Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. januar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

7. Frigivelse af anlægsbevilling - Trafiksikkerhedsfremmende tiltag 2017

Sagsnr.: 05.13.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Jesper Enggaard Jensen  

Frigivelse af anlægsbevilling - Trafiksikkerhedsfremmende tiltag 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Thomas Bøgh,  Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 532.000 kr. til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2017, herunder trafiksikkerhedskampagner, undervisning og holdningsbearbejdelse samt fysiske foranstaltninger til trafiksikring.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 532.000 kr. har forvaltningen i samarbejde med Færdselssikkerhedsudvalget foretaget en samlet prioritering af midlerne til trafiksikkerhedskampagner, undervisning og holdningsbearbejdelse samt etablering af fysiske foranstaltninger til trafiksikring.

 

Trafiksikkerhedskampagner 

Trafiksikkerhedskampagnerne afholdes i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og Politiet.

 

Skolekampagne afholdes i ugerne 32 - 35

Fartkampagne afholdes i ugerne 14 - 16

Spritkampagne afholdes i ugerne 22 - 24 og 48 - 50

Uopmærksomhedskampagne afholdes i ugerne 38 - 40

 

Det endelige kampagnemateriale er ikke fastlagt endnu.

 

Undervisning og holdningsbearbejdelse

En en to dag

I samarbejde med Beredskab, Falck, MCH og Lokalpolitiet i Herning inviteres samtlige børn i indskolingen i Herning Kommune til en stor event, hvor der på en let forståelig måde gives ”undervisning” i brugen af alarm telefon.

 

Bekæmpelse af højresvingsulykker

I samarbejde med skoler og lokale vognmænd udformes en lokal kampagne rettet mod cyklister, der skal være særlig opmærksomme på faren ved, at specielt lastbilchauffører har svært ved at se cyklisterne under højresving. Kampagnen afvikles sideløbende med en national kampagne i uge 35-36.

 

Kursus for ældre bilister

Kurset udbydes af Ældresagen til ældre over 60 år bosiddende i Herning Kommune, der ikke har gennemført et lignende kursus inden for de seneste 5 år. Formålet med kurset er at genopfriske færdselsreglerne samt give indblik i den komplekse infrastruktur i Herning området, herunder rundkørsler og motorveje.

 

Kursus for unge bilister

Kurset udbydes af Herningsholm Erhvervsakademi i samarbejde med Falck og Lokalpolitiet i Herning. Det er målrettet unge i alderen 18-24 år, der statistisk set er den gruppe af unge, der er mest udsat i trafikken. Kurset har til formål at holdningsbearbejde de unge i forhold til hastighed, spiritus-/narko kørsel samt uopmærksomhed (mobiltelefon).

 

Reflekskampagne

Der etableres en lokal kampagne (om muligt i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og Trygfonden), hvor der uddeles reflekser til at hæfte på tasker/tøj, til børn i 7. klasse, der samtidig undervises i vigtigheden af, at være synlig i trafikken. 

 

Munkgårdkvarteret, Snejbjerg

Langs nordsiden af Munkgårdkvarteret over en strækning på ca. 675 m ønskes der etableret et fortov mellem Studsgårdvej og Toustrupvej, idet der kun er en græsrabat, hvilket medfører, at gangbesværede og personer med barnevogn er tvunget til at færdes på kørebanen. Der er busrute med 2 stoppesteder på strækningen.

Desuden etableres en cykelbane på begge sider af vejen.

Projektet i Snejbjerg er delvist finansieret af midler til trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2016 afsat på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223080 02 Trafiksikkerhedsplan. Der blev givet anlægsudgiftsbevilling til formålet på Byrådsmøde den 30. august 2016, pkt. 222. Anlægsudgiftsbevillingen i 2017 afsættes på samme stednr.  

Økonomi

Udgifterne til de foreslåede trafiksikkerhedsfremmende tiltag fordeler sig på følgende måde: 

 

Trafiksikkerhedskampagner

200.000 kr.

Undervisning og holdningsbearbejdelse

100.000 kr.

Munkgårdkvarteret - fortov

232.000 kr.

I alt

532.000 kr.

 

På investeringsoversigten er der i 2017 afsat rådighedsbeløb på 532.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-90 til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag. Der anmodes om frigivelse af beløbet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at midlerne til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger i 2017 anvendes som beskrevet,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 532.000 kr. i 2017 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223080 02 Trafiksikkerhedsplan 2016-2017,

 

at anlægsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2017 på 532.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099 90 Trafiksikkerhedsfremmende tiltag.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.