Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

19. Orientering om Landsretsafgørelse - kommunalt påbud om ændring i beskyttet mose stadfæstet

Sagsnr.: 01.05.00-P00-3-14 Sagsbehandler: Jette Kith Skovgaard  

Orientering om Landsretsafgørelse - kommunalt påbud om ændring i beskyttet mose stadfæstet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted                     

Sagsresume

Påbud om retablering af mose stadfæstet i Landsretten den 16. november 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Ejeren af Paarupvej 19, Assing omgravede i februar 2014 ulovligt en mose beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Mosen er beliggende ved Albækhedevej 4, Assing.

Mosen var gravet ud til tre søer, der var anlagt broer og plantet rhododendron. Forvaltningen lovliggjorde det, der retligt var muligt, og meddelte den 23. maj 2014 påbud om at retablere de dele, der ikke kunne lovliggøres. Dele af påbuddet blev efterkommet, men en del af påbuddet blev ikke efterkommet.

 

Kommunen politianmeldte sagen den 27. august 2014 for den del af påbuddet, der ikke var efterkommet. En byretsdom den 21. april 2016 stadfæstede kommunens påbud. Ejer ankede til Landsretten, og her blev byrettens dom stadfæstet den 16. november 2017 med frist for at efterkomme påbuddet den 1. marts 2018.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Landsretdom