Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. januar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

2. Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

Sagsnr.: 13.06.02-G01-16-16 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Ud over grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder.

Sagsfremstilling

Salgsstatistik for boliggrunde:

Herning Kommune har pr. 30. december 2016 solgt i alt 57 boliggrunde i 2016. Der er budgetteret med et salg på 43 boliggrunde for hele 2016. Ud af de 57 solgte byggegrunde, er der solgt 19 i Fejerskovparken i Lind, 16 grunde på Ørskovbakken i Snejbjerg, 7 i Velhustedparken i Kibæk og 6 på Kirkebakken i Gjellerup.

 

Salget i første, andet, tredje og fjerde kvartal 2016 fordeler sig som vist i Tabel A.  

 

 

 

 

 

Det kan på det foreliggende grundlag konstateres, at grundsalget har været bedst i årets første 3 kvartaler, hvor det er nogenlunde jævnt fordelt.

 

Kommunens grundsalgsteam forsøger løbende at holde skarpt øje med boligmarkedet og forholde sig aktiv i forhold til at kende markedet og hvad der efterspørges. På den måde kan kommunen optimere udbuddet af boliggrunde og være med til sikre, at kommunens offentligt udbud af byggegrunde bliver succesfulde.

 

Et godt udbud af boliger både byggegrunde, nyere og ældre huse samt lejligheder er med til at sikre nye borgere. Undersøgelser fra Center for fremtidsforskning dokumenterer, at tilflyttere, som var flyttet til en by eller sted, som de ikke kendte på forhånd, så var det boligens pris og kvalitet, som fik dem til træffe den endelige beslutning om bolig og bopæl.

 

Som det kan ses i Tabel B og Figur A solgte Herning Kommune i 2013 i alt 28 og i 2014 i alt 25 byggegrunde. Salget af 57 boliggrunde i 2016 ligger markant højere og lever stort set op til det flotte salgsniveau på 65 boliggrunde i 2015.

  

Der er i budget 2017-2020 planlagt at byggemodne følgende boliggrunde i 2017:

Fejerskovparken, Lind (13 grunde er udbudt til salg)

Kirkebakken, Gjellerup (8 grunde er udbudt til salg)

Ørskovbakken, Snejbjerg (ca. 26 grunde udbydes til salg i løbet af 2017)

Grønbækparken, Aulum (ca. 10 grunde udbydes til salg i løbet af 2017)

Hjortehøj, Sinding (ca. 10 grunde udbydes til salg i løbet af 2017)

Søengen, Sunds (ca. 21 grunde udbydes til salg i løbet af 2017)

 

 

 

Salgsstatistik for erhvervsgrunde:

Der er pr. 30. december 2016 solgt 113.260 m2 erhvervsjord i løbet af 2016. Salget af erhvervsjord fordeler sig som det fremgår af Tabel C. Der er budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 14.000 m2 i 2016.

 

I Tabel E og Figur B fremgår Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde i perioden 2006-2015. Herning Kommunes salg af erhvervsjord i 2016 er markant bedre end i 2013, 2014 og 2015, hvor kommunen solgte henholdsvis 69.596, 3.817 og 46.470 m2 erhvervsjord.

 

 

 

Udover erhvervsjord har kommunen også i løbet af 2016 solgt diverse restarealer og kommunale ejendomme. Disse salg fremgår ikke af salgsstatistikken.  


Økonomi- og Erhvervsudvalget er ligeledes orienteret.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til efterretning.