Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 24. september 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

179. Høring om ændring af kundens egenbetaling for Flextur

Sagsnr.: 13.05.00-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Høring om ændring af kundens egenbetaling for Flextur

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Midttrafik har på bestyrelsesmødet 17. august behandlet taksterne (kundens egenbetaling) på Flextur, idet ordningen er blevet for dyr for kommunerne med tilbud om kørsel med Flextur til lav takst. Bestyrelsen vil derfor foreslå taksterne ændret.

 

Midttrafik gennemfører derfor nu en høring blandt bestillerne om at ændre taksterne på kundens egenbetaling på Flextur.


Midttrafiks bestyrelse vil på bestyrelsesmøde 2. november 2012 træffe beslutning om ændring af taksterne med virkning fra januar 2013.


Forvaltningen anbefaler, at forslag til høringssvar godkendes.

Sagsfremstilling

Midttrafik udbyder Flextur i alle kommuner.
Flextur er et tilbud om bestilt kørsel fra dør til dør, ligesom taxa.
Flextur adskiller sig fra taxakørsel ved, at kørslen koordineres med Midttrafiks øvrige kørselsformer, og derfor kan der være andre kunder i bilen, som også kan køre en mindre omvej. Kunden betaler dog altid for den direkte vej.
Alle kan benytte Flextur til f.eks. besøg, fritidsinteresser, læge, indkøb eller andre formål. Flextur kører alle dage fra kl. 6.00 - 24.00 (dog ikke 24. og 31. december).
 
Der er i øjeblikket 3 takster for kundernes egenbetaling: 3 kr., 7 kr. eller 14 kr. pr. kilometer (minimum 20, 35 og 70 kr. pr. tur).
Ved 14 kr. pr. km. dækker brugerens betaling omkostningerne, og servicen koster ikke kommunen noget.
3 kr. pr. km svarer omtrent til en kontantbillet i almindelig kollektiv trafik, og således kan Flextur tilbuddet ligestilles med, at der er kollektiv trafiktilbud til borgerne.
 
Hver enkelt kommune kan vælge, om man ønsker at give tilskud og sætte taksten til enten 3 eller 7 kr. pr. km. Kommunen betaler i så fald for forskellen til den faktiske driftsudgift til turen inkl. administration.
Hvis der er flere kunder med på samme tur (samme start- og slutadresse) betales fuld takst for én kunde og kun 10 % for de efterfølgende.
 
Kunderne kan i Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Ringkøbing-Skjern Kommuner samt en del af Århus Kommune køre til 3 kr. pr. km.
I Lemvig, Struer, Skive, Viborg, Silkeborg, Ikast-Brande og Hedensted Kommuner er taksten 7 kr. pr. km.
I de resterende 7 kommuner i Region Midtjylland - herunder Herning Kommune - betaler kunderne 14 kr. pr. km, hvilket er udgiftsneutralt for kommunerne.
 
Erfaringen fra de seneste år, hvor man har kørt med laveste takst, har nu vist, at bestillingen af Flextur er blevet så stor en succes, at det økonomisk er blevet en udfordring for kommunerne. Tendensen fortsætter, idet udgifterne for det første halvår af 2012 også er stigende.
 
Midttrafiks bestyrelse har ønsket at ændre taksterne på 3 forskellige måder:
1. Hæve den laveste takst fra 3 til 4 kr. pr. km.
2. Fjerne ledsagerrabatten.
3. Ændre minimumsbetalingen til en opstartsbetaling.
 
ad.1.
Ved at hæve minimumstaksten til 4 kr. pr. km, får de kommuner med laveste egenbetaling en mindre nettoudgift.
 
ad.2.
Ved at fjerne ledsagerrabatten giver man ikke kunderne mulighed for rabat, som der er i øvrig kollektiv trafik. Man fjerner også tilskyndelse til, at flere skal rejse sammen, hvilket også giver en miljøgevinst.
 
ad.3.
Ved at tillægge et opstartgebyr vil kunden altid skulle betale en meromkostning for turen, også de kunder, der kører længere end minimumsbetalingen i dag dækker. Fordelen kan være, at det tilskynder flere til at rejse sammen.
 
Herning Kommune giver i dag ikke tilskud til Flextur, og de omtalte forslag til ændringer betyder derfor økonomisk ikke noget for kommunen.
 
Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune i høringssvaret svarer Midttrafik:
 
'”Da Herning Kommune ikke for nuværende giver tilskud til Flextur, skal Herning Kommune undlade at forholde sig til de konkrete forslag til takstændringer. Det skal dog bemærkes, at enhver takstændring, der mindsker den kommunale udgift til Flextur, vil være positiv i forhold til Herning Kommunes mulighed for i fremtiden at måtte vælge at betale tilskud til Flextur.


Ud fra et miljømæssigt hensyn bør der fastholdes en ledsagerrabat i et eller andet omfang”.

Økonomi

Herning Kommune giver ikke for nuværende tilskud til Flextur.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at  forslag til høringssvar godkendes og tilsendes Midttrafik.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Udvalget ønsker at drøfte Flextur på et temamøde i januar forud for fremlæggelse på budgetkonferencen i foråret 2013.

Bilag

  • Forslag til høringssvar om ændring af egenbetaling til Flextur