Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

8. Frigivelse af anlægsbevilling til Pugdalvejs forlængelse, Vildbjerg

Sagsnr.: 05.01.02-P20-1-17 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til Pugdalvejs forlængelse, Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 8,0 mio. kr. til etablering af forlængelsen af Pugdalvej til Røddingvej, en ca. 850 m lang ny kommunal vej.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

 

Forvaltningen anmoder samtidig om bemyndigelse til at indlede ekspropriationsprocedure.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der i 2018 afsat 8,0 mio. kr. til forlængelse af Pugdalvej mod vest med tilslutning til Røddingvej. Der bliver tale om en 850 meter lang ny kommunevej, som anlægges med en kørebanebredde på 8,0 meter og med åbne grøfter i begge sider. Nørregade forventes samtidig lukket mod vest.

 

Linjeføringen er vist på tegningen herunder.  

 

Der anlægges ikke cykelsti langs vejen, idet cyklister henvises til at anvende Nørregade.

 

For at kunne anlægge vejen skal der eksproprieres jord fra 3 lodsejere. Forvaltningen anmoder om bemyndigelse til, efter vejlovens kapitel 10, at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende delareal af matrikel nr. 4a og 4b Pugdal Gde, Vildbjerg samt 3k Rødding by, Vildbjerg.

Økonomi

På investeringsoversigten er der på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223063 Pugdalvej, Vildbjerg, afsat rådighedsbeløb på 8 mio. kr. i 2018. Der anmodes om frigivelse af beløbet.

 

Den årlige afledte driftsudgift er beregnet til 75.000 kr. Beløbet indgår i arbejdet med investeringsoversigten for 2019-2022, som en afledt driftsudgift fra og med 2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 8,0 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223063 Pugdalvej, Vildbjerg

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 8,0 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, samme stednr.

 

atforvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende de ovennævnte matrikler.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.