Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

5. Orientering om smukke indfaldsveje

Sagsnr.: 05.01.15-P20-1-13 Sagsbehandler: Sine Dall  

Orientering om smukke indfaldsveje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Der er flere afsluttede og igangværende projekter i Smukke Indfaldsveje.

Nærværende sag er en orientering og status på projekter samt et forslag til, hvordan de resterende midler kan prioriteres.

 

Byplanudvalget besluttede på møde 4. december 2017, pkt. 195, at der afsættes 350.000 kr. til vejforskønnelse af Snejbjerg Hovedgade/Ringkøbingvej på strækningen fra Snejbjerg Kirke til Gl. Ringkøbingvej samt at sagen sendes til orientering i Teknik- og Miljøudvalget.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Status på projekter

 

Viborgvej

Der er etableret nye plantebede langs vejen, vejprofilet er smallere, og vejen har fået en ny identitet. Projektet er udført.

 

Viborgvej, Herning

 

Tjørring Hovedgade

Der er etableret nyt vejprofil med nyt anlagt fortov og cykelsti og der er plantet vejtræer langs vejen. Vejprofilet er i desuden gjort smallere. I oktober 2017 kom der slidlag på strækningen, projektet nu er afsluttet.

 

Rundkørsel ved Lind

Der er plantet avnbøg, og der er etableret et podie til udsmykning centralt i rundkørslen. Projektet er udført.

 

Rundkørsel Dr. Boulevard / Mads Eg Damgaards Vej

Der er plantet spiræa, og der er etableret et podie til udsmykning centralt i rundkørslen. Projektet er udført.

 

Plankeværk Dr. Boulevard

Kommunens vejafdeling har etableret nyt planteværk på strækningen. Smukke Indfaldsveje har suppleret med klatrende beplantning på strækningen. Projektet er udført.

 

Chr. Ydes vej

Udtynding af popler og plantning af syrener på skråningen. Projektet er udført.

 

Vesterholmvej fra Holstebrovej til Gullestrupvej

Der er etableret plantebede på strækningen, som over tid skal udvikle sig med grupper af større træer. Projektet er udført.

 

Diverse udtyndning af beplantning

Der er et ønske om udtyndning af beplantning for at skabe kig til Elia fra motorvejen. Herning Kommune afventer tilbagemelding fra Vejdirektoratet, da en del af beplantningen er på deres areal.

 

Belysningsprojekt under motorvejsbro på Silkeborgvej

Der er opsat farvet lys under broen. Lyset er tændt og skaber en veldefineret ankomst fra øst. Projektet er udført.

 

Belysningsprojekt på cykelbroen til Lind

Der er opsat master med belysning som oplyser siderne på betonbroen. Der er i projektet mulighed for at skifte mønster i lyset. De opsatte armaturer skal justeres og eventuelt udskiftes til en kraftigere model for at få mere effekt på broen. Projektet er i gang.

 

Belysningsprojekt på cykelbroen vej Dr. Boulevard/motorvejen

Belysning af cykelbroens konstruktion og enkle form. Banedanmark har givet en mundtlig godkendelse af projektet, men skriftlig godkendelse afventes. Projektet udføres snarest herefter.

 

Vardevej

Der var oprindelig afsat 300.000 til forskønnelse af Vardevej. Der blev den 20. februar 2017 truffet beslutning i Byplanudvalget om, at 150.000 kr. af de afsatte midler til Vardevej kan anvendes til stiforbindelsen mellem MCH og trinbrættet. Der indgår allébeplantning langs Vardevej i MCH projekt, og det vurderes, at der hermed opnås en forskønnelse af området. Det kan overvejes, om de resterende beløb på 150.000 kr. til Vardevej skal prioriteres til et andet projekt.

 

Silkeborgvej midterhelle ved detailhandlen i øst

Der er den 21. november 2016 truffet beslutning om, at der sættes brøndringe med beplantning i asfalten i midterhellen på Silkeborgvej. Denne løsning har vist sig at være er en udfordring, da det er meget dyrt og vanskeligt at fjerne de op til 60-70 cm asfalt, som ligger i midterhellen. Forvaltningen har været i dialog med politiet med henblik på at sætte beplantningen oven på asfalten for at undgå at fjerne asfalt, men dette er ikke godkendt. Skitsering pågår for at finde en anden løsning.

 

Budget 

Det samlede anlægsbudget på Smukke Indfaldsveje er 3.044.000 kr. Der er disponeret og anvendt midler på 2.844.000 kr.  Der er derfor uforbrugte midler på 200.000 kr. som ikke for nuværende er prioriteret til projekter.

 

Forslag til nyt projekt

 

Ringkøbingvej/Snejbjerg Hovedgade

Ringkøbingvej/Snejbjerg Hovedgade, mellem den tidligere campingplads og Snejbjerg Kirke forslås som nyt projekt koordineret med en renovering af asfaltbelægningen og etablering af belysning i 2018. Vejstrækningen er 2 km lang, og den foreslås at gøre den meget brede kørebane på ca. 11 meter smallere. Ved at gøre kørebanen smallere kommer der en bred rabat mellem vejbane og cykelsti. I rabatten foreslåes det, at der etableres beplantning. Projektet er endnu ikke godkendt af politiet.

Det endelige vejprojekt vil blive forelagt Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse.

 

 

Forvaltningen foreslår, at de resterende 200.000 kr. af det samlede budget til Smukke Indfaldsveje, samt de resterende projektmidler fra Vardevej på 150.000 kr. reserveres til Ringkøbingvej/Snejbjerg Hovedgade. Det samlede beløb fra Smukke Indfaldsveje til Ringkøbingvej/Snejbjerg Hovedgade vil hermed være på 350.000 kr.

 

Det foreslås endvidere, at projektet tilføres midler fra forskønnelsespuljen, f.eks. 450.000 kr., således at forskønnelsen af vejprofilet kan ske på hele strækningen mellem den gamle campingplads ved Gl. Ringkøbingvej og Snejbjerg Kirke.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.