Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. juni 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

150. Budget 2015 - udfordringer og løsningsmuligheder

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-14 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budget 2015 - udfordringer og løsningsmuligheder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Steen Brokær, Nina Gunn Thomsen

Sagsresume

Forvaltningen gav på udvalgets møde den 26. maj 2014 pkt. 131 en status på permanente kortsigtede og langsigtede udfordringer i forhold til budget 2015 og frem. Endvidere blev der fremlagt forslag til justeringer og korrigerende handlinger for tilsvarende periode.
 
Udvalget ønskede flere af forslagene fra forvaltningen yderligere belyst, og fremlagt på udvalgsmødet den 23. juni 2014.
 
Forvaltningen fremlægger de permanente udfordringer på ny, samt løsningsforslag til hvordan udfordringerne kan løses via omprioriteringer indenfor udvalgets økonomiske ramme.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2015 er udvalgene blevet bedt om at vurdere de respektive serviceområder i forhold til den nuværende budgetramme. En gennemgang af den samlede økonomi i forhold til en kortlægning af mulige nuværende og fremtidige økonomiske udfordringer.

 

Teknik- og Miljøs budgetforslag for 2015 er afleveret, hvorfor evt. ændringsforslag til budget 2015 skal fremlægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget efterfølgende.

 

På den baggrund fremlægger forvaltningen en samlet oversigt over de samlede økonomiske udfordringer.

 

Forvaltningen har i forhold til de økonomiske udfordringer udarbejdet forslag til eventuelle justeringer og korrigerende handlinger, således at udfordringerne kan håndteres indenfor forvaltningens nuværende ramme fra budget 2015 og frem.
 
Forventede afvigelser i forhold til eksisterende budget

 

[image]

 

* Der er konstateret en samlet udfordring på kommunens asfaltbelægninger med ca. 7,0 mio. kr. om året. Forvaltningen har med denne sag fundet løsninger svarende til 1,1 mio. kr. Dermed er der stadig et udestående på ca. 5,9 mio. kr. om året.
 
På busdrift forventes et mindre forbrug på ca. 3,0 mio. kr. om året, hvilket forventes både at bestå af mindre udgifter på området samt flere indtægter.
 
Løsningsforslag
Ændringsforslag til eksisterende budget

 

[image]


Ovenstående ændringsforslag samt forslag til omprioriteringer drøftes af udvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at ændringsforslag samt forslag til omprioriteringer for Teknik- og Miljøudvalgets serviceområder for 2015 og frem drøftes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Ændringsforslag samt forslag til omprioriteringer for Teknik- og Miljøudvalgets serviceområder for 2015 blev som udgangspunkt godkendt, dog ønsker udvalget til mødet i august en nærmere redegørelse for udmøntningen af vejbelysningen, samt yderligere forslag til omprioritering indenfor serviceområderne.

 

Udvalget ønsker afklaret, om den økonomiske udfordring vedrørende vejbelysning og vejafvandingsbidrag, som blev besluttet i henholdsvis 2013 og 2012 ikke skulle løses af Teknik- og Miljøudvalget, også fortsat skal gælde for disse to områder.

 

Forvaltningen undersøger om rute 26 Skjern - Holstebro eventuelt kan betjene Sørvad.