Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 24. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

159. Husstandsindsamling af papir og pap

Sagsnr.: 07.18.06-P00-1-18 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Husstandsindsamling af papir og pap

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Gitte Østergård, Bjarne Kallesø

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 30. april 2018, pkt. 82 at udvide den nuværende indsamling af papir til også at omfatte småt pap. En stor del af papaffaldet bliver i dag afleveret sammen med restaffaldet og brændt. Der er derfor en miljømæssig fordel i at indsamle pap ved husstandene.

 

Afsætningspriserne på papir og blandet papir/pap svinger meget. Der forventes en mindre stigning i omkostninger ved at udvide den nuværende indsamling af papir til også at omfatte småt pap. Dette vil dog kunne dækkes af renovationsgebyret. Samtidig er det en serviceforbedring for borgerne at kunne aflevere småt pap ved husstandene og derved spare ture til genbrugspladsen, og den samlede indsamlingsmængde øges til gavn for miljøet og medfører en højere genanvendelsesprocent.

 

Forvaltningen anbefaler, at beslutningen om at udvide den nuværende indsamling af papir til også at omfatte småt pap fastholdes.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har gennem en længere årrække indsamlet papir ved husstandene. Papirmængderne har de seneste år været faldende, og der er derfor ekstra kapacitet i papirbeholderne. Udgiften til papirindsamlingen er beregnet til ca. 3,2 mio. kr. pr. år, som skal fratrækkes en indtægt på ca. 1,6 mio. kr. pr. år (nuværende markedspris) for det indsamlede papir. Nettoudgiften vil derfor i alt være ca. 1,6 mio. kr. pr. år.

 

Indsamlingen af småt pap sammen med papir forventes igangsat pr. 1. januar 2019, hvor den nuværende aftale om afsætning af papir ophører. Der er lavet aftale med renovatøren, hvor ændringen ikke medfører en merudgift på tømningerne.

 

Der kommer jævnligt henvendelser fra borgere, som netop peger på den faldende mængde papiraffald, og som er meget interesseret i at kunne bruge den overskydende kapacitet i papirbeholdere til pap. Antallet af tømninger vil ikke blive øget. I de tilfælde, hvor borgerne har mere pap end der er plads til i beholderen eller har større papkasser, vil de fortsat skulle benytte genbrugspladserne. Inden en eventuel ændring skal der iværksættes informationsindsats.

 

Afsætningsprisen for blandet papir og pap er lavere end for rent papir, men den samlede mængde øges. Afsætningspriserne varierer meget, hvor den gennemsnitlige prisforskel i perioden januar 2017 – juli 2018 har været på 179 kr./ton. Ved denne prisforskel vil udgiften stige med ca. 300.000 kr./år.

 

I beregningen er der taget højde for, at den samlede mængde øges, når pap indsamles ved husstanden, udgifterne til tømning af papcontainere spares, og der vil være en besparelse på forbrændingen.

 

AFLD har den 5. juli 2018 udarbejdet et oplæg til fælles ordninger blandt ejerkommunerne, her anbefales en blandet fraktion af papir/pap. Hvis der besluttes en fælles løsning for AFLD-kommunerne, vil denne derfor sandsynligvis indeholde en blandet papir/pap-fraktion.

Økonomi

Der forventes en merudgift på ca. 300.000 kr. ved indsamling af en blandet papir/pap fraktion.

Denne udgift dækkes via indtægterne fra de nuværende renovationsgebyrer. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at papirindsamlingen pr. 1. januar 2019 udvides til at omfatte småt pap.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.