Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. januar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

19. Endelig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 5 for Sinding

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-15 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Endelig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 5 for Sinding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 5 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes på baggrund af en ny lokalplan for boligområde ved Sinding Hovedgade, lokalplan nr. 42.B3.2.

 

Tillæg 5 har været fremlagt i offentlig høring fra den 27. oktober til den 22. december 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 5 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 vedtages.

Sagsfremstilling

Med lokalplanen bliver det muligt at etablere et nyt boligområde i Sinding. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Byplanudvalget den 19. december 2016.

 

Det er kun lokalplanens delområde II, der skal bebygges. Delområde II ligger syd-vest for Sinding Hovedgade. Resten af lokalplanområdet (delområde I) udlægges som offentligt/rekreativt areal.

 

En forudsætning for at etablere nyt boligområde ved Sinding Hovedgade er, at området optages i Herning Kommunes spildevandsplan. Med dette tillæg (bilag 4) optages lokalplanens delområde II i Spildevandsplanen som opland E46.P, jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3.

 

Det nye opland optages i spildevandsplanen som separatkloakeret, med afledning af spildevand og regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S kloaksystem.

 

Afledning af spildevand fra det nye opland skal ske til Herning Renseanlæg.  

 

Regnvand skal ledes til et eksisterende nedsivningsbassin. I bassinet sker der nedsivning i et vist omfang. Bassinet fungerer ikke optimalt, bl.a. fordi det tilføres vand fra et naturligt kildevæld i området.

 

Om to år udfører Herning Vand kloakfornyelse i Sinding. Herning Vand anlægger i den forbindelse et nyt regnvandsbassin syd-øst for Sinding med udløb til Herningsholm Å. Når det nye regnvandsbassin ved Herningsholm Å etableres, skal det eksisterende nedsivningsbassin ikke længere benyttes til håndtering af regnvand. Bassinet nedlægges som regnvandsbassin, men skal bevares som naturlig sø. Der har altid været en sø pga. kildevæld i området.

 

I det nye regnvandsbassin vil der ske forsinkelse og rensning af vandet inden videre udledning til åen.

 

Miljømål for Herningsholm Å er ”god økologisk tilstand”. Miljømålet er opfyldt hvad angår vandløbsfauna (DVFI), men ikke for fisk.

 

Etablering af det nye lokalplanområde betyder, at der vil blive tilledt mere regnvand til det nye regnvandsbassin syd-øst for Sinding end oprindelig planlagt. Bassinet vil blive indrettet efter spildevandsplanens retningslinjer for regnvandsbassiner og anlægges, så det kan håndtere hele den tilførte vandmængde. Afløbsvandføringen neddrosles svarende til naturlig afstrømning. Desuden nedlægges alle nuværende, uforinkede udløb og overløb i Sinding. Dette burde medvirke til at forbedre åens tilstand. Etablering af det nye lokalplanområde forventes derfor ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller øget forurening af Herningsholm Å.    

 

Tillæg 5 har været fremlagt i offentlig høring fra den 27. oktober til den 22. december 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 5 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedtages.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1. Kortbilag Sinding
  • Bilag 2. Udloebskema Sinding
  • Bilag 3. Oplandsskema Sinding
  • Bilag 4. Tillæg 5 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 - boliger i Sinding