Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

10. Dispensation til Lokalplan nr. 21.B11.2 Boligområde nord for Øster Linåvej i Sunds, bestemmelser om levende hegn/hække mod fællesarealer

Sagsnr.: 13.06.04-P19-23-10 Sagsbehandler: Lene Johansen  

Dispensation til Lokalplan nr. 21.B11.2 Boligområde nord for Øster Linåvej i Sunds, bestemmelser om levende hegn/hække mod fællesarealer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Henrik Steffensen Bach, Karin Skov-Aggerholm

Sagsresume

I forbindelse med overdragelse af læbælter mellem Søvænget/Søtoften har Grundejerforeningen søgt om dispensation for afgrænsning af grund med levende hegn/hække mod fællesarealer, herunder læbælter mod øst og vest samt beplantede støjvolde.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation til bestemmelse om levende hegn/høkke mod fællesarealer.

Sagsfremstilling

Herning Kommunes Byggemodning er i overdragelsesproces vedrørende læbæltet mellem Søvænget/Søtoften til Grundejerforeningen Søvænget. I forbindelse hermed er vi blevet opmærksomme på, at flere grundejere ikke opfylder lokalplanens bestemmelser om etablering af levende hegn/hække mod fællesarealer.

 

Grundejerforeningens bestyrelse har på vegne af alle grundejere og på baggrund af beslutning truffet på generalforsamling tilbage i 2011, fremsendt ønske om, at der gives dispensation fra tre punkter:

1.

vedligeholdelsespligt på arealet mellem læhegn mod Søtoften samt arealet mellem læbælte/volden mod Øster Linåvej og de grundstykker, der støder op til disse

2.

plantning af levende hegn/hække grænsende op til læbæltet mod Søtoften, mod at den enkelte grundejer vedligeholder arealet mellem skel og læbælte

3.

plantning af levende hegn/hække grænsende op til læbæltet mod Søparken, mod at den enkelte grundejer vedligeholder arealet mellem skel og læbælte

 

Ifølge lokalplanen skal eksisterende læbælte mellem Søvænget/Søtoften udbygges til 20 meters bredde. Bæltet er udmatrikuleret i 20 meters bredde og er færdig etableret. Beplantningen skal have plads til at udvikle sig, og derfor er der græsrabat mellem skel og den første planterække.  

 

Situationen er den samme for læbæltet mellem Søvænget/Søparken, jf. Lokalplan nr. 21.B11.4 Boligområde i den vestlige del af Søparken i Sunds, hvor § 9 stk. 6 dog giver mulighed for fritagelse: ’Alle grunde skal afgrænses af levende hegn eller hække mellem naboer, mod fællesarealer, mod stier og mod veje. Grundafgrænsningerne mod fællesarealerne i den vestlige del og beplantningsbæltet i den sydlige del af lokalplanområdet, kan fritages fra dette krav …”

 

Forvaltningen anbefaler, at grundejerforeningens ønske om dispensation til etablering af levende hegn/hække mod fællesarealer imødekommes, dvs. læbælter samt beplantede støjvolde, jvf. pkt. 2 og 3, imødekommes. Ansvaret for driften af bælterne i dens fulde bredde bør fastholdes hos grundejerforeningen og ikke overgå til den enkelte grundejer, således at der sikres en ensartet drift af læbælte.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives afsalg på dispensation fra vedligeholdelse mellem læhegn mod Søtoften samt mellem læbælte/volden mod Øster Linåvej og de grundstykker, der støder op til disse, jvf. pkt.1. Forpligtelsen til vedligehold af disse arealer påhviler grundejerforeningen Søvænget og kan ikke pålægges den enkelte grundejer eller grundejere i tilstødende områder.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives dispensation til grundejere på Søvænget for § 9.8 bestemmelse om levende hegn/hække mod fællesarealer, Lokalplan nr. 21.B11.2 Boligområde nord for Øster Linåvej i Sunds

 

at der ikke gives dispensation til grundejerforeningen Søvænget fra vedligeholdelse mellem læhegn mod Søtoften samt mellem læbælte/volden mod Øster Linåvej og de grundstykker, der støder op til disse.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Kortbilag til dagsordenspunkt vedr. Søvænget, Sunds