Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

23. Dispensation fra lokalplan 14.E18.1 - erhvervsområde ved Miljøvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P25-6-17 Sagsbehandler: Monica Klitgaard Hansen  

Dispensation fra lokalplan 14.E18.1 - erhvervsområde ved Miljøvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

KR Handel ApS har søgt om midlertidig dispensation fra lokalplan nr. 14.E18.1 til at udvide eksisterende aktiviteter med ophugning af kasserede togsæt.

 

Der er ikke kommet bemærkninger til det ansøgte fra naboerne i forbindelse med naboorientering og partshøring.

 

Forvaltningen anbefaler, at der kan meddeles en midlertidig dispensation på 3 år.

Sagsfremstilling

KR Handel ApS, Miljøvej 1, 7400 Herning har søgt om tidsbegrænset dispensation fra lokalplan nr. 14.E18.1 Erhvervsområde ved Miljøvej i Herning til ophugning af togsæt.

Ansøgningen omfatter tidsbegrænset dispensation til at modtage kasserede togsæt og adskille togsættene i forskellige affaldstyper. Aktiviteten vurderes at tilhøre miljøklasse 4-6, og er derfor ikke omfattet af rammerne i den gældende lokalplan, hvor området er udlagt til virksomheder, der kun giver anledning til ubetydelige miljøpåvirkninger af omgivelserne som fx kontor, hotel, liberalt erhverv, laboratorie, elektronikværksted og lignende indenfor virksomhedsklasse 1-2.

 

KR Handels nuværende aktiviteter på adressen omfatter oplagring og salg af brugte lastbiler, entreprenørmaskiner og reservedele samt mindre reparationer af biler, lastbiler, entreprenørmaskiner mv. Der har tidligere været modtagestation for farligt affald på stedet, og ejendommen har derfor skinner med forbindelse til Banedanmarks skinnenet.

 

Gældende lokalplan er vedtaget i 2009 med henblik på at omdanne området til lettere erhverv med mulighed for etablering af hotel. Der er ikke sket ændringer i områdets anvendelse siden lokalplanens vedtagelse.

 

Nord for virksomheden ligger banen og øvrige naboområder er i kommuneplanen udlagt til erhverv og tekniske anlæg. Naboarealerne ejes af hhv. DSB, Banedanmark, Post Danmark og Herning Kommune. Nærmeste bolig ligger ca. 250 m nord for virksomheden.

 

Virksomheden har søgt om længst mulig dispensationsperiode. Planloven giver mulighed for max. 3 år, og forvaltningen vurderer, på baggrund af ejendommens beliggenhed og naboområdernes anvendelse, at den ansøgte aktivitet kan accepteres i området i en tidsbegrænset periode på 3 år.

 

Naboerne er den 21. december 2017 orienteret om ansøgningen, og de har fået mulighed for at komme med bemærkninger til dispensationen frem til den 10. januar 2018. Der er ikke kommet bemærkninger til selve dispensationen, men Banedanmark gør opmærksom på, at sporet fra Banedanmarks spornet til KR Handel er lukket, og at det kræver en særskilt aftale med Banedanmark, hvis dette spor skal tages i brug igen.

 

Aktiviteten kræver også miljøgodkendelse iht. regler efter miljøbeskyttelsesloven. I miljøgodkendelsen bliver der fastsat grænseværdier for bl.a. støjpåvirkningen af omgivelserne i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningen meddeler en treårig dispensation fra lokalplan nr. 14.E18.1 til ophugning af togsæt på KR Handel ApS, Miljøvej 1 i Herning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.