Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. januar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

6. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af gader i forbindelse med kloakfornyelse 2014 - 2017

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-14 Sagsbehandler: Mohamad Hamze  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af gader i forbindelse med kloakfornyelse 2014 - 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,652 mio. kr. afsat til renovering af gader i forbindelse med kloakfornyelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,652 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223068, samt at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,652 mio. kr.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der i 2017 afsat 1,652 mio. kr. til renovering af veje i forbindelse med større ledningsomlægninger, hvor vejbelægningen bliver opbrudt.

 

Beløbet foreslås primært anvendt til nye kantsten, omlægning af fortove og fornyelse af rendestensbrønde og stikledninger i Sølvgade i Herning, Idrætsvej i Sunds og Tjørring Hovedgades nordlige del mellem Vildbjergvej og Bymarksvej.

 

Renovering af afvandingssystemer bliver erfaringsmæssigt 50 - 75 % billigere, når den udføres i forbindelse med kloakfornyelse.

Økonomi

Det afsatte rådighedsbeløb i 2017 på 1,652 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223068 "Renovering af gader og veje ifm. kloakfornyelse" søges frigivet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,652 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223068 "Renovering af gader og veje ifm. kloakfornyelse",

 

at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,652 mio. kr. i 2017 på samme stednr.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.