Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

15. Nyt vandløbsregulativ for Røjenkær Bæk

Sagsnr.: 06.02.11-K08-7-17 Sagsbehandler: Winnie Liza Post  

Nyt vandløbsregulativ for Røjenkær Bæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 24. oktober 2016, pkt. 228, et forslag til udformning af nyt vandløbsregulativ for Røjenkær Bæk. Her blev det vedtaget, at revision af regulativet for Røjenkær Bæk på strækningen, skulle indeholde to forskellige slags regulativtyper, efter aftale og møde med lodsejere og deres rådgiver.

  

Begge vandløbstyper er vandføringsevnebestemte og tager udgangspunkt i vandføringen i vandløbet. Dette er i modsætning til regulativer, der er udformet som geometriske skikkelser. Her er vandløbets profil fastsat ved en bundkote og et anlæg. De valgte regulativtyper tager hensyn til, at vandløbet er dynamisk, og til, at der indenfor det fastsatte krav til vandføring tages hensyn til naturen i vandløbet.

 

Forvaltningen har udarbejdet forslag til nyt vandløbsregulativ for Røjenkær Bæk på strækningen station 0 - 6320 meter.

 

Forvaltningen anbefaler, at regulativet sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Praksis omkring vedtagelse af nye regulativer er, at regulativforslaget sendes i 8 ugers høring. Hvis der ikke modtages bemærkninger eller indsigelser omkring regulativet i løbet af høringsperioden, kan regulativet endeligt vedtages. Herefter er der 4 ugers klagefrist inden regulativet træder endeligt i kraft. Forslag til regulativet for Røjenkær Bæk, er klar til at blive sendt i 8 ugers offentlig høring.

 

Regulativrevisionen indeholder opdaterede vandløbsopmålinger og dermed en opdatering i forhold til de nuværende, fysiske profiler. Målet er at imødekomme punkterne i tidligere afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet, hvor sagen blev hjemsendt til fornyet behandling. Derudover er ønsket, at skabe en opdateret og mere overskuelig indgang til vandløbsregulativet, også for den enkelte bredejer.

 

 Oversigt over stationeringer i Røjenkær Bæk.

 

Hvis forvaltningen modtager indsigelser eller bemærkninger til regulativforslaget, fremsendes regulativet til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget. Hvis der ikke indkommer høringssvar, offentliggøres den endelige vedtagelse af vandløbsregulativet, med en 4 ugers klagefrist.

  

Som bilag vedlægges forslag til regulativ. Regulativet udgør det juridiske dokument. Bilaget indeholder en redegørelse, der giver en bredere forklaring på de enkelte elementer i regulativet. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at   forslag til vandløbsregulativ for Røjenkær Bæk foreløbigt godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring. 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Udvalgets bemærkninger indarbejdes i regulativforslaget og sendes i høring i 8 uger.  

Bilag

  • Regulativ forslag dagsorden.jan.2018