Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. juni 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

151. Orientering: Forsøgsprojekt for automatisk sortering af affald

Sagsnr.: 07.04.03-G01-1-14 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Orientering: Forsøgsprojekt for automatisk sortering af affald

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Birger Strandby Ernst

Sagsfremstilling

Østdeponi har sammen med forvaltningen og firmaet Wamatech søgt MUDP-midler (Miljøministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram

til etablering og test af et forsøgsanlæg til centralsortering af tørre affaldsfraktioner, såsom plast, metal, papir, pap, glas.


Målet er at udvikle sorteringsanlæg til al genbrugelige materialer fra husstande, med indførelse af ny robotteknologi.

 

Idéen og hensigten med projektet er at udvikle, etablere og afprøve et fuldautomatisk sorteranlæg til husholdningsaffald med særlig fokus på de tørre genanvendelige fraktioner. Formålet er at skabe et anlæg som kræver et minimum af manuel sortering af hensyn til de arbejdsmiljømæssige udfordringer. Dette skal ske ved omfattede brug af nyudviklet robotteknologi samt velvalgt sorterudstyr.

 

Miljøstyrelsens projekt nr. 1559 indikerer, at der skal endog meget store befolkningsgrundlag til, for at få en rentabel drift. Med dette projekt er det hensigten at indbygge en markant fleksibilitet således at anlægget i sit grundkoncept er modulbaseret og kan benyttes til både husholdningsaffald fra forskellige indsamlingsordninger (flere kommuner) og storskraldsbaserede fraktioner, som typisk modtages på genbrugspladserne (f.eks. hård mixed plast, hvor robotteknologien forventes at være anvendelig).

 

Herning Kommune deltager i projektet ved at stille affald til rådighed fra et udvalgt område i Herning kommune på ca. 2000 husstande. fx. Lind

 

Miljøstyrelsen forventer at give svar på ansøgningen til september, så man kan gå i gang med projektet fra primo 2015. Hvis Miljøstyrelsen godkender ansøgningen vil Teknik- og Miljøudvalget få en sag til beslutning, hvor projektet beskrives nærmere. Herunder hvordan det udvalgte forsøgsområde påvirkes, samt finansiering af projektet.

Økonomi

Den samlede beløbssum til projektet er på 38 mio. kr., hvor der er søgt om støtte til 19 mio. kr.

Herning Kommunes andel i projektet beløber sig til 950.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.