Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. januar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

11. Anlægsregnskab for tre bynære projekter i 2016

Sagsnr.: 04.01.00-G00-1-16 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Anlægsregnskab for tre bynære projekter i 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der fremsendes anlægsregnskab for tre bynære projekter udført i 2016 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020096 til godkendelse.

 

De tre projekter er: Renovering af rundkørsel i Skarrild, beplantning på kommunale arealer i tilknytning til Herning Golfbane og oprensning af skøjtesø i Sørvad.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes. 

Sagsfremstilling

Der blev på byrådsmøde 26. april 2016, pkt. 117 givet anlægsudgiftsbevilling på 158.000 kr. til realisering af tre bynære projekter i 2016.

 

Alle projekter er enten helt eller delvis gennemført som borgersamarbejdsprojekter, i samarbejde med lokale.

 

Renovering af rundkørsel i Skarrild udført i samarbejde med Skarrild Borgerforening. Projektet blev indviet ved udvalgsformand Finn Stengel Petersen den 13. august 2016. Projektet blev lidt billigere end forventet, 34.795 kr. mod anslået 50.000 kr.

 

Genplantning af kommunale arealer i tilknytning til Herning Golfbane. Herning Golfklub har ansøgt om tilskud på 40.000 kr. Klubben har selv stået for plantningen, som nu er færdiggjort.  

 

Søoprensning af Sørvad Skøjtesø er gennemført efter ønske og på foranledning af Sørvad Borgerforening. Oprensningen er blevet dyrere end forventet. Årsagen er, at der var forurenet slam i søen, og det fordyrede oprensningen. Oprensningen af den mindre skøjtesø i Sørvad har kostet 99.650 kr., herudover har der været afholdt udgifter på 55.082 kr. til dækning af bl.a. forundersøgelse og slamafgift på driftsbudgettet på Serviceområde 04 Grønne områder.  

 

Økonomi

Sted nr.

Anlæg

Bevilling

Udgift/indtægt

Forskel

 020096

Anlægsbevilling til realisering af tre bynære projekter i 2016

 158.000

175.195

-17.195

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2016. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.