Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. september 2013
Mødested: Genbrugspladsen Nederkærgård, Mørupvej

Dagsordenpunkter

227. Klimatilpasningsprojektet KLIT 1 ved Hammerum Å/Kløvervej, Herning

Sagsnr.: 00.00.00-P19-382-10 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Klimatilpasningsprojektet KLIT 1 ved Hammerum Å/Kløvervej, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel, Erik Skibsted

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 29. april 2013 (pkt. 89) Herning Vand A/S og Herning Kommunes ansøgninger til 3 klimatilpasningsprojekter, som nu er godkendt af Forsyningssekretariatet. Det første projekt er KLIT 1: Hammerum Å/Kløvervej, og på mødet vil der blive fremlagt et forslag til både udformning og økonomi.

 

Forvaltningen anbefaler, at klimatilpasningsprojektet sendes i udbud.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har nu fået lavet et detailprojekt for det første klimatilpasningsprojekt ved Hammerum Å/Kløvervej (bilag 1).

 

Formålet med projektet er at forsinke tilledningen af overfladevand fra oplandet for at sikre større kapasitet i Herningsholm Å. Projektet kan tilbageholde 10.000-12.000 m3 vand.

 

[image]
Det er forvaltningens opfattelse, at projektet kan udbydes i nær fremtid med det forbehold at vores rådgiver på klimatilpasningsplanen (DHI) kan sandsynliggøre, at projektet vil have den ventede gavnlige effekt i forhold til den kommende vurdering af risikoen for oversvømmelser i den vestlige del af Herning By og i oplandet til Hammerum Å. DHIs analyse vil blive fremlagt på mødet.
 
Herning Museum er netop gået i gang med en forundersøgelse i projektområdet.
 
Da udgiften til projektet vil være meget afhængig af om de bydende entreprenører kan anvende det opgravede fyld (sand af god kvalitet) i andre sammenhænge, ønskes en anlægsfase, som strækker sig fra efteråret 2013 frem til 1. juli 2014.

Økonomi

Klimatilpasningsprojektet finansieres via låneoptagelser, hvor afdrag og renter efterfølgende opkræves hos Herning Vand A/S.

 

Når licitationen er afholdt og lånet skal hjemtages fremsendes særskilt sag herom.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at klimatilpasningsprojektet godkendes og sendes i udbud.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Oversigtsplan