Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 24. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

160. Orientering om anbefalinger fra naturrådet for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner

Sagsnr.: 01.02.03-P17-2-16 Sagsbehandler: Gert Thorhauge Andersen  

Orientering om anbefalinger fra naturrådet for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Trine Eide, Dan Overgaard

Sagsresume

Det lokale naturråd for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner har afsluttet deres arbejde, og udarbejdet anbefalinger til kommunernes arbejde med udpegning af Grønt Danmarkskort til kommuneplanen. Anbefalingerne er med følgebrev og supplerende bemærkninger sendt til byrådene den 29. juni 2018 – se bilag 1. Herudover er der udarbejdet anbefalinger til hhv. Erhvervsministeren og til Miljø- og Fødevareministeren - se bilag 2.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering, og indgår i den kommende kommuneplanproces.

Sagsfremstilling

I juni 2017 vedtog Folketinget en ændring af planloven. Ændringen indebærer, at kommunerne skal foretage en samlet planlægning for naturbeskyttelsesinteresser og Grønt Danmarkskort, med det formål at sikre en forstærket indsats for større og sammenhængende naturområder.

 

Ifølge planlovens § 11 a stk. 1, nr. 14 skal kommuneplaner indeholde retningslinjer og kort, der beskriver ”varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne, som udgøres af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder eksisterende Natura 2000-områder på land og andre beskyttede naturområder, samt økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser, og for prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats indenfor Grønt Danmarkskort. ”

Det grønne Danmarkskort skal i kommuneplanen erstatte den overordnede grønne struktur, der er udarbejdet på baggrund af den naturpolitik, byrådet vedtog i 2008.

 

Det lokale naturråd er oprettet ved årsskiftet 2017/2018 som beskrevet i bekendtgørelsen om etablering af lokale naturråd. Rådet er nedsat for at hjælpe kommunerne med at udpege de områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Udvalget er tidligere orienteret herom.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø og direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at sagen tages til orientering, og at anbefalingerne indgår i det videre arbejde med udvikling af Grønt Danmarkskort.
Direktøren for Teknik og Miljø og direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering, og anbefalingerne indgår i det videre arbejde med udvikling af Grønt Danmarkskort.

Bilag

  • Bilag 1 Naturrådets anbefalinger til Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg
  • Bilag 2 Naturrådets anbefalinger til Erhversministeren og Miljø- og Fødevareministeren