Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

27. Orientering om Olufsgade 5, Herning - Statsforvaltningsafgørelse

Sagsnr.: 02.34.02-P19-204-16 Sagsbehandler: Casper Laursen  

Orientering om Olufsgade 5, Herning - Statsforvaltningsafgørelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ejeren af Olufsgade 5, Herning, ansøgte den 13. marts 2016 om tilladelse til opførelse af carport i skel med et dobbelt saddeltag. Bygningen overskred byggeretten mht. højden i skelbræmmen og kom derfor i høring. Naboejendommen Olufsgade 7 kom med indsigelse mod det ansøgte.

 

På den baggrund blev sagen forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 30. maj 2016, pkt. 123, hvor forvaltningen anbefalede, at der blev meddelt tilladelse til opførelse af carporten med en mindre (0,5 m) overskridelse af højden i skelbræmmen. Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen, og der blev meddelt byggetilladelse den 16. juni 2016.

 

Sagen blev efterfølgende påklaget til Statsforvaltningen af ejeren af Olufsgade 7, Herning.

 

Den 10. november 2017 har Statsforvaltningen stadfæstet kommunens afgørelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Afgørelse fra Statsforvaltningen