Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. januar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

13. Frigivelse af anlægsbevilling til realisering af fredning ved Gødstrup Sø

Sagsnr.: 01.00.00-P00-7-16 Sagsbehandler: Asger Astrup Kristensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til realisering af fredning ved Gødstrup Sø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup/Louise T. Nikolajsen

Sagsresume

På investeringsoversigten er der et rådighedsbeløb på i alt 1,106 mio. kr. på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 005098 til realisering af fredningen af Gødstrup Sø. Heraf er 43.000 kr. tidligere frigivet.

 

Realisering af fredningens rekreative elementer herunder en sti rundt om søen, vil sikre borgerne adgang til området omkring Gødstrup Sø.

 

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 1,063 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050098 til realisering af fredning ved Gødstrup Sø.


Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,063 mio. kr. til realisering af fredningen.  

Sagsfremstilling

Gødstrup Sø med omgivelser blev fredet den 17. februar 2014. Af afgørelsen fremgår, at formålet med fredningen er:

 

  • at sikre og udvikle Gødstrup Sø og omgivelsernes rekreative kvaliteter, herunder bl.a. at udvikle støttepunkter for friluftslivet,
  • at forbedre offentlighedens adgang ved at der skabes grundlag for, at der etableres et sammenhængende stisystem rundt om Gødstrup Sø,
  • at skabe grundlag for naturpleje, naturgenopretning og naturformidling,
  • at bevare og forbedre områdets landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske kvaliteter,  
  • at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus inden for internationalt beskyttede naturområder, som fredningsområdet har en sammenhæng med.

 

Plejemyndigheden, som er Herning Kommune, skal i henhold til fredningen anlægge det nye stiforløb, som er angivet på fredningskortet (se bilag 1). Der etableres/opgraderes ca. 2.400 meter sti. Herefter vil der være en sammenhængende sti rundt om Gødstrup Sø på omkring 3.500 meter. Stien skal i henhold til fredningen etableres som en trampesti. På enkelte delstrækninger etableres stien som kørestolsegnet, til og fra evt. fugleskjul i søens sydøstlige ende. Flere steder er det på grund af meget fugtig og blød bund nødvendigt at etablere boardwalk. Der etableres spang/bro over det gamle løb af Herningsholm Å.

 

Fredningen giver desuden mulighed for etablering af rekreative anlæg, shelterplads, toiletter, fiske- og bådplads og fugleskjul på de kommunale arealer omkring Gødstrup Sø. Med fokus på sundhed og motion er der til udvikling af de rekreative anlæg etableret et internt samarbejde med Staben for Sundhed og Ældre samt By, Erhverv og Kultur. Som ekstern partner i samarbejdet indgår Hjerteforeningen.

 

I samarbejdet omkring forebyggelse og sundhedsfremmende initiativer omkring søen er der ca. 500.000 kr. til rådighed i regi af Sundhed og Ældre.

 

Tidsplan for forventet etablering af sti og tilhørende rekreative anlæg i samarbejde med de berørte lodsejere og brugere fremgår af bilag 2.   

 

Økonomi

På Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050098 Gødstrup Sø-fredningen er der afsat et rådighedsbeløb på 1,063 mio. kr. i 2016. Herudover er der på samme anlægsprojekt overført 43.000 kr. fra 2015, som tidligere er frigivet til erstatninger for Fredning af Gødstrup sø. Det indstilles, at det samlede beløb på 1,106 mio. kr. anvendes til realisering af Gødstrup Sø fredningen. Beløbet overføres til 2017 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017.

 

Der anmodes således om en anlægsudgiftsbevilling på 1,063 mio. kr. til anlægsprojektet. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,063 mio. kr. på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050098 i 2017 til realisering af Gødstrup Sø Fredningen,

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1,063 mio. kr. i 2016 på samme stednr. Rådighedsbeløbet overføres til 2017 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017,

 

at restrådighedsbeløb på 43.000 kr., som tidligere er frigivet på samme stednr., overføres til 2017 i den samlede overførselssag og anvendes til projektet.  
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1_Fredningskort
  • Bilag 2_Tidsplan for realisering af fredningen af Gødstrup Sø