Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. januar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

9. Cykelsti langs Pugdalvej, Vildbjerg

Sagsnr.: 05.01.02-P20-3-16 Sagsbehandler: Satenik Gasparyan  

Cykelsti langs Pugdalvej, Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Der foreligger projekt for etablering af cykelsti langs Pugdalvej i Vildbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler, at projektet godkendes.

Sagsfremstilling

Som en del af de anlægsprojekter, der hører under Herning Cykler fase 4, har Vejdirektoratet tilkendegivet støtte fra Statens Cykelpulje til at anlægge cykelsti langs Pugdalvej. Der er afsat 2,0 mio. kr. til projektet.

 

Cykelstien er tænkt som enkeltrettet, en meter bred sti + 15 cm kantsten i hver side af vejen. Cykelstien går mellem Park Allé og Sofiedalvej. Stiens nærmere placering er vist på vedlagte oversigtsplan. Ved denne løsning med en kantsten mellem cykelsti og Pugdalvej, forventes der ikke at skulle eksproprieres jord til projektet i større omfang.

 

Der laves en ændring af banekrydsningen således, at også cykelstien bliver en del af de sikkerhedsspærringer, der pågår ved togkrydsning.

 

For at forbinde cykelstien med stinettet mod syd laves en 2 meter bred dobbeltrettet sti fra Pugdalvej til Kærvænget. Herfra bliver der adgang til cykelstien på Østergade og videre under Pugdalvej mod Herning.

 

Ved krydsning af indkørsler til virksomhederne på Pugdalvej laves der ubetinget vigepligt (hajtænder) for kørsel ind/ud. Dvs. der skal holdes tilbage for evt. cyklister.

 

Den 7. juni 2016 blev skitseforslaget udsendt i høring til alle berørte parter og forvaltningen har modtaget en indsigelse fra Vildbjerg Borgerforening.

 

 Nedenstående punkter sammenfatter indsigelsen:

 

  1. Cykelstien bør gå mellem Park Allé og Trehøjevej og således ikke ophøre ved Sofiedalvej.
  2. Cykelstien anbefales etableret som dobbeltrettet sti langs sydsiden af Pugdalvej.

 

Bemærkninger til indsigelsen:

 

1. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt at anlægge

en cykelsti langs Pugdalvej mellem Sofiedalvej og Trehøjevej, da der er tale

om en ubelyst vejstrækning uden for bymæssig bebyggelse. En cykelsti på

denne strækning vil kun blive anvendt af få cyklister, idet de fleste cyklister

vil vælge den eksisterende belyste sti langs Østergade og herfra anvende

eksisterende veje og stier i Vildbjerg by frem til Pugdalvej.

Udgiften til en cykelsti langs Pugdalvej mellem Sofiedalvej og Trehøjevej vil

desuden ikke kunne afholdes inden for projektets bevilling.

 

2. En dobbeltrettet cykelsti vil ved erhvervelse af jord medføre at større indgreb

i nogle ejendomme og der er ikke plads til at krydse banen med dobbeltrettet

cykelsti.

 

Efterfølgende har forvaltningen afholdt møde med Vildbjerg Borgerforening, som er indforstået med den valgte linjeføring.

 

Anlæggelsen af cykelstien vil blive koordineret med en renovering af Pugdalvej, som omfatter ny asfaltbelægning, striber, afvanding m.v.. Arbejderne forventes udført ultimo 2017. Tidsplanen afhænger dog af Banedanmarks godkendelse af projektet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at projektet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Oversigtsplan