Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. september 2013
Mødested: Genbrugspladsen Nederkærgård, Mørupvej

Dagsordenpunkter

226. Tiltag mod oversvømmelser på Herning golfbane

Sagsnr.: 13.06.04-P19-9-07 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Tiltag mod oversvømmelser på Herning golfbane

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen har fået en henvendelse fra Herning Golfklub med ønsker til en række initiativer, der skal gøre det mere sikkert at holde banen i spil året rundt.

 

Den kommende klimatilpasninsplan skal belyse risikoen for oversvømmelser her og andre steder samt komme med forslag til, hvilke yderligere indsatser der er muligheder for at gennemføre.

 

Forvaltningen anbefaler, at ønskerne til forhøjning af brinker langs vandløb ved Herning Golfklub afventer klimatilpasningsplanens oversvømmelseskort og forslag til indsatser.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på et fællesmøde med repræsentanter for Herning Golfklub den 20. august drøftet en række initiativer, som golfklubben mener kan være med til at sikre mere stabile vandstandsforhold på banen året rundt.

Der ønskes blandt andet en række forhøjninger af brinkerne på udvalgte strækninger af både Herningsholm Å og Hammerum Bæk. Forhøjningerne skal være med til at sikre, at der ikke løber vand ind på banen fra vandløbene, når der er høj vandstand i disse.

Herning Vand A/S har sammen med kommunen lavet nye og større bassiner i oplandet til golfbanen, der sammen med forslagene til klimatilpasningsprojekter og det fortsatte arbejde med renovering af eksisterende regnvandsbassiner i f.eks. Knudmosen vil være med til at sikre en mere naturlig afstømning i vandløbene.

Den kommende klimatilpasningsplan skal både belyse risikoen for oversvømmelser på golfbanen og andre steder i kommune samt komme med forslag til, hvilke yderligere indsatser det er muligt for at gennemføre.
 
En etablering af de ønskede forhøjninger vil sandsynligvis kunne forhindre en udstrømning af vand de valgte steder. Til gengæld risikeres det, at vandet vil løbe ind både ovenfor og nedenfor forhøjningerne eller i værst fald oversvømme andre arealer i nærheden af golfbanen.

 

Klimatilpasningsplanen forventes politisk behandlet først i det nye år.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalgets stillingstagen til forhøjning af brinker langs vandløb ved Herning Golfklub afventer klimatilpasningsplanens oversvømmelseskort og forslag til indsatser.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.