Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. januar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

16. Midlertidig brugsaftale for containere ved Fuglsang Sø - Herning Kajakklub

Sagsnr.: 04.08.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Anne Kirstine Kjær  

Midlertidig brugsaftale for containere ved Fuglsang Sø - Herning Kajakklub

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Helle Rasmussen, Morten Koppelhus, Hans Eghøj

Sagsresume

Herning Kajakklub har i en længere årrække benyttet et område ved Fuglsang Sø, dels til opbevaring af klubbens kajakker i containere, dels som udgangspunkt for sejlads på søen.

 

Det anbefales at gøre placeringen af containerne permanent, ved at bringe dem i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan nr. 41.OF20.1 for bebyggelse i området, herunder den ydre fremtræden heraf. Forvaltningen ønsker også at lovliggøre containerne jf. byggelovens bestemmelser om byggetilladelse samt naturbeskyttelseslovens § 16.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives en midlertidig tilladelse til placering af klubfaciliteter for Herning Kajakklub ved Fuglsang Sø.

Sagsfremstilling

Herning Kajakklub har siden 2006/2007 haft aktiviteter og bådoplag ved Fuglsang Sø. Oprindeligt benyttede klubben sig af en nu nedrevet gård. Gården blev nedrevet i forventning om etablering af feriecenter, og kajakklubben blev genhuset i 2 containere placeret i umiddelbar nærhed af den tidligere gård. Det har været et politisk ønske, at klubben på sigt skulle etablere sig ved den kommende Holing Sø, hvorfor genhusningen har været af midlertidig karakter.

 

Med årene er klubbens aktiviteter og pladsbehov øget, så der i dag er opstillet 5 containere på stedet. Containerne er malet i en kraftig blå farve og fremstår markant i området.

Da en permanent løsning ved Holing Sø ikke forventes at blive realiseret i nærmeste fremtid, og da klubben ønsker at blive ved Fuglsang Sø, ønsker forvaltningen, som led i arbejdet for en opgradering af området, at få bragt situationen i overensstemmelse med planen for området samt øvrig lovgivning (byggeloven, naturbeskyttelsesloven). I nedenstående punkter redegøres for problemstillinger i den forbindelse:

 

1.  Jf. Lokalplan 41.OF20.1, § 3.14, skal området anvendes til offentlige friarealer, hovedsageligt til fritidsformål. Der kan etableres byferie i området, udført efter en samlet plan, der skal godkendes af byrådet.

Forvaltningen vurderer, at en midlertidig anvendelse for kajakklubben ikke strider imod planen.

 

2.  Jf. Lokalplan 41.OF20.1, § 7.8 må der kun opføres bygninger til byferie i området.

Da containerne er flytbare vurderer forvaltningen, at en midlertidig tilladelse til placeringen ikke er til hinder for planens gennemførelse.

 

3.  Jf. Lokalplan 41.OF20.1, § 8.6, skal bygninger i område V opføres med en taghældning på mellem 10 og 45 grader.

Forvaltningen vurderer, at en forskønnelse af containerne forudsætter en dispensation fra denne bestemmelse, da det ikke er hensigtsmæssigt i forhold hertil at bygge et skråt tag ovenpå containerne.

 

4.  Jf. Lokalplan 41.OF20.1, § 8.7 skal tage beklædes med græstørv eller tagpap.

Forvaltningen vurderer, at en forskønnelse af containerne forudsætter en dispensation fra denne bestemmelse. Der gøres opmærksom på, at andre mindre bygninger i området ikke har tage beklædt med græstørv, og at tagpap ikke vil være synligt set fra jorden.

 

5.  Jf. Lokalplan 41.OF20.1, § 8.8, skal udvendige bygningssider fremtræde i træ i mørk, afdæmpet farve.

Ifm. ansøgning om byggetilladelse skal det sikres, at den ydre fremtræden af containerne bringes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelse.

 

6.  Jf. Lokalplan 41.OF20.1, § 8.10 må udendørs oplag, indhegninger, containere, varegårde, kompressorrum og lign. ikke udføres. Dog vil der kunne tillades bygninger og anlæg for ovennævnte udført efter en samlet plan og arkitektur for området, der skal godkendes af Herning Byråd.

Forvaltningen vurderer, at en midlertidig tilladelse til containerne forudsætter en dispensation fra denne bestemmelse.

 

7.  Tilladelse til containerne forudsætter, at der kan meddeles dispensation fra søbeskyttelseslinjen, naturbeskyttelsesloven § 16 .

 

Der har pågået en dialog med klubben over flere år med henblik på at finde en løsning, der kan gøre det muligt for klubben at blive i området indenfor de gældende rammer.  

Det er forvaltningens forslag, at containerne forskønnes ved at tage og alle synlige sider males i en mørk, afdæmpet farve (mørkegrå/sort) og at siderne beklædes med mørkegrå- eller sortmalede trælister eller lister i cedertræ. Herved forventes det, at containernes ydre fremtræden indpasses i områdets øvrige arkitektur og bringes i overensstemmelse med lokalplanen.

Klubben er orienteret om forvaltningens oplæg. Såfremt det godkendes politisk at arbejde videre med en placering ved Fuglsang Sø vil forvaltningerne arbejde videre med en konkret løsning i dialog med klubben.

 

Forvaltningen vurderer, at der med ovennævnte forskønnelse administrativt kan gives de nødvendige tilladelser og dispensationer fra hhv. byggelov samt lokalplan og naturbeskyttelseslov til placering af klubfaciliteter ved Fuglsang Sø.

 

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en midlertidig brugsaftale for Herning Kajakklub, som løber indtil færdiggørelse af Holing Sø. Aftalen formuleres, så den kan opsiges med 6 mdrs. varsel, såfremt anden planlægning tilsiger det.

 

Der vil i brugsaftalen derfor blive stillet vilkår om, at alle containere inden 1. august 2017 males med en mørkegrå/sort dækkende bundfarve og på synlige ydersider beklædes med en sortmalet listebeklædning i træ, så containerne opfattes som bygninger, og bedre indpasses i området ved Fuglsang Sø, hvor der arkitektonisk er blevet stillet krav om harmoniske løsninger, som passer ind i landskabet. Forvaltningen vurderer, at løsningen af bygningsbehovet via containere er en midlertidig løsning, hvorfor der kun gives en midlertidig tilladelse til etablering af klubfaciliteter for Herning Kajakklub, indtil Holing Sø færdiggøres, med mindre anden planlægning forhindrer det.  

Økonomi

Forvaltningen indstiller, at klubben selv varetager koordinering og løsning af opgaven. Eventuel kommunal økonomisk støtte til projektet skal søges ved Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at midlertidig placering af klubfaciliteter ved Fuglsang Sø godkendes,

 

at der udarbejdes brugsaftale med udgangspunkt i ovenstående vilkår.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.