Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. januar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

4. Anlægsregnskab til trafiksikkerhedsby 2011

Sagsnr.: 05.01.00-P19-13-11 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Anlægsregnskab til trafiksikkerhedsby 2011

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen fremsender anlægsregnskab for Herning Trafiksikkerhedsby 2011- 2015.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 21. juni 2011, pkt. 183 blev der bevilget 14 mio. kr. til trafiksikkerhedsfremmende tiltag i Herning samt indtægtsbevilling på 10 mio. kr. til tilskud fra staten.

 

Projektet er gennemført, og der er udført en hel række delprojekter, så som ombygning af 13 særligt uheldsbelastede kryds, etablering af fodgængerfelter med blink, etablering af hastighedszoner i boligområder samt diverse trafiksikkerhedskampagner.

 

Sted nr.

Anlæg

Bevilling

Udgift/indtægt

Afvigelse

223085

Trafiksikkerhedsby

 14.000.000

13.936.627

63.373

 

 

-10.000.000

- 9.997.893

- 2.107

Netto

 

 

 

61.266

 

Økonomi

Samlet set er der et mindreforbrug på 61.266 kr. netto.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.