Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 24. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

163. Korsørvej 29A, Herning - ansøgning om dispensation til bebyggelsesprocent

Sagsnr.: 02.34.02-P19-527-18 Sagsbehandler: Hanne Jacobsen  

Korsørvej 29A, Herning - ansøgning om dispensation til bebyggelsesprocent

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

På ejendommen Korsørvej 29A, Herning søges om at opføre en ny boligblok i 2 etager med 8 boliger.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles tilladelse til det ansøgte projekt, idet det ud fra en helhedsvurdering vurderes, at omfanget og placeringen af den nye bygning er hensigtsmæssig i forhold til benyttelsen, eksisterende bebyggelse og grundens størrelse.

Sagsfremstilling

Der ønskes opført 8 boliger på i alt 710 m² fordelt på 2 plan med et grundareal på 355 m² + trappe/altangang mod nord og altaner/have mod syd.

 

På grunden er i forvejen opført en ældre boligblok indeholdende i alt 12 boliger fordelt på 3 etager. Disse boliger får i forbindelse med det nye projekt monteret altaner.

 

Den nye boligblok ønskes placeret 4,8 m fra nordlig skel og med gavlen placeret 5,2 m fra skel mod øst.

 

Ejendommen er beliggende i et område med flere parcelhuse mod vest og nord, og en kolonihaveforening mod øst.

 

 

Projektet er ikke reguleret i en lokalplan, men er omfattet af kommuneplanramme nr. 12.B9, som udlægger området til boliger med tæt/lav karakter.

 

Bebyggelsesprocenten er beregnet til 48, hvilket er lidt over Bygningsreglements (BR15) bestemmelse om 45 procent for grunde med etageboliger i områder, der ikke er udlagt dertil.

 

Da projektet overskrider byggeretten, er der foretaget en helhedsvurdering med efterfølgende partshøring ved berørte naboer.

 

Forvaltningen har modtaget indsigelse fra 5 partshørte, derudover har 2 ikke partshørte også sendt bemærkninger.

 

Indsigelserne går fortrinsvis på indbliksgener og skyggegener på ejendommene mod nord og mod vest, samt øget trafik på Korsørvej og parkeringsforhold på ejendommen som følge af otte nye boliger. Der er også indsigelser mod yderlige fortætning i området. (Se bilag)

 

Forvaltningen har vurderet, at opførelse af de 8 nye boliger ikke er lokalplanpligtig, da kommuneplanens ramme giver mulighed for en fortætning af området. Desuden er der ud fra en helhedsvurdering forhold i projektets placering og sammenhæng med eksisterende boliger i området, som ikke giver anledning til at kræve lokalplan.

 

Forvaltningen vurderer, at bygningens omfang og placering ikke giver væsentlig mere indbliksgene for omkringboende, end der normalt skal tåles i et boligområde præget af åben/lav bebyggelse, hvor der må bygges i 2 etager.

 

Forvaltningen vurderer, at de 8 nye boliger kan opføres i 2 etager. Det indgår i vurderingen, at etageantallet svarer til byggelovens bestemmelser, at bygningens højde er næsten 2 m under byggelovens 8,5 m. Herudover er afstand til skel respekteret, og indbliksmuligheder svarer til det indblik, der normalt skal accepteres i et boligområde med åben/lav bebyggelse.

Det vurderes samtidig, at ejendommens samlede opholdsarealer og parkering er passende og svarer til tilsvarende bebyggelse. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der ud fra en helhedsvurdering gives tilladelse til at opføre 8 nye boliger i 2 etager som ansøgt

 

at der dispenseres til BR15 til en bebyggelsesprocent på 48, svarende til en overskridelse på 3 %.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Situationsplan.pdf
  • Skitsemappe.pdf
  • Indsigelser
  • Helhedsvurdering