Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. januar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

8. Orientering om vejadgang til Gødstrupvej 8 i Snejbjerg

Sagsnr.: 13.06.01-P12-8-08 Sagsbehandler: Jesper Enggaard Jensen  

Orientering om vejadgang til Gødstrupvej 8 i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Herning Kommune har igennem en længere periode forsøgt at ændre vejadgangen til en ny privat udstykning mellem Gødstrupvej og Lerbjerg.

Det har vist sig problematisk, og Herning Kommune har fået 2 beslutninger om vejudlæg hjemsendt til fornyet behandling af Vejdirektoratet 

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. oktober 2016, pkt. 222 besluttede udvalget at den nuværende vejadgang via Lerbjerg opretholdes som permanent vejadgang, indtil udstykningen af 2. etape, beliggende Gødstrupvej 6, udføres.

 

Efterfølgende indkaldte forvaltningen beboerne på Lerbjerg og Gødstrupvej 8 til et dialogmøde om udformningen af vejadgangen samt eventuelt andre tiltag på Lerbjerg. Der var sendt to løsningsforslag med invitationen.

 

På dialogmødet den 24. november 2016 ønskede borgerne ikke at drøfte de fremsendte løsningsforslag, men de ønskede derimod at afprøve muligheden for, at få Vejdirektoratet til at genoptage sagen. Borgergruppen Gødstrupvej 8 og Lerbjerg fremsendte den 8. december 2016 deres klage til Vejdirektoratet. Den 24. december 2016 fremsendte Vejdirektoratet deres afslag til borgerne om at genoptage behandlingen af klagen. Klagebrev og afslag er vedlagt som bilag.

 

Forvaltningen vil efter denne orientering effektuere udvalgets beslutning af 24. oktober 2016 - 'Nuværende vejadgang via Lerbjerg opretholdes som permanent vejadgang, indtil udstykningens 2. etape, beliggende Gødstrupvej 6, laves.'

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

  • Afslag fra VD
  • Klage over manglende adgangsvej til Gødstrupvej 8A-8H 4