Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

13. Frigivelse af anlægsbevilling til parker og bynære grønne områder i 2018

Sagsnr.: 04.01.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Frigivelse af anlægsbevilling til parker og bynære grønne områder i 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

X

ØKE

X

BYR

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Kirstine Kjær, Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,450 mio. kr. i 2018 til anlægsprojekter i parker og bynære grønne områder i overensstemmelse med den opgaveprioritering, der blev besluttet Teknik-og Miljøudvalget den 25. september 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,450 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, til de udvalgte anlægsopgaver.

Sagsfremstilling

En samlet revideret prioriteringsliste over anlægsprojekter i perioden 2018-2020 blev behandlet på Teknik-og Miljøudvalgets møde 25. september 2017.

 

Anlægsbevillingen i 2018 ønskes anvendt til realisering af eksempelvis følgende anlægsprojekter:

Nyt indgangsparti i Aulum Lystanlæg, renovering af rosenhaven i Mindeparken og færdiggørelse af blomsterhaven i Vestre Anlæg.

Den grønne kile, Vegen Å i Sørvad, forskønnelse med blomsterkummer i Kibæk og beplantning på Nørre Alle/Østre Kirkevej og Dronningens Boulevard i Herning.

 

På grund af ændringer i vejlovgivningen er der bl.a. af hensyn til trafiksikkerheden krav om, at der etableres autoværn i forbindelse med plantning af træer på grund af hastigheden på Dronningens Boulevard, hvilket gør, at projektet bliver mere bekosteligt end forventet.

  

Udvalget vil ultimo 2018 få fremlagt en særskilt udvalgssag for prioritering af anlægsmidler i 2019.

Økonomi

Anlægsudgiften på i alt 1,450 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i parker og bynære grønne områder. Da der er tale om overslagspris for de enkelte projekter, kan der forekomme ændringer og justeringer på den endelige pris for udførelse af opgaverne. Projekterne søges derfor samlet realiseret inden for den samlede anlægsramme på 1,450 mio. kr.

 

Afledte driftsudgifter afholdes indenfor den ordinære driftsramme på Serviceområde 04 Grønne områder, da der primært er tale om opgaver, hvor der i forvejen er en tilhørende drift.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,450 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til diverse anlægsarbejder i parker og bynære grønne områder

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,450 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.