Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. januar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

18. Legalitetsgodkendelse af takster for afledning af spildevand i 2017 for Herning Vand A/S

Sagsnr.: 00.00.00-P19-302-10 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Legalitetsgodkendelse af takster for afledning af spildevand i 2017 for Herning Vand A/S

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Tove Jakobsen, Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Herning Vand A/S har i november 2016 bedt Herning Kommune om at legalitetsgodkende selskabets takster vedr. afledning og rensning af spildevand for 2017.

Forvaltningen anbefaler, at taksterne legalitetsgodkendes.  

Sagsfremstilling

Som følge af Lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber skal Herning Kommune legalitetsgodkende selskabets takster. 

Godkendelsen er en såkaldt legalitetsgodkendelse, idet kommunalbestyrelsen skal tilse, om taksterne er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse især betalingsloven og vandsektorloven. 

I forbindelse med legalitetsgodkendelsen har Herning Vand A/S tilsendt følgende for 2017: Takster for afledning af spildevand, selskabets budget, forsyningssekretariatets fastsættelse af "økonomiske rammer" for selskabet.

Konkret skal følgende overholdes:

at

økonomien i spildevandsforsyningen hviler-i-sig-selv. Det betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække i forsyningsselskabets regnskaber,

 

at

taksten ikke overskrider de "økonomiske rammer", fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Med "økonomiske rammer" fastsættes en indtægtsramme for forsyningsselskabet, og en øvre grænse for selskabets indtægter fra den primære drift i 2017. De "økonomiske rammer" fastsættes i kr. pr. m³.

Takster
Takster for vandafledning for 2017 er vedlagt dagsordenen som bilag 1. Vandafledningsbidraget er opdelt i et fast og et variabelt bidrag. Det faste bidrag opkræves pr. stikledning, der er ført frem til en ejendoms grundgrænse. Beløbet er fastsat efter gældende lovgivning og udgør 592 kr. ekskl. moms for 2017. Det variable vandafledningsbidrag er fastsat til 24,50 kr. pr. m³ for 2017. Det faste bidrag er steget med 3 %, og det variable bidrag er steget med 11 % siden 2016.

Taksterne for 2017 er opsplittet i en trappemodel for henholdsvis Vand A/S (betaling for distribution og rensning) og Rens A/S (betaling for rensning alene). Tilslutningsbidraget (pr. bolig eller pr. påbegyndt 800 m² erhvervsgrund) er i 2017 fastsat til 49.115 kr. ekskl. moms, svarende til et stigning på 3 % i forhold til 2016. 
 
Herning Vand A/S overholder med de fastsatte takster indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet (se bilag 2).

Forvaltningen finder, at fastsættelse af taksterne er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning, dvs. at hvile-i-sig-selv princippet og "indtægtsrammen" forventes overholdt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at taksterne for 2017 legalitetsgodkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1. Takstoversigt for spildevand 2017
  • Bilag 2. Overholdelse af indtægtsramme for 2017