevator i udlejningsejendom på H.C. Ørstedsvej i Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,550 mio. kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme til diverse anlægsarbejder/renovering af bygninger i Herning Kommune.

 

Forvaltningen ønsker at anvende beløbet til følgende renoveringer:

 

Pavillon ved daginstitutionsbygningen Qualsholm i Sunds (en del af daginstitutionen Børneliv)

Den malede træbeklædning på pavillonen er nedbrudt i et omfang der medfører, at det ikke længere er rentabelt at vedligeholde den. Beklædningen ønskes derfor udskiftet til en vedligeholdelsesfri pladebeklædning, hvor der samtidig foretages efterisolering af bygningen. Pavillonen er placeret som en permanent del af daginstitutionen. Renoveringen beløber sig til ca. 0,250 mio. kr.

 

Elevator i udlejningsejendom H.C. Ørstedsvej 24, Herning

Automatdørene i elevatoren i ejendommen er nedslidte og har så mange funktionssvigt, at en reparation er nødvendig. Ejendommen beboes af borgere, der på grund af forskellige funktionsnedsættelser er afhængige af elevatoren. Det er af leverandøren vurderet, at en udskiftning af automatdøre samt forskellig automatik i elevatoren vil kunne forlænge levetiden med ca. fem år. Reparation beløber sig til ca. 0,300 mio. kr., hvilket er ca. halvdelen af prisen for en ny elevator.

Begge renoveringer vil blive igangsat i løbet af efteråret 2018 og forventes færdiggjort inden udgangen af året.

Økonomi

Udgiften til de to renoveringer forventes at kunne dækkes af rådighedsbeløbet på 0,550 mio. kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 "Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder" i 2018.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2018 på 0,550 mio. kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr. "Renovering pavillon v/Qualsholm og reparation af elevator H.C. Ørstedsvej"

 

at anlægsbevillingen finansieres af det i 2018 afsatte rådighedsbeløb på 0,550 mio. kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 "Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder".
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.