Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. januar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

10. Frigivelse af anlægsbevilling - parker og bynære grønne områder 2017

Sagsnr.: 04.01.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Frigivelse af anlægsbevilling - parker og bynære grønne områder 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,652 mio. kr. i 2017 til diverse anlægsprojekter i parker og bynære grønne områder. Der søges om godkendelse af udvalgte anlægsopgaver i overensstemmelse med den opgaveprioritering, der blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget 20. juni 2016.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,652 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 04 Grønne områder, og at de udvalgte anlægsopgaver godkendes til udførelse i 2017.

Sagsfremstilling

En samlet prioriteringsliste over anlægsprojekter i perioden 2017-2019 blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 20. juni 2016.

Anlægsbevillingen i 2017 ønskes anvendt til realisering af følgende anlægsprojekter:

 

Løg i rabatter og helleanlæg

I forbindelse med Projekt Smukkere indfaldsveje til Herning, er det muligt at tilføre en ekstra dimension til projektet ved at sætte blomsterløg langs udvalgte vejstrækninger. Sagen har været behandlet i særskilt sag på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 15. december 2016, pkt. 280, hvor anlægsprojektet blev principgodkendt.

Anlægssum: 200.000 kr.

 

Dronningens Boulevard

Genplantningsprojekt for træer i midterrabat, som er fjernet på grund af sygdom, og skal erstattes af nye. Projektet er koordineret med Projekt Smukkere indfaldsveje, hvor det er udpeget som et central vejforløb.

Anlægssum: 500.000 kr.

 

H.P. Hansens Vej

Forenkling og udskiftning af udtjent inventar bænke m.m., da det eksisterende ikke længere kan renoveres.

Anlægssum: 100.000 kr.

 

 

 

Hjertestien, Lillelund Engpark

Opgradering af hjertestien. Eksisterende flissti retableres i flere etaper efter gravearbejde og stien opgraderes med grus og stenmel. Formålet er at sikre tilgængeligheden for handicappede samt forbedre kvaliteten af stien som gangsti, løberute og cykelforbindelse. Da der er tale om et forholdsvis dyrt projekt, udføres opgaven over flere år, hvor dette er etape et af i alt tre.

Anlægssum: 332.000 kr.

 

Mindeparken

Renovering af området omkring en mindre kompostplads til parkens haveaffald. Det vil lette plejen af området fremadrettet og udvikle området i en positiv retning.

Anlægssum: 50.000 kr.

 

Kollundvej

I 2016 blev der udarbejdet et projekt for at forskønne Kollundvej og understøtte de grønne indfaldsveje. Beplantningsprojektet kunne ikke færdiggøres indenfor anlægsbudgettet i 2016.

Projektet gøres færdig med træer og bunddækkende stauder.

Anlægssum: 75.000 kr.

 

Lind, Koustrupparken 10-14

Etablering af beplantet skærmende vold mod boligområdet, for at understøtte den grønne profil i området. Koustrupparken er omkranset af volde, men volden mangler ud for fire grunde. Borgerne ønsker en vold og beplantning på grund af lysgener fra biler.

Udføres i samarbejde med Byggemodning.

Anlægssum: 50.000 kr.

 

Skarrild

Forskønnelse af Torvet i samarbejde med Borgerforeningen, og efter deres ønsker.

Anlægssum: 100.000 kr.

 

Sunds. Søparken ved Sunds Hovedgade

Udskiftning af den eksisterende nedslidte søbrink/spunds ved Sunds Sø. Søbrinken/spunsen er i en meget dårlig stand. Udskiftningen vil medvirke til at færdiggøre anlægget, som i 2016 gennemgik en større renovering med ny legeplads, stisystem, opholds- og bålplads, som led i områdefornyelsesprojektet for Sunds.

Anlægssum: 170.000 kr.

 

Aulum Lystanlæg, Aulum

Stirenovering. I 2015 blev der gennemført renovering af hovedsti samt anlæggelse af ny servicevej til amfi-scene. Der mangler udskiftning af toplag med stenmel på de øvrige stier, så stierne fremtræder ens.

Anlægssum: 75.000 kr.

 

Da der er tale om et overslag, kan der forekomme ændringer og justeringer på den endelige pris for udførelsen af opgaven. Projekterne søges derfor samlet realiseret inden for den samlede anlægsramme på 1,652 mio. kr.

 

De prioriterede projekter til realisering i 2017 er vist med fed og fremgår af vedlagte bilag. Projekterne for 2018 og 2019 prioriteres senere.

Økonomi

Anlægsudgiften på i alt 1,652 mio. kr. afholdes af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i parker og bynære grønne områder.

 

Afledte driftsudgifter afholdes indenfor den ordinære driftsramme på SO 04, Grønne områder, da der primært er tale om opgaver, hvor der i forvejen er en tilhørende drift.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at det godkendes at nævnte projekter søges realiseret i 2017,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,652 mio. kr. og tilhørende rådighedsbeløb i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til diverse anlægsarbejde i parker og bynære grønne områder,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,652 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Handlingsplan 2017-19 for bynære grønne områder_Økonomi