Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 23. januar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

12. Frigivelse af anlægsbevilling til allergivenlig beplantning

Sagsnr.: 04.01.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Frigivelse af anlægsbevilling til allergivenlig beplantning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 1,018 mio. kr. på Serviceområde 04 Grønne områder til allergivenlig beplantning i 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at puljen administreres efter den beskrevne model A hvor ansøger selv står for fældningen af det allergene træ og Herning Kommune støtter ved at leverer det nye træ og evt. plante dette.

Sagsfremstilling

I budget 2017-2018 er der på baggrund af strategien indarbejdet en pulje til udskiftning af allergene træer.

 

Administration af pulje til udskiftning af allergene træer.

Puljen kan søges af boligforeninger, grundejerforeninger, daginstitutioner og skoler til udskiftning af ét eller flere højallergene træer fra Herning Kommunes liste (Planteliste Allergivenlig Beplantning) på et offentligt tilgængeligt areal inden for byzone.

 

Ansøgning om del i puljen sker via Giv et Praj, enten på Herning Kommunes hjemmeside eller via app.

Ansøgningen skal indeholde oplysning om placering af træet (markeret på et kort) og et foto af det eller de træer der søges tilskud til at udskifte.

 

Processen kunne være som følger:

Der fastsættes ansøgningsfrist i foråret/forsommeren, de indkomne ansøgninger behandles og der tildeles støtte. Tilsagn gives til udskiftning af allergene træarter, som står på ansøgers grund og på et offentligt tilgængeligt areal under forudsætning af at træet ikke er sikret ved fredning eller vurderes at have en særlig historisk eller æstetisk betydning i bybilledet.

 

Herunder er der oplistet to modeller for, hvordan ordningen kan administreres for brug af de afsatte puljemidler.

I de to modeller leveres udelukkende træarter, som ikke er højallergene. Træerne leveres i den størrelse, der normalt anvendes ved nyplantninger i byrum, med mindre andet ønskes af ansøger. Samtidig kan forvaltningen rådgive om træartsvalg, så træet passer til stedet og pladsen også på langt sigt.

 

Puljen formidles via en kampagne i Herning Folkeblad, på Herning Kommunes hjemmeside og på Facebook. Kampagnen sætter fokus på Herning Kommunes indsats for at nedbringe pollen i byens rum samt boligtætte områder og give forslag til, hvad borgerne selv kan gøre for at nedbringe påvirkning af pollen lokalt. Der afsættes 250.000 kr./år til kampagne og administration af puljen.

 

Den efterfølgende drift af træerne påhviler ansøger og ejer af arealet.

 

Strategi for allergivenlig beplantning følges i det fremtidige arbejde med udskiftning af træer og ny beplantning i boligtætte områder . Der vil løbende blive ajourført en liste over højallergene træer og planter, som bør undgås ved plantning i boligtætte områder.

 

Forvaltningen har udarbejdet to modeller for anvendelse af puljen. Det anbefales, at puljen administreres efter model A.

 

Model A

Borgeren står selv for fældningen og Herning Kommune leverer det nye træ (2.200 kr.) som enten plantes af ansøger selv eller på bestilling af Herning Kommune (2.000 kr.). Kommunens ydelse i form af levering af nyt træ og evt. plantning vil ligge på enten 2.200 kr./træ eller 4.200 kr./træ. Vælges model A kan 183-349 allergene træer udskiftes.

 

Model B

Der kan søges om tilskud til en ukompliceret udskiftning (1.500 kr./træ) eller en kompliceret udskiftning (4.000 kr./træ), hvor der fx. pga. træets placering tæt på bygninger eller andre træer er behov for kran til fældningen. Herning Kommune yder tilskud til fældningen, samt leverer træet og bestiller plantning af dette (4.200 kr./træ), med mindre ansøger selv ønsker at plante. Kommunens tilskud til fældning samt ydelse i form at levering af træ samt plantning svarer til 5.700-8.200 kr./træ. Vælges model B kan 94-135 allergene træer udskiftes.

  

Økonomi

Anlægsudgiftsbevillingen finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1,018 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020095 strategi for allergivenlige beplantninger i Herning Kommune.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at puljen administreres som beskrevet i model A,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,018 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020095 Strategi for allergivenlige beplantninger i Herning Kommune,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,018 mio. kr. på samme stednr. i 2017.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Strategi for allergivenlig beplantning i Herning Kommune