Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. juni 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

141. Temadrøftelse: Revision af klimaplan for Herning Kommune - en fortsat målrettet klima- og energiindsats

Sagsnr.: 13.00.00-P15-1-12 Sagsbehandler: Anders Debel  

Temadrøftelse: Revision af klimaplan for Herning Kommune - en fortsat målrettet klima- og energiindsats

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Byrådet vedtog i 2009 ”Plan for klimaforbedring i Herning Kommune” med det erklærede mål, at vise omverdenen, at det er muligt at udvikle en dynamisk vækstkommune med borgeren i centrum og med stort erhvervs- og fritidspotentiale uden at belaste klimaet.  

 

Af hensyn til et nyt byråd, er revisionen af klimaplanen udsat fra 2013 til 2014.

 

Klimaplanen har siden 2009 dannet ramme om kommunens klima- og energiindsats. Resultatet er, at CO2-udledningen er faldet både for kommunen som geografisk område og for kommunen som virksomhed. Kommunens indsats er afgørende og skal fortsætte.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at revision af klimaplanen igangsættes, og at rammer og proces for revisionen drøftes, herunder hvordan nedsættelse af politisk følgegruppe og inddragelse af eksterne interessenter.

Sagsfremstilling

Med den eksisterende klimaplan er der opnået betydelige resultater inden for mange områder. F.eks. omlægning fra individuel opvarmning med olie og naturgas til klimavenlig fjernvarme, så andelen af vedvarende energi i varmeforsyningen nu er oppe på 53 %, og takket være udbygning med vindmøller og solceller er andelen af vedvarende energi i elforsyningen nu oppe på 73 %. Sammen med et fokus på energioptimering betyder det, at CO2-udledningen fra el er faldet markant. Mange virksomheder har leveret markante CO2-reduktioner - bl.a. gennem Carbon20-projektet.

  

Byrådets muligheder i den eksisterende klimaplan er for en del områder indirekte og målopfyldelsen drives af rammer og incitamenter, som fastlægges på nationalt eller internationalt plan.
 
Derfor anbefales en drøftelse af perspektiverne i en mere handlingsorienteret plan, hvor der sættes fokus på områder, hvor kommunens indsats og handlinger mere direkte kan opfylde målene. Ligeledes anbefales en drøftelse af ambitionsniveau for kommunens klima- og energiindsats for de forskellige områder.
 
Ifølge Klima-, energi og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen har kommunerne en vigtig rolle i klimaarbejdet. Han nævner i artiklen ”Kommunernes indsats er afgørende for klimaet”, vedlagt som bilag 1, at en stor del af kommunerne i dag arbejder med strategiske energiplaner og at disse med fordel kan tænkes sammen med en klimastrategi (svarer til Herning Kommunes klimaplan). En strategisk energiplan er et planlægningsværktøj, som giver mulighed for at planlægge de lokale energiforhold til et mere fleksibelt og energieffektivt energisystem. Målet er, at potentialet for omstilling til mere vedvarende energi og energibesparelse udnyttes på en måde, som er den samfundsmæssige mest effektive. Alt sammen i lyset af de energiressourcer, der er til rådighed lokalt og det lokale energibehov.


Forvaltningen vurderer, at en revision af klimaplanen i retning af en strategisk energiplan vil give byrådet mulighed for at tage initiativ og vise ansvar og lederskab for udviklingen i Herning Kommune gennem en koordineret og helhedsorienteret indsats. Sammen med et fokus på grøn erhvervsudvikling og beskæftigelse gennem en tæt kobling til kommunens erhvervs- og udviklingsstrategi er potentialerne mange og store. I ”Notat om ny Klimaplan – strategisk energiplan” beskrives en række eksempler under overskrifterne; Nye arbejdspladser, bedre boliger, bedre bundlinjer for virksomheder og optimal udnyttelse af gylle og biomasse. Notatet er vedlagt sagen som bilag 2.
 
I bilag 2 gives ligeledes eksempler på klima- og energiindsatsen i Herning hidtil. Klimaplanen fra 2009 har udgjort rammen om kommunens aktiviteter i bl.a. Green Cities-samarbejdet og Klimakommuneaftalen og senest tilslutningen til EU's Borgmesterpagt i 2013 om en bred og målrettet klima- og energiindsats, samt kommunens egen vindmølleplanlægning, plan for energirenovering af de kommunale bygninger, Herning Cykler o.s.v.

Forvaltningen vil på mødet give en overordnet præsentation af klimaplanen 2009 og lægge op til en temadrøftelse af rammen og processen for revision på mødet.

 

Proces:
Det politiske ansvar for revisionens afgrænsning samt fastsættelse af mål og indsatser ligger hos Teknik- og miljøudvalget. Men da mange indsatser har tydelige positive beskæftigelses- og erhvervsudviklingsmæssige effekter foreslås en politisk følgegruppe nedsat med det mål, at sikre synergi, opbakning og ejerskab bredt i byrådet.

Teknik- og Miljøudvalget samt den politiske følgegruppe inddrages i afholdelse af workshops og lignende, hvor relevante eksterne parter skal indgå.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at revision af klimaplanen igangsættes,

 

at rammer og proces for revision af klimaplanen drøftes, herunder nedsættelse af politisk følgegruppe og inddragelse af eksterne interessenter i processen.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Revision af klimaplanen igangsættes.
 
Rammer og proces for revision af klimaplanen blev drøftet.

 

Der ønskes ikke nedsat en politisk følgegruppe.

Udvalget ønsker at sikre synergi og ejerskab bredt i Byrådet og blandt eksterne interessenter gennem en mere åbne og inddragende proces. Forvaltningen udarbejder en plan for den videre proces til Teknik- og Miljøudvalgets møde i september.

Bilag

  • Artikel af Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen
  • Notat om ny klimaplan