Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

4. Orientering om forskønnelsespuljen

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Orientering om forskønnelsespuljen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Nærværende sag er en orientering om status på de projekter, som tidligere er besluttet i Forskønnelsespuljen. Der er flere afsluttede og igangværende projekter i Forskønnelsespuljen.

 

Byplanudvalget besluttede på møde den 4. december 2017, pkt. 195, at der afsættes 450.000 kr. til Snejbjerg Hovedgade, 310.000 kr. af 2016 midlerne og 140.000 kr. af 2017 midlerne, samt at sende sagen til orientering i Teknik- og Miljøudvalget.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Status på projekter

 

Lind

Der er afsat midler til grafik på asfalten på Kollundvej. Byplanudvalget besluttede på møde den 21. november 2016 at afsætte 170.000 kr. til et projekt med grafik på asfalten. Dette har vist sig at være en udfordring at få godkendt af politiet. Skitsering og dialog med politiet pågår for at finde en løsning.

  

Derudover er der plantet træer langs Kollundvej. Der er ligeledes plantet lindetræer langs Lind Hovedgade ved ankomsterne fra nord og syd.

 

Der er afsat midler til belysningsprojekt på Lind Hovedgade med wiresystem, som et gridnet over vejen og ophængte lysarmaturer. Projektet har afventet en nærmere fastlæggelse af adgangsforhold og vejtilslutning ved hjørnegrunden Lind Hovedgade og Vejlevej. Der er nu fundet en løsning på vejtilslutningen, og projektet igangsættes.

 

Sunds

Der er etableret grøn byport krydset Sunds Hovedgade / Ilskovvej i form af forskønnelse med nye træer og bøgebeplantning.

 

          Grøn byport i Sunds

 

Der er etableret nyt areal ved Sunds Skole og Multicenter i form af et sammenbindende projekt med bakkelandskab, grafik, ny belysning og nye træer. Der er sideløbende med projektet etableret nyt vejprofil på Idrætsvej. Projekterne er udført og indviet.

 

Vildbjerg

Der er foretaget forskønnelse af Park Allé. Første fase på den nordlige del af strækningen, med plantebede langs vejen, udføres i efteråret 2017. Den anden fase udføres i efteråret 2018.

 

Der er foretaget forskønnelse på Niels Mouritzens Plads. I form af pullertlys og beplantning omkring mindestenen. Projektet udføres i efteråret/vinteren 2017.

 

Der er udført forbedring af udearealet ved Den gule bygning. Projektet udføres af bestyrelsen for Den Gule Bygning i efteråret/vinteren 2017.

 

Aulum

Der etableres ny beplantning i Danmarksgade med større plantebede og nye træer samt udskiftning af lysmaster. Projektet udføres december 2017.

Aulum Vandværk ønsker at opsætte en drikkevandspost i Danmarksgade. Forvaltningen finder en placering, som kan indgå i en sammenhæng med den øvrige projekt i Danmarksgade.  

 

På Lilletorv, hjørnet Danmarksgade/Højgade, forskønnes med beplantning, bænke og nyt pullertlys. Projektet udføres december 2017.

 

Desuden etableres der flagbøsninger i bymidten. Projektet udføres i vinteren 2017/2018.

 

Digitale skilte

Den 13. marts 2017 behandlede Byplanudvalget en sag om digitale skilte. Det blev besluttet, at hver centerby kan få ét digitalt skilt, og at Herning Kommune skal ansøges herom. Sammen med beslutningen blev forvaltningen bedt om at undersøge, om der kan gives kommunal driftsstøtte til skiltene. Efter at have undersøgt mulighederne for driftsstøtte må det konstateres, at dette ikke er muligt med midler fra Forskønnelsespuljen. Forskønnelsespuljen er en anlægspulje og der kan derfor ikke gives driftsstøtte. Det er ikke muligt at pege på alternative konti eller finansieringskilder hertil.

 

Prisen for køb og opsætning af et digitalt skilt er ca. 150.000 kr. Hertil kommer udgift til etablering af strøm. Denne udgift kan bevilges fra Forskønnelsespuljen.

 

Ud over selve anlægget kommer driften af skiltet, som centerbyerne selv skal stå for. Ved etablering af skiltene skal der betales for en serviceaftale på 600 kr. om måneden. Endvidere skal der betales strøm og netværksforbindelse samt softwarelicens. Det årlige strømforbrug på Herning Kommunes skilte andrager ca. 8800 kr., og udgiften til softwarelicens ligger på 1500 kr. årligt. Med en serviceaftale anslås det, at den samlede, årlige drift for skilte i centerbyerne løber op i 17.500 kr. pr. skilt.

 

Herning Kommune har på nuværende tidspunkt ikke modtaget ansøgninger på opsætning af digitale skilte i centerbyerne.

 

Forslag til projekter

I starten af 2018 vil forvaltningen komme med forslag til nye forskønnelsesprojekter. Forvaltningen anbefaler, at et forskønnelsesprojekt på Snejbjerg Hovedgade godkendes i nærværende sag. 

 

Snejbjerg Hovedgade/Ringkøbingvej

Ringkøbingvej/Snejbjerg Hovedgade, mellem den tidligere campingplads og Snejbjerg Kirke forslås som nyt projekt koordineret med en renovering af asfaltbelægningen og etablering af belysning i 2018. Vejstrækningen er 2 km lang, og den foreslås at gøre den meget brede kørebane på ca. 11 meter smallere. Ved at gøre kørebanen smallere kommer der en bred rabat mellem vejbane og cykelsti. I rabatten foreslåes det, at der etableres beplantning. Projektet er endnu ikke godkendt af politiet.

Det endelige vejprojekt vil blive forelagt Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes 450.000 kr. fra Forskønnelsespuljen til Snejbjerg Hovedgade. Hermed opnås en større forskønnelse, af en lang vejstrækning som forbinder Snejbjerg med Herning.

 

Det anbefales endvidere, at projektet tilføres midler fra Smukke Indfaldsveje, f.eks. 350.000 kr., således at forskønnelses af vejprofilet kan ske på hele strækningen mellem den gamle campingplads ved. Gl. Ringkøbingvej og Snejbjerg Kirke.

   

Økonomi

Der er afsat midler i Forskønnelsespuljen på 1.690.000 kr. af 2016 midlerne. Der er et restbeløb på 310.000 kr. tilbage af 2016 midlerne.

Forvaltningen anbefaler, at der reserveres 450.000 kr. til Snejbjerg Hovedgade, hvoraf de 310.000 kr. er 2016 midler som er frigivet og 140.000 kr. er 2017 midler.

2017 midlerne anbefales frigivet i en senere sag sammen med konkrete forslag til nye projekter. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.