Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. september 2013
Mødested: Genbrugspladsen Nederkærgård, Mørupvej

Dagsordenpunkter

231. Orientering: Statistik for Herning Kommunes grundsalg

Sagsnr.: 13.06.02-G01-2-13 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering: Statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Udover grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget er senest blevet orienteret om grundsalgsstatisk på møderne i februar og marts 2013.

Sagsfremstilling

Salgsstitistik for boliggrunde:
Herning Kommune har pr. 30. juni 2013 solgt i alt 18 boliggrunde. Der er budgetteret med et salg på 34 boliggrunde for hele 2013. Ud af de 18 solgte byggegrunde er der solgt 6 grunde i Ørskovbakken i Snejbjerg og 4 i Fejerskovparken i Lind. Herudover er der solgt en i henholdsvis Stoubækparken i Hodsager og Løvbakkevej i Tjørring, men ingen i den også forholdsvis nyere udstykning på Udgaardsvej i Skibbild.
 
Salget i tredje og fjerde kvartal 2012 og i første og andet kvartal 2013, fordeler sig som følger i Tabel A i bilag 1.  
Det kan på det foreliggende grundlag konstateres, at grundsalget ligger forholdsvis stabilt fordelt i de fire kvartaler. Kommunen har netop udbudt 2. etape i boligudstykningen Ørskovbakken i Snejbjerg. Disse grunde er fortsat meget populære, hvilket kan skyldes den attraktive placering tæt på det kommende Regions Hospital.
 
Som det kan ses i Tabel B i bilag 1 solgte Herning Kommune i 2012 i alt 36 byggegrunde. Fortsætter salgstakten fra første halvdel af 2013 resten af året, vil det samlede salg i år være på niveau med 2012. Der er budgetteret med et samlet salg i 2013 på 34 grunde. Salget i udstykningen på Løvbakkevej i Tjørring er kommet godt i gang. Der er til dags dato solgt 3 grunde. Den ene grund er solgt i juni, hvor der også har været henvendelser fra flere købere som har ønsket at reservere en grund, hvilket betyder, at der på nuværende tidspunkt er reserveret 8 grunde i udstykningen. Administrationen forventer, at denne positive tendens i høj grad skyldes, at kommunen den 2. maj tog første spadestik på Holing Sø første etape.

 

I Arnborg og Haunstrup er der private udbydere af boliggrunde.
I løbet af andet halvdel af 2013 udbyder kommunen nye boliggrunde i Sdr. Felding og Sørvad.


Salgsstatistik for erhvervsgrunde:
Der er pr. 30. juni 2013 solgt 31.904 m2 erhvervsjord. Salget af erhvervsjord fordeler sig som det fremgår af Tabel C i bilag 1. I Tabel D i bilag 1 fremgår Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde i perioden 2006-2012. Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde var særdeles godt i 2010, hvor der blev solgt i alt 209.726 m2 erhvervsjord. Der er budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 60.000 m2 i 2012. Dette mål forventes fortsat realiseret.
 
Herudover har kommunen i løbet af 2013 solgt rigtigt mange restarealer og kommunale ejendomme. Disse salg fremgår ikke af salgsstatistikken, men bliver fremsendt som en selvstændig orienteringssag i løbet af efteråret.  

 

I lokal presseomtale af grundpriserne i Herning den 8. august er chefjurist Steen Dahl Pedersen fejlagtigt citeret for, at administrationen oplever mange klager over priserne på de kommunale boliggrunde. Der er tale om et fejlagtigt citat, der dagen efter blev berigtiget. Det skal hermed præciseres, at administrationen ikke oplever mange klager over priserne.  Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller 19. august 2013, pkt. 300:

at orientering om grundsalg tages til efterretning.    Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. august 2013, pkt. 300:

Indstillingen er tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orientering om grundsalg tages til efterretning.    
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

  • Bilag 1 statistik ØKE aug13