Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 24. september 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

187. Jordforurening på Skjernvej 205, Sørvad

Sagsnr.: 09.08.05-P19-95-07 Sagsbehandler: Eric Farley  

Jordforurening på Skjernvej 205, Sørvad

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel

Sagsresume

Herning Kommune har fra Topdanmark i brev af 6. september 2012 modtaget anmodning om garantistillelse for 875.000 kr. i forbindelse med oprensning på den private ejendom Skjernvej 205, Sørvad.
 
Herning Kommune er juridisk forpligtet til at dække udgifter over 2,0 mio. kr. inkl. moms i forbindelse med oprensningen. Udgifter på op til 2,0 mio. kr. afholdes via en automatisk forsikringsordning.
 
Der er ikke afsat budgetmidler til afholdelse af udgiften, og det indstilles derfor, at udgiften i første omgang finansieres som en tillægsbevilling via de likvide aktiver.
 
Når oprensningen er godkendt af Herning Kommune, kan der søges refusion via en statslig pulje på 35 mio. kr. Midlerne uddeles efter først til mølle princippet, hvorfor det er vigtigt, at Herning Kommune kan imødekomme TopDanmarks anmodning hurtigst muligt, således at det resterende oprensningarbejde kan igangsættes.
 
Det anbefales, at forvaltningen hurtigst muligt meddeler Topdanmark, at man vil forudbetale de udgifter, Herning Kommune skal afholde, og at sagen efterfølgende fremsendes til politisk behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 1. oktober 2012.

Sagsfremstilling

Der er sket en forurening af jorden fra ejendommens olietank i november 2004.
Trehøje Kommune gav påbud om afværgeforanstaltninger, og Hedeselskabet udførte i november/december 2004 en akut afværge med delvis oprydning af forurening, der omfattede opgravning af tanken og forurenet jord omkring tanken.
 
I maj/juni 2006 udførte Orbicon supplerende afværge på ejendommen, der omfattede opboring af forurenet jord mellem huset og vejen, samt etablering af et aktivt ventilationsanlæg under kældergulvet. Orbicon udførte supplerende undersøgelser af restforurening efter påbud fra Herning Kommune.
 
Det blev vurderet, at restforureningen ikke udgjorde en miljømæssig risiko for grundvandet, og at den etablerede aktive ventilation under huset forebyggede tilsvarende risici vedrørende indeklimaet i huset. På den baggrund afsluttede Herning Kommune sagen med et brev den 30. januar 2008. Grundejere Jytte og Jan Hedegaard påklagede Herning Kommunes afgørelse til Miljøklagenævnet.


Den 16. november 2010 har Herning Kommune ligeledes afsluttet indeklimasagen på ejendommen, hvorefter det aktive ventilationsanlæg blev afmonteret.
Fire års målinger viste et væsentligt fald i de målte koncentrationer, og ved den sidste måling var koncentrationen af kulbrinter under det, der kan måles.
 
Natur- og Miljøklagenævnet ændrede den 15. juli 2011 Herning Kommunes afgørelse af 30. januar 2008 til et påbud om at udarbejde et projekt for en mere omfattende oprensning af forureningen på ejendommen, således at den miljø- og sundhedsmæssige risiko fra forureningen herved fjernes.
 
Den 29. juni 2012 gav Herning Kommune påbud om oprydning af forurening. Der skal fjernes olieforurenet jord under boligen på Skjernvej 205. Påbuddet skal være efterkommet senest 29. december 2012.

Økonomi

Oprensning og økonomi
Der er en automatisk forsikringsordning, der dækker udgifter til oprydning af jordforurening fra villaolietanke. Forsikringen dækker indtil 2. mio. kr. inkl. moms. Udgifter herudover skal ifølge jordforureningsloven dækkes af kommunen. Der er til dato brugt i alt 1.812.500 kr. inkl. moms i forureningssagen.
 
I november 2011 er beløbsgrænsen hævet til 4 mio. kr. for nye sager. I denne forbindelse er der af Oliebranchen og Miljøministeren afsat en pulje på 35 mio. kr., som skal yde kommunerne tilskud til ”igangværende sager” til dækning af udgifter mellem 2 og 4 mio. kr. Skjernvej 205 er en ”igangværende sag”.

 

Midlerne fra puljen kan først søges, når kommunen kan godkende, at påbuddet er efterkommet. Ifølge Miljøstyrelsen er der endnu penge i puljen. Puljen fordeles efter først til mølle princippet.
 
Den 6. september 2012 har Topdanmark bedt om en sikkerhedsgaranti på 875.000 kr. til dækning af de udgifter til efterkommelse af påbuddet, der overstiger 2 mio. kr. Oliebranchens Miljøpulje vil ikke iværksætte oprydningsprojektet, inden sikkerheden er på plads.
 
Topdanmark har accepteret at indgå en aftale, så Herning Kommune betaler beløbet forud i passende rater, i stedet for at stille med en sikkerhedsgaranti.
 
Herning Kommune er bundet af jordforureningsloven til at finansiere udgifterne til påbudsprojektet udover de 2 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at hvis projektet gennemføres uden forsinkelse, har Herning Kommune størst mulig chance for at få refusion fra den afsatte pulje, når projektet er gennemført.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der indgås en aftale med Oliebranchens Miljøpulje og Topdanmark om, at Herning Kommune forudbetaler udgifter op til 875.000 kr. i passende rater i forbindelse med oprydningen, med henblik på hurtig oprensning og derved øge sandsynligheden for at opnå refusion for udgiften,

 

at udgifterne i 2012 afholdes på serviceområde 04, Miljø, Jordforurening (Funktion 00.52.81). Udgifterne forventes at kunne finansieres via den forventede refusion fra den landsdækkende pulje,

 

at såfremt udgiften ikke kan finansieres via den landsdækkende pulje, skal der findes en finansiering af udgiften i forbindelse med overførselssagen ved afslutning af regnskab 2012, alternativt i forbindelse med 1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2013,

 

at finansiering findes via kompenserende besparelser indenfor serviceområdet, alternativt via de likvide aktiver,

 

at sagen på ny vil blive fremlagt til politisk behandling.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.