Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

12. Frigivelse af anlægsbevillinger til undersøgelse af naturgenopretningsprojekter ved Vorgod Å og Fjederholt Å

Sagsnr.: 06.02.00-P19-10-07 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevillinger til undersøgelse af naturgenopretningsprojekter ved Vorgod Å og Fjederholt Å

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Kommune og Naturstyrelsen ønsker at få belyst, hvorvidt der er årsagssammenhæng mellem de gennemførte naturgenopretningsprojekter i henholdsvis Fjederholt Å og Vorgod Å og klager fra lodsejere over forhøjet vandstand ved vandløbene indenfor projektområdet. Udgifter til undersøgelsen, med udgangspunkt i et budget på 400.000 kr., fordeles ligeligt mellem Naturstyrelsen og Herning Kommune.

 

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 400.000 kr. på Serviceområde 04 Grønne områder samt anlægsindtægtsbevilling på 200.000 kr. til medfinansiering fra Naturstyrelsen. Herning Kommunes andel af udgifterne, i alt 200.000 kr., finansieres af uforbrugte driftsmidler fra 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, Vandløbsvæsen i 2018. 

 

Forvaltningen anbefaler, at den fælles proces med Naturstyrelsen om analyse af projekterne og vurdering af løsningsforslag igangsættes og finansieres som anført herover.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i samarbejde med Naturstyrelsen gennemført to større naturgenopretningsprojekter i henholdsvis Fjederholt Å og Vorgod Å (se nedenstående oversigtskort). Naturgenopretningsprojekterne blev gennemført i 2011/2012 med midler fra henholdsvis VMP III ordningen (Vådområdeprojektsmidler) og puljen for den særlige Vand- og Naturindsats (Miljømilliarden).

 

 

Projektet i Fjederholt Å omfattede bl.a. nedlæggelse af to dambrug samt udlægning af gydebanker. Projektet i Vorgod Å omfattede genslyngning af en delstrækning af åen nær Møltrupgård, udlægning af gydebanker for at hæve vandstanden i åen, og afbrydning af dræn.

 

En række lodsejere langs vandløbene har i en årrække, efter projekternes realisering, klaget til kommunen over, at de oplever forhøjet vandstand i vandløbene. Lodsejerne klager over, at de vandløbsnære arealer (haver og agerjord) er blevet vådere efter projekternes realisering.

 

Herning Kommune har som vandløbsmyndighed sammen med Naturstyrelsen brug for at få en rådgiver til at undersøge, om de gennemførte naturgenopretningsprojekter er årsag til øget vandstand og komme med anbefalinger til løsninger.

 

Der er af rådgiver, forud for projekternes gennemførelse, udarbejdet forundersøgelser, som skulle belyse de tekniske, biologiske og økonomiske muligheder for og konsekvenser ved at gennemføre naturgenopretningen i henholdsvis Fjederholt Å og Vorgod Å.

 

I forundersøgelserne er der på baggrund af opmålinger af vandløbene før projekternes gennemførelse og modelberegninger lavet en konsekvensvurdering med tilhørende kort over de afvandingsmæssige forhold langs vandløbene før og efter projekternes gennemførelse.

 

På baggrund af de vedvarende klager over projekterne er Naturstyrelsen og Herning Kommune som vandløbsmyndighed indstillet på, at få en ny og uvildig rådgiver til at vurdere, hvorvidt projekterne er årsag til de oplevede forhøjede vandstande ved vandløbene. Rådgiver skal ligeledes komme med forslag til eventuelle tilretninger af projekterne med overslag på den tilknyttede økonomi.

 

Anlægsbevillingen skal dække udgifter til en ny opmåling af vandløbene, modelberegning og udredning af forholdene i forhold til de gennemførte projekter, samt forslag og eventuelle tiltag til anlægsmæssige justeringer i de gennemførte projekter. 

Økonomi

Der er enighed med Natursturelsen om en ligelig udgiftsfordeling mht. undersøgelse af projekterne med udgangspunkt i et budget på 400.000 kr. Dermed bidrager begge parter med hver 200.000 kr. til forløbet med opmålinger, beregninger, vurderinger og heraf følgende løsningsforslag.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Undersøgelse af projekter i Fjederholt Å og Vorgod Å

 

at der til indtægten fra Naturstyrelsen meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2018 på samme stednr.

 

at den resterende udgift på 200.000 kr. forventes finansieret af de overførte driftmidler fra 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, Vandløbsvæsen i 2018.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.