Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. januar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

15. Påbud om retablering af Trindkær Bæk

Sagsnr.: 06.00.00-K08-1-15 Sagsbehandler: Jette Kith Skovgaard  

Påbud om retablering af Trindkær Bæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Annika Sundberg Lauridsen, Erik Skibsted

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalgets formand, Finn Stengel Petersen, har ønsket sag om omlægning af Trindkær bæk genoptaget og forelagt udvalget.

 

Der er tale om et vandløb, beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, som er omlagt ud til markens skel, med begrundelse om en mere rationel markdrift og at undgå krav om gyllealarm.

 

Herning Kommune blev bekendt med sagen i december 2015, på baggrund af en klage fra naboen. Forvaltningen meddelte umiddelbart derefter påbud om, at forholdet skulle lovliggøres. Sagen blev påklaget og ligger for øjeblikket i Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Forvaltningen anbefaler, at påbudet om at retablere vandløbet fastholdes. 

Sagsfremstilling

Omlægning og oprensning af vandløb

Ejer af ejendommen Fjederholtvej 12, 7400 Herning har ultimo 2015 omlagt dele af Trindkær Bæk, således at en strækning på 259 meter, der gik over en mark, er nedlagt, og et nyt forløb på 374 meter er gravet langs markskel (markeret med rød på kortudsnit 1). Trindkær Bæk er et § 3 beskyttet vandløb og er omfattet af vandløbsregulativ. Ud over omlægningen har lodsejer også oprenset vandløbet på en længere strækning, hvor brinkerne er gjort mere skrånende, og der er oprenset materiale fra vandløbets bund. Omlægning og oprensning skete uden de fornødne dispensationer og tilladelser efter naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven.

 

Kortudsnit 1 (fra påbuddet) med angivelse af Trindkær Bæk (blå linje). Strækningen med den

dispenserede oprensning er vist med grøn linje og omlægningen vist med rød linje. Det oprin-

delige forløb er vist med fuld rød linje og omlægningen med stiplet rød linje.

 

Kortudsnit 2 (fra ansøgningen). Her ses den afstand indenfor hvilken, der er krav om gyllealarm.

 

Ansøgning om lovliggørende dispensation

I et varsel om påbud opfordrede forvaltningen lodsejer til at indsende ansøgning om lovliggørende dispensation til de ulovlige indgreb, hvilket lodsejer gjorde. Lodsejer var af den opfattelse, at der var tale om en åben drængrøft og ikke et § 3 beskyttet vandløb. Lodsejers begrundelse for omlægningen var hensynet til en mere rationel markdrift og for at undgå gyllealarm. Her anførte lodsejer desuden, at der var opnået flere miljøgevinster ved at omlægge vandløbet ud til skel, bl.a. at det havde reduceret skader på vandløbet fra sprøjtning og gødskning. Desuden var vandløbet blevet 115 meter længere, og dermed var der opnået 115 meter mere biotop til gavn for flora og fauna. Oprensning var udført, fordi han vurderede, at der var et væsentligt behov for renovering. Vandløbet havde en meget lille vandgennemstrømning, og han havde haft problemer med oversvømmede marker.

 

På baggrund af ansøgningen har forvaltningen meddelt lovliggørende dispensation til oprensningen på den strækning, der ligger udenfor omlægningen (markeret med grøn på kortudsnit 1). Grunden var, at naturbeskyttelsesloven rummer en mulighed for dispensation til 'sædvanligt vedligehold' af vandløb. Og for at imødekomme lodsejers behov for afvanding så vidt muligt, blev der meddelt lovliggørende dispensation - selv om den pågældende oprensning var langt mere hårdhændet, end ’sædvanligt vedligehold’.

 

Påbud

Forvaltningen vurderede, at der ikke kunne dispenseres til omlægningen, og meddelte derfor påbud om, at den del af vandløbet, der var omlagt, skulle lægges tilbage i det oprindelige forløb. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er dispensationsmuligheder inden for naturbeskyttelseslovens rammer til at meddele lovliggørende dispensation til omlægningen. I lovens § 65 fremgår det, at der kun i ’særlige tilfælde’ kan dispenseres fra § 3 beskyttelsen. Det følger af bemærkningerne til loven, at en væsentlig jordbrugs- eller anden almindelig økonomisk interesse ikke betragtes som et ’særligt tilfælde’. Der kan således ikke meddeles dispensation til omlægningen med begrundelse i en mere rationel markdrift og for at undgå udgifter til gyllealarm. Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet viser, at praksis på området er yderst restriktiv.

 

Klage og kommunens kommentar til klagen

Påbuddet blev påklaget af lodsejer og ligger p.t. til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN).

 

Forvaltningen har forholdt sig til indholdet i klagen. Argumentet for at omlægge vandløbet var at give mere sollys til vandløbet, at opnå bedre arrondering af marken og for en bedre beskyttelse af vandløbet pga. større afstand til gylletank. Hvis begrundelsen for at omlægge vandløbet primært var at give mere sollys til vandløbet, kunne det være sket i det oprindelige forløb. Og som det fremgår af lovbemærkningerne – og den juridiske vurdering af den konkrete sag - så er der ikke hjemmel til et indgreb, selv om det er naturforbedrende, så længe begrundelsen er af jordbrugs- eller anden almindelig økonomisk interesse. Forvaltningen vurderer ikke, at de miljøgevinster, der er nævnt i klagen, er elementer, der forbedrer vandløbets økologiske tilstand. Forvaltningen vurderer, at omlægningen ikke vil reducere skader fra sprøjtning og gødskning, da der også er intensiv markdrift på nabomarkerne. Og 115 meter mere vandløb er ikke en gevinst i sig selv, da det i stedet reducerer strømhastigheden og dermed betyder mere stillestående vand, hvilket ikke er en fordel for flora og fauna. De øvrige to argumenter i klagen (arrondering og større afstand til gylletank) er væsentlige jordbrugs- eller anden økonomisk interesse, og det kan der, som nævnt tidligere, heller ikke dispenseres til.

 

Efterfølgende korrespondance

Efter at sagen var afsluttet og påklaget til NMKN, har der været en dialog mellem landboforeningen og Herning Kommune. Herning Kommune har i den forbindelse bl.a. oplyst, at det ikke er muligt at ændre §3 udpegningen for det konkrete vandløb, for på den måde at lovliggøre forholdet.

 

Landboforeningen har flere gange udtrykt ønske om, at Herning Kommune trækker påbudet tilbage. Forvaltningen har oplyst, at påbudet ikke kan trækkes tilbage, men mindre det vurderes, at der er væsentligt nyt i sagen. Vurderingen af en fornyet ansøgning om lovliggørende dispensation i sagen, indsendt sommeren 2016, er dog, at der ikke er væsentligt nye forhold i sagen, der kan begrunde, at sagen kan genoptages til fornyet behandling.

 

Sammenligning med andre sager

Lodsejers konsulent er efterfølgende blevet opmærksom på en sag fra 2014 i Struer Kommune, hvor der er meddelt dispensation til omlægning af et vandløb netop pga. kravet om gyllealarm. Konsulenten mener, at de to sager kan sidestilles, og forvaltningen derfor bør trække påbudet tilbage.

 

Forvaltningen har gennemgået sagen for at vurdere, om de to sager kan sidestilles. Der er en række væsentlige faktorer, der adskiller de to sager, og derfor vurderer forvaltningen, at de ikke umiddelbart kan sidestilles. I den anden sag indebærer omlægningen flere tiltag, der samlet set giver vandløbet en forbedret økologisk tilstand, som er med til at opfylde målsætningerne i de statslige vandplaner (genslyngning, udlægning af gydegrus og store sten samt øget strømhastighed og randzoner). Omlægning af Trindkær Bæk indebærer ingen af disse tiltag, og har ikke medført en forbedret økologisk tilstand. Det er forvaltningens vurdering, at tilsvarende vilkår i Trindkær Bæk ikke kan begrunde en dispensation, fordi der er okker i området, og enhver form for gravning risikerer at medføre okkerudfældning, som påvirker vandløbets miljøtilstand negativt.

 

Den juridiske vurdering af sagen er, at selv om en omlægning af vandløbet medførte forbedrede økologiske forhold, så er det overvejende sandsynligt, at en dispensation til omlægning ville blive ophævet, hvis den blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, netop fordi begrundelsen er at undgå gyllealarm og sikre en mere rationel markdrift, hvilket der ikke er hjemmel til indenfor naturbeskyttelseslovens dispensationsbeføjelser.

 

Præcedens

I forvaltningens afgørelser skal der ud fra lighedsprincippet tages hensyn til en mulig præcedensvirkning. I dette tilfælde vurderer forvaltningen, at det vil skabe en uhensigtsmæssig præcedens, hvis det blev tilladt at flytte et vandløb for at undgå gyllealarm og for at opnå en mere rationel markdrift. Og da der ikke er særlige forhold i denne sag, der begrunder, hvorfor det skulle tillades her, og ikke i andre sager, vil det være en uhensigtsmæssig præcedens at tillade omlægning af vandløb med begrundelse i en væsentlig jordbrugs- eller anden almindelig økonomisk interesse.   

 

Forvaltningen anbefaler, at det tidligere meddelte påbud om retablering fastholdes med følgende begrundelse:

· at der vurderes ikke at være hjemmel i naturbeskyttelsesloven til at give tilladelse til omlægningen,

· at sagen vil have en præcedensvirkning i forhold til andre lignende sager,

· at forvaltningen ikke ville have tilladt en omlægning af hensyn til okkerudfældning, hvis der var blevet ansøgt, og

· at der ikke er indkommet væsentligt nyt i sagen, der kan begrunde en genoptagelse af sagen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tidligere meddelte påbud om retablering fastholdes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget ønsker at meddele en lovliggørende dispensation til omlægningen af vandløbet under forudsætning af, at følgende vilkår er opfyldt:

  • etablering af et slynget forløb og vandløbsprofil med variation i bredde og dybde 
  • udlægning af bundmateriale og skjulsten i vandløbet
  • udplantning af vandløbsplanter 
  • etablering af partier med skyggegivende træer langs vandløbet

 

Udvalget finder hermed, at vandløbets økologiske tilstand vil kunne opretholdes. 

Bilag

  • Trindkær Bæk - varsel om påbud
  • Trindkær Bæk - dispensationsansøgning
  • Trindkær Bæk - påbud
  • Trindkær Bæk - klage
  • Trindkær Bæk - kommuens kommentar til klage
  • Trindkær Bæk - fornyet ansøgning