Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

1. Valg af Teknik- og Miljøudvalgets formand og -næstformand

2. Præsentation af udvalgets opgaveområder

3. Valg af repræsentanter til råd mv. indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område

4. Orientering om forskønnelsespuljen

5. Orientering om smukke indfaldsveje

6. Temadrøftelse af nyt bybusudbud

7. Høringssvar - Statens togtrafikplan 2017 - 2032

8. Frigivelse af anlægsbevilling til Pugdalvejs forlængelse, Vildbjerg

9. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af veje i forbindelse med kloakfornyelse

10. Dispensation til Lokalplan nr. 21.B11.2 Boligområde nord for Øster Linåvej i Sunds, bestemmelser om levende hegn/hække mod fællesarealer

11. Godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af ventilationsanlæg på Tre Birke

12. Frigivelse af anlægsbevillinger til undersøgelse af naturgenopretningsprojekter ved Vorgod Å og Fjederholt Å

13. Frigivelse af anlægsbevilling til parker og bynære grønne områder i 2018

14. Frigivelse af anlægsbevilling til allergivenlig beplantning 2018

15. Nyt vandløbsregulativ for Røjenkær Bæk

16. Orientering om beslutningsoplæg vedr. udvikling af "Blå Rum" ved Fuglsang Sø

17. Orientering om sammensætning af lokalt naturråd for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner

18. Orientering om ny plejeplan for Gødstrup Sø

19. Orientering om Landsretsafgørelse - kommunalt påbud om ændring i beskyttet mose stadfæstet

20. Orientering om møde i Grønt Råd

21. Legalitetsgodkendelse af takster for afledning af spildevand i 2018 for Herning Vand A/S

22. Foreløbig vedtagelse af tillæg 17 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-25 for Snejbjerg og den vestlige del af Herning

23. Dispensation fra lokalplan 14.E18.1 - erhvervsområde ved Miljøvej i Herning

24. Orientering om klagenævnets afgørelse i sag om miljøgodkendelse til Trehøje Døre A/S

25. Orientering om referat af Landbrugsrådsmøde

26. Østre Kirkevej 25A, Herning - opførelse af enfamiliehus

27. Orientering om Olufsgade 5, Herning - Statsforvaltningsafgørelse

28. Ekspropriation af privat vej til offentlig vej

29. Salg af ejendom

30. Meddelelser