Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

18. Orientering om ny plejeplan for Gødstrup Sø

Sagsnr.: 04.01.00-G00-13-08 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om ny plejeplan for Gødstrup Sø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Der er udarbejdet en plejeplan for det fredede område ved Gødstrup Sø.

 

Planen beskriver hvilke indsatser, der skal ske i området, for at det lever op til fredningskendelsens formål.

 

Forvaltningen anbefaler, at planen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Kommune skal udarbejde plejeplaner for alle kommunens fredede områder. I 2016 blev de første 3 plejeplaner færdige, og fremover vil der blive lavet 1-2 plejeplaner årligt. I 2017 er der lavet plejeplan for det fredede område omkring Gødstrup Sø. Planen beskriver de indsatser, der skal ske i området, for at det lever op til fredningskendelsens formål.

 

Plejeplanen er langsigtet og forventes ikke at skulle opdateres før om 10-15 år. Plejeplanen giver et overblik over, hvilken pleje, der løbende skal foretages i området. Konkret naturpleje i de fredede områder sker altid i dialog med de berørte lodsejere.

 

Udkast til plejeplanen for Gødstrup Sø har været i høring i 8 uger hos lodsejere, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. I høringsperioden kom der 2 høringssvar fra lokale lodsejere. Høringssvarene gav anledning til enkelte mindre rettelser i planen. Den færdige plejeplan er sendt til lodsejere til orientering og er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Plejeplanen kan læses via dette link. Plejeplanen for Gødstrup Sø vil blive forelagt Grønt Råd på deres næste møde den 22. marts 2018.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at plejeplan for Gødstrup Sø tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget tager plejeplanen til efterretning.