Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 21. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

185. Frigivelse af rådighedsbeløb til tagkonstruktion på Holtbjergskolen

Sagsnr.: 82.07.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af rådighedsbeløb til tagkonstruktion på Holtbjergskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 til renovering af tagkonstruktion på Holtbjergskolen.

 

Sagen har tidligere været på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. marts 2015, men blev udsat på grund af uafklarede fremtidsperspektiver for Holtbjergskolen på daværende tidspunkt.

 

Da bygningerne nu er i brug til forskellige formål, fremsendes sagen på ny.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2015 er afsat et rådighedsbeløb på 0,523 mio. kr. på Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme til renovering af tagkonstruktionen på Holtbjergskolen.

 

Indhentede tilbud viser, at rådighedsbeløbet rækker til renovering af taget på bygning 9 og 10, hvor der kan lægges nyt tagpap og udskiftes ovenlyskupler. Arbejdet udføres i henhold til gældende regler i BR10 (Bygningsreglement 2010).

Det skal i forbindelse med bygning 9 oplyses, at tagrenoveringen kun omfatter den del af bygningen, der anvendes til idrætshal, idet svømmehal og tilhørende omklædningsrum er lukket ned.

 

Arbejdet ønskes igangsat snarest muligt, og rådighedsbeløbet søges derfor frigivet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2015 på 0,523 mio. kr. til Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, nyt stednr. "Holtbjergskolen - tagkonstruktion",
at anlægsbevillingen finansieres af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb på 0,523 mio. kr. på stednr. 011099 02 "Holtbjergskolen - tagkonstruktion".
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

186. Lukning af baneoverkørsler ved Kibæk

Sagsnr.: 01.05.00-P00-68-15 Sagsbehandler: Gert Thorhauge Andersen  

Lukning af baneoverkørsler ved Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

BaneDanmark har i forbindelse med sikring af baneoverkørsler besluttet at lukke nogle af disse baneoverkørsler. En af overkørslerne er nr. 199 ved Ollingvej uden for Kibæk. Denne overkørsel er vigtig for sammenhængen i det stisystem, der gennem årene er etableret i og omkring Kibæk.
 

Forvaltningen anbefaler, at BaneDanmark opfordres til at bevare overkørslen, for at sikre fortsat adgang til naturen for fodgængere og cyklister, og dermed bevare sammenhæng i Kibæks stisystemer.

Sagsfremstilling

BaneDanmark er efter en Folketingsbeslutning i gang med at sikre overkørsler på banenettet i Danmark. For tiden arbejdes med strækningen mellem Kibæk og Skjern, hvor BaneDanmark enten lukker overkørsler, eller forsyner eksisterende overkørsler med bomme, signaler og øvrigt nødvendigt sikkerhedsudstyr.

 

Når overkørsler lukkes, etableres der omkørsel og nye veje, så lodsejere, der bor på den ene side af banen, fortsat har adgang til deres jord på den anden side. Hvor dette bliver for dyrt, vælger man at ekspropriere jorden på den anden side af banen.

 

Ved Ollingvej lige uden for Kibæk har BaneDanmark besluttet at lukke overkørsel 199. I stedet etableres der en erstatningsvej på den anden side af banen fra Ollinghedevej 750 m mod sydvest. I forhold til kørende trafik er dette en brugbar løsning. Problemet er, at overkørsel 199 også er en del af det sammenhængende stinet i og rundt om Kibæk, som byens borgere i samarbejde med kommunen har arbejdet på i mange år. Forvaltningen har gjort BaneDanmark opmærksom på dette, og der er også lokalt gjort indsigelse mod nedlæggelse af overkørslen.


Forvaltningen har som alternativ til overkørsel 199 foreslået etablering af en overgang tættere ved stationen i Kibæk, fx ved Bavnehøjen, se vedlagte bilag. Dette vil kunne fungere i forhold til gående og desuden både have den fordel at togene her tæt ved stationen kører langsommere, og at overgangen vil være en god forbindelse mellem en stor del af Kibæk og daginstitutionen.

 

Konsekvensen ved at lukke overkørslen er, at det etablerede stisystem omkring Kibæk skæres over og kun kan benyttes med enten 1,5 km omvej ud af byen via overkørslen ved Ollinghedevej eller en 2,4 km omvej ind til Brovej i centrum af Kibæk. Der er imidlertid ikke noget, der tyder på, at BaneDanmark prioriterer de rekreative interesser eller offentlighedens adgang til naturen, herunder cykel- og gangstier. Derfor ønsker forvaltningen en politisk stillingtagen til om overkørslen i Kibæk har så stor en interesse for lokalområdet, at der skal tages yderligere kontakt til BaneDanmark med henblik på at finde en løsning, der fortsat sikrer sammenhæng i stisystemerne omkring byen. Alternativt kan forvaltningen undersøge om der kan skabes sammenhæng i stisystemet på andre måder, og hvilke omkostninger der vil være forbundet med det.

 

Naturbeskyttelseslovens § 26 giver offentligheden ret til at gå og cykle ad private veje og stier i det åbne land. Overkørsel 199 er en del af en et sådant vej- og stisystem. Nedlæggelse af overkørsel 199 konflikter med naturbeskyttelseslovens 26 a forbud om at nedlægge gennemgående veje og stier med rekreativ betydning. Hvis en privat lodsejer søgte om nedlæggelse af et vejstykke på den samme strækning ville vedkommende få et afslag.

 

Placering af overkørslen ses i vedlagte notat, der er sendt til BaneDanmark.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at BaneDanmark opfordres til at opretholde en gang- og cykelforbindelse over banen umiddelbart vest for Kibæk, enten den nuværende overkørsel 199 eller en alternativ overkørsel tættere på byen. 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

BaneDanmark opfordres til at opretholde en gang- og cykelforbindelse over banen umiddelbart vest for Kibæk, ved den nuværende overkørsel 199 ved Ollingvej i Kibæk.

Bilag

 • Notat Til BaneDanmark om hvorfor overkørsel 199 mellem Kibæk o Troldhede ikke kan nedlægges - versio
 

187. Orientering om driftplaner for de grønne områder i den nordlige del af Herning Kommune

Sagsnr.: 04.01.11-P15-1-15 Sagsbehandler: Torbjørn Tarp  

Orientering om driftplaner for de grønne områder i den nordlige del af Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

 

Sagsresume

Forvaltningen udarbejder i øjeblikket nye driftplaner for grønne områder i byerne.

Planerne lægges på kommunens hjemmeside med henblik på at informere borgerne. 

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

En driftplan beskriver målene for den grønne drift på kort (0-4 år), mellemlang (6-15 år) og lang (16-30 år) sigt i et enkelt og forståeligt sprog.

 

Driftplanerne tjener især fire formål:

 1. Driften og udviklingen af de grønne områder målrettes over tid, så det tiltænkte udtryk og den ønskede funktion opnås og fastholdes.
 2. Drift og udvikling koordineres og kan dermed rationaliseres gennem bedre arbejdsplanlægning.
 3. Driftplanerne danner grundlag for bedre og mere præcis budgettering af drifts- og udviklingsmidler.
 4. Driftplanerne kan give borgerne indsigt i den grønne drift. F.eks. kan borgeren se, hvornår kommunen har planer om at foretage udtynding af bevoksninger eller hvilke renoveringstiltag, der er planlagt i den lokale park.

 

Forvaltningen oplever i stigende grad, at borgerne henvender sig med ønsker til drift og udvikling af de grønne områder. Det er typisk ønsker om træfældning og ændring af serviceniveauerne som hyppigere græsslåning, hækklipning m.v.

Forvaltningen ønsker med de grønne driftplaner at imødegå den ovennævnte tendens. Hvis borgerne gennem de grønne driftplaner kan få indsigt i det planlagte drift, den ønskede funktion og de kommende planlagte tiltag, er det forvaltningens overbevisning, at man vil kunne give borgerne en bedre service og lette arbejdspresset med hensyn til borgerhenvendelser.

 

På længere sigt er det planen, at alle grønne områder skal have en driftplan.

I første omgang er udvalgt følgende prioriterede grønne områder:

 

 

Forvaltningen begynder med driftplanerne i den nordlige del af kommunen, erfaringerne herfra indarbejdes i driftplaner for den resterende del.

 

Et udkast til en driftplan for Vestre Anlæg er vedlagt som eksempel. Se bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 • UDKAST - Vestre anlæg - udviklingsplan m kort
 

188. Orientering om okkeranlæg ved Pårup Bæk

Sagsnr.: 06.02.10-G01-1-14 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Orientering om okkeranlæg ved Pårup Bæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Charlotte Højbjerre, Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen har valgt ikke at realisere det planlagte projekt med etablering af et okkeranlæg ved Pårup Bæk, idet detailprojektet bl.a. har vist, at de afvandingsmæssige forhold opstrøms okkeranlægget vil blive forringet ved gennemførelse af projektet.

Sagsfremstilling

Forvaltning har tidligere planlagt at etablere ét stort okkeranlæg ved vandløbene Afløb i Bukkær, Tilløb til afløb i Bukkær, Storhøj Bæk og Tilløb til Storhøj Bæk, der alle leder til det offentlige vandløb Pårup Bæk. Sagen er tidligere behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 24. november 2014, pkt. 219.

 

I den forbindelse har forvaltningen bedt rådgivningsfirmaet Bangsgaard & Paludan ApS udarbejde et detailprojekt for etablering af okkeranlægget.

 

Detailprojektet viser imidlertid, at projektet vil betyde, at vandløbsbunden i vandløbet Tilløb til Afløb i Bukkær skal sænkes fra 0-90 cm på en ca. 480 m strækning. Vandløbet Tilløb til Afløb i Bukkær ligger i forvejen dybt nedskåret i terræn. Detailprojekteringen viser desuden, at de afvandingsmæssige forhold opstrøms okkeranlægget vil blive forringet ved projektets gennemførelse.

 

På den baggrund har forvaltningen valgt ikke at realisere projektet med etablering af et okkeranlæg ved Pårup Bæk. 

Økonomi

Der var oprindeligt afsat 500.000 kr. på driftkontoren under Vandløbsvæsen til etablering af okkeranlægget ved Pårup Bæk. I forbindelse med udarbejdelse af et detailprojekt  er der brugt 50.000 kr.

 

Da det stod klart, at projektet ikke kunne realiseres, blev de resterende midler disponeret til øvrige driftopgaver, herunder Tranholm Bæk restaureringsprojekt, oprensning af okkeranlæg, udarbejelse af nye grødeskæringskort i forbindelse med nyt udbud af vandløbsvedligeholdelsen m.m.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

189. Orientering om møde i Grønt Råd

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om møde i Grønt Råd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Der er afholdt møde i Grønt Råd den 3. september 2015.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der er afholdt møde i Grønt Råd den 3. september 2015. Der var 10 punkter på dagsordnen: 

 • Naturspot
 • Forsknings- og Formidlingsstrategi for Museum Midtjylland
 • Ny affaldsplan
 • Naturråd
 • Dyrehaven, nyt areal og fortidsmindepleje
 • Naturstyrelsens § 3-opdateringsprojekt
 • Infobrev til lodsejere med beskyttet natur
 • Kortlægning af natur i Herning Kommune
 • Friluftslivsstrategi - status
 • Udviklingsplaner for parker i Herning Kommune

 

Referatet er vedlagt.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 • Referat
 

190. Orientering om klagenævnsafgørelse Svenstrupvej 2, Sørvad - stadfæstelse af afslag til træterrasse i vandløb.

Sagsnr.: 01.05.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Jette Kith Skovgaard  

Orientering om klagenævnsafgørelse Svenstrupvej 2, Sørvad - stadfæstelse af afslag til træterrasse i vandløb.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Orientering om klagenævnsafgørelse - stadfæstelse af afslag til træterrasse i Vegen Å.

Sagsfremstilling

Der blev den 4. maj 2015 meddelt afslag på lovliggørende dispensation fra § 3 i naturbeskyttelsesloven til en etableret træterrasse i Vegen Å ved ejendommen Svenstrupvej 2, Sørvad. Ejer påklagede afgørelsen den 1. juni 2015 til Natur- og Miljøklagenævnet, der den 13. august stadfæstede kommunens afgørelse om afslag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 • Klagenævnsafgørelse
 

191. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 30 til spildevandsplanen for boligområde Snejbjerg Gl. Skole

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-13 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 30 til spildevandsplanen for boligområde Snejbjerg Gl. Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 30 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 udarbejdes på baggrund af lokalplan for området omkring Snejbjerg Gl. Skole, der skal udlægges til boligformål og offentlige formål (svømmehal).

 

En del af lokalplanområdet er allerede optaget i spildevandsplanen. Med dette tillæg optages den resterende del af lokalplanområdet også i spildevandsplanen.

 

Tillægget har efter foreløbig vedtagelse i Byrådet været i offentlig høring i 8 uger. Herning Kommune har i den anledning ikke modtaget bemærkninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 30 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endelig vedtages.

 

Sagsfremstilling

Med lokalplanen bliver det muligt at anvende arealet med den nedlagte Snejbjerg Skole med boldbaner, til boligformål og offentlige formål, bl.a. svømmehal og parkeringsplads.

 

I øjeblikket er det kun den nordlige del af området (omkring de eksisterende skolebygninger, skolegård samt svømmehal), der er spildevandsplanlagt. Dette område omfatter ca. 2/3 af lokalplanområdet og er i dag fælleskloakeret. Med den forestående ændring separatkloakeres hele lokalplanområdet.

 

Lokalplanen giver mulighed for at etablere tæt-lav og åben-lav boligbyggeri, hvor der tidligere var skolebygninger, skolegård og boldbaner, samt svømmehal med parkering indenfor planområdet. Med dette tillæg optages den resterende del af lokalplanområdet i spildevandsplanen (se bilag 1).

 

Den nødvendige udvidelse af spildevandsplanens opland er på 1,35 ha. Normalt vil et regnvandsbassin skulle etableres i området, til forsinkelse af regnvandet, så der ikke skal etableres nye større rør til afløb af regnvand fra lokalplanområdet. Da det har været et ønske at undlade etablering af regnvandsbassin i lokalplanområdet, fastholdes mængden af regnvand, der afledes til Herning Vand A/S´ kloak fra hele lokalplanområdet i forhold til tidligere. Hvis der etableres befæstelse ud over 40 % af planområdet, skal regnvand derfor forsinkes i lokalplanområdet ved etablering af lokal regnvandshåndtering, som åbne grøfter, regnbede eller lignende. For at sikre dette, indeholder lokalplanforslaget bestemmelse om, at der skal anlægges lokal regnvandshåndtering, der sikrer, at regnvand fra befæstede arealer ud over dette, forsinkes i lokalplanområdet.

 

På baggrund af ovenstående reserveres der ikke plads til regnvandsbassin til forsinkelse af en yderligere regnvandsmængde ved udvidelse af det spildevandsplanlagte opland.

  

Afledning af spildevand fra oplandet vil ske til Herning Renseanlæg. Regnvand fra tage og befæstede arealer vil blive udledt til Tyvkjær Bæk via regnvandsbassin. På baggrund af ovenstående, forventes mængden af regnvand, der udledes til Tyvkjær Bæk fra lokalplanområdet, ikke øget væsentligt i forhold til tidligere.

 

Det nye boligområde ved Snejbjerg Gl. Skole etableres delvis i et grønt  (ikke kloakeret) område midt i byen, hvor der er begrænset kapacitet til afledning af yderligere regnvand via det eksisterende kloaksystem nedstrøms boligområdet.

 

Hvis det nye boligområde bevirker, at befæstelsesgraden for hele bydelen øges, uden der etableres forsinkelse af regnvand i området, vil risikoen for oversvømmelse af boligområder nedstrøms det nye boligområde også øges. Hvis Herning Vand A/S i den anledning skal etablere nye kloakledninger med øget kapacitet i det eksisterende byområde, vil det betyde væsentlige udgifter til ledninger, som ellers ikke skulle udskiftes. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at etablere forsinkelse ved et regnvandsbassin nederst i kloaksystemet, umiddelbart inden udløb til vandløbet.

 

Mulighederne for nedsivning af regnvand i lokalplanområdet er undersøgt, men har desværre vist sig meget begrænsede.

 

Ved at begrænse lokalplanens befæstelse kan befæstelsesgraden for hele bydelen holdes uændret, så det ikke er nødvendigt at etablere regnvandsbassin til forsinkelse af vand fra det nye boligområde.

 

Forslag til tillæg 30 har været i offentlig høring i 8 uger, og der er ikke indkommet bemærkninger. 

Økonomi

Ingen bemærkninger

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 30 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endelig vedtages.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Tillæg 30 bilag 1 oplandskort
 • Tillæg 30 bilag 2 udløbsskema
 • Tillæg 30 bilag 3 oplandsskema
 

192. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplan 2015 - 2025

Sagsnr.: 06.00.05-G01-1-14 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplan 2015 - 2025

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Tove Jakobsen, Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret spildevandsplan 2015-2025 til foreløbig vedtagelse.

 

Spildevandsafledning og -rensning er en samfundsopgave, og det er lovpligtigt, at kommunerne skal udarbejde en spildevandsplan, der beskriver, hvordan opgaven løses nu og vil blive løst fremover.

 

En spildevandsplan er en plan for afledning, nedsivning og rensning af spildevand i kommunen. Spildevandsplaner er medvirkende til at sikre, at spildevand i kommunen nu og fremover håndteres sundhedsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt.

 

Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med gældende lov, kommunens overordnede planlægning: Kommuneplanen og tillæg hertil, f.eks. klimatilpasningsplanen og de statslige vand- og naturplaner.

 

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. juni 2015, pkt. 128 var der en temadrøftelse om spildevandsplanen.

 

Udvalgets drøftelser er indgået i det videre arbejde med planen.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til spildevandsplan foreløbigt vedtages og sendes i 8 ugers høring.

 

Sagsfremstilling

Spildevandsplan 2015 - 2025 bygger videre på den eksisterende spildevandsplan og tillæggene hertil. Dette gælder bla. Tillæg 18 fra 2013, som omfattede hele den nordlige del af kommunen, og med hvis vedtagelse, der f.eks. blev indført 5 års frist for orientering om separeringskrav til grundejerne.

 

Planen er digital og kan læses ved at trykke på dette link: http://umbracotest.herning.dk/

 

I det vedhæftede bilag til dagsordenen gennemgåes spildevandsplanens fokusområder.

 

Her skal særligt fremhæves:

 

Frist for separering på egen grund:

I spildevandsplan 2015 - 2025 foreslås det, at borgere i områder, hvor spildevand og regnvand skal separeres i planperioden, skal gennemføre separering på egen grund med en frist på minimum 5 år. Der er tidligere vedtaget tillæg 4,5,6,18 og 20 (4270 ejendomme), hvor ejendommene har fået frister på 3 - 5 år for separering på egen grund. Disse frister fastholdes. Tillæggene blev vedtaget af Byrådet henholdsvis marts 2013, december 2013 og maj 2014.

 

Den eksisterende spildevandsplan blev vedtaget i Byrådet den 22.06.2010 og omfatter områder, der er planlagt separeret, men som der indtil videre ikke er indledt påbudsprocedure overfor. For disse områder, er der pt. gået 5 år siden vedtagelse af spildevandsplanen og Herning Kommune kan vælge at meddele påbud med en kortere frist end 5 år eller at give yderligere 5 års frist. Forvaltningen anbefaler, at der gives en ny frist på 5 år, fordi de pågældende borgere endnu ikke er blevet skriftligt orienteret om separering. Der er taget hensyn til yderligere 5 års frist i Herning Vand A/S investeringsoversigt.

 

Vedtaget procedure for orientering af berørte borgere i forbindelse med separatkloakering på egen grund er vedlagt som bilag.

 

Nedsivningsundersøgelser

For at imødekomme de stigende regnmængder og de problemer, det kan give i afløbssystemet, udføres regnvandshåndtering i nye byggemodninger efter princippet separat håndtering af regn- og spildevand, hvor spildevandet ledes til renseanlæg og regnvand, så vidt muligt, håndteres ved nedsivning eller anden lokal anvendelse af regnvand (LAR) i oplandet.

 

Spildevandsplanen indeholder kort der viser nedsivningsmuligheder for regnvand, med inddragelse af hensyn til grundvandssårbarhed og grundvandsstand. Der er ca. 175 ha, hvor det er muligt at nedsive regnvand. Det er i Stakroge, Sdr. Felding, Karstoft, Skarrild, Arnborg, Fasterholt, Kølkær, Høgild, Skærbæk, Kollund, Hauge og Kibæk.

 

Når et område er udlagt til nedsivning i spildevandsplanen etableres der spildevandskloak og Herning Vand A/S´s anlægs- og driftsudgifter for området er lavere. En estimeret anlægsesparelse er ca. 25 %.

 

Når der spildevandskloakeres udgør tilslutningsbidraget ca. 29.000 kr mod ellers ca 48.000 kr ekskl. moms pr. ejendom.

 

For at kunne indarbejde projekter for lokal regnvandshåndtering herunder reservere plads til nødvendige anlæg i de kommende lokalplaner, hvor de de eksisterende nedsivningsforhold kan være gode, er det vigtigt på forhånd at vide om området giver mulighed for nedsivning. Derfor skal nedsivningsforhold fastlægges ved detailundersøgelser senest i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan.

 

 I forbindelse med udarbejdelse af nye lokalplaner ses i dag på mulighed for lokal regnvandshåndtering, men kun i de tilfælde hvor en byggemodner frivilligt undersøger forholdene, eller hvor Herning kommune vil betale, bliver der udført konkrete undersøgelser. Erfaringsmæssigt er det nødvendigt med 1 analyse pr. ha og den samlede pris herfor er 15.000 - 20.000 kr.

 

Spildevandsplanen kan foreskrive, at byggemodner betaler for undersøgelserne. I forbindelse med grundsalget kan udgiften til jordbundsanalyser - uanset udfaldet heraf - indarbejdes i grundprisen. For Kommunale udstykninger er det Herning Kommune eller den private udvikler, der indtil da bærer omkostningerne. Der vil kunne forekomme tilfælde, hvor en lokalplan enten ikke vedtages/realiseres, eller der går lang tid (år) før eventuel byggemodning/salg, og der er dermed risiko for en forsinket tilbagebetaling eller et decideret tab.

 

En anden mulighed er, at Herning Kommune med vedtagelse af miljø- og servicemål i spildevandsplanen, pålægger Herning Vand A/S at betale for disse nedsivningsundersøgelser.

 

Klimafaktor

Hvor regnvand udledes til sårbare recipienter eller hydraulisk belastede vandløb, eller hvor der er risiko for oversvømmelse af ejendomme, større veje etc. vil dimensionering af nye regnvandbassiner fremadrettet ske ved anvendelse af en klimafaktor på 1,3. I de 17 kloakoplande, som er udpeget i Herning Kommunes Klimatilpasningplan, skal dimensionering af regnvandsbassiner ligeledes ske med anvendelse af klimafaktor 1,3, hvis Herning Kommune vurderer det nødvendigt. En klimafaktor på 1,3 betyder, at regnvandsbassiner overdimensioneres med 30 % for at tage højde for fremtidig forventet regnintensitet pga. klimaforandringer.

 

Den fastsatte klimafaktor kommer fra anbefalingerne i spildevandskomiteens skrift 30, hvor der er valgt en planlægningsperiode på 100 år og overløb af bassin hvert 10 år. Det er også muligt at vælge en planlægningsperiode på 50 år, så bliver klimafaktoren 1,15.

 

 Serviceniveau

På mødet den 8. juni 2015 var der en drøftelse af serviceniveauet.

 

Det serviceniveau, der er gældende for spildevandsplanen, er følgende:

 

Kloaknettet skal designes og driftes således, at der højest må ske opstuvning til terræn i separatkloakerede områder hvert 5. år og i fælleskloakerede områder højst hvert 10. år.

 

Dette er fastlagt ud fra Ingeniørforeningens/Spildevandskomiteens skrift 27, som er normen for dimensionering af afløbssystemer i Danmark. I praksis betyder det, at såfremt en forsyning ikke overholder denne norm / dette serviceniveau (eller serviceniveauet besluttes lavere), vil en skade som følge af oversvømmelse være ansvarspådragende.

  

Miljøvurdering

I henhold til Miljøvurderingsloven skal der foretages en miljøvurdering af spildevandsplanen. Miljøvurderingen kan læses som en del af spildevandsplanen i det vedhæftede link.

 

Miljøvurderingen omfatter en vurdering af konsekvenserne af at gennemføre planen i forhold til den aktuelle miljøstatus. Resultatet af miljøvurderingen vil i korte træk blive gennemgået på mødet.

 

Forvaltningen gennemgår fokuspunkter på mødet. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til spildevandsplan vedtages foreløbigt og sendes i 8 ugers høring,
at miljøvurderingen af spildevandsplanen godkendes,
at der tages stilling til, om omkostninger til nedsivningsundersøgelser afholdes af byggemodner/ boligudstykker eller Herning Vand A/S,
at der vedtages en frist på minimum 5 år for separering på egen ejendom fra endelig vedtagelse af spildevandsplanen. Fristen gælder alle ejendomme omfattet af spildevandsplanen, som endnu ikke er skriftligt orienteret om separering på egen ejendom,
at klimafaktoren til dimensionering af nye regnvandsbassiner med udledning til sårbare recipienter eller hydraulisk belastede vandløb mv, samt bassiner fra 17 kloakoplande fra Klimatilpasningsplanen skal fastsættes til 1,3, hvis Herning Kommune vurderer det nødvendigt.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Forslag til spildevandsplan blev vedtaget foreløbigt og sendes i 8 ugers høring.

Miljøvurderingen af spildevandsplanen godkendt.

Omkostninger til nedsivningsundersøgelser afholdes af Herning Vand A/S.

Der er vedtaget en frist på minimum 5 år for separering på egen ejendom fra endelig vedtagelse af spildevandsplanen. Fristen gælder alle af spildevandsplanen omfattede ejendomme, som endnu ikke er skriftligt orienteret om separering på egen ejendom. Der foretages skriftlig orientering 5 år før det konkrete kloakprojekt påbegyndes.

Klimafaktoren til dimensionering af nye regnvandsbassiner med udledning til sårbare recipienter eller hydraulisk belastede vandløb mv, samt bassiner fra 17 kloakoplande fra Klimatilpasningsplanen fastsættes til 1,3, hvis Herning Kommune vurderer det nødvendigt.

Bilag

 • notat spildevandsplan bilag TMU 21. sep 2015
 • Tids- og økonomiskema
 

193. Bindstowvej 20, Ovstrup Hede - etablering af udkigstårn og parkeringsplads

Sagsnr.: 01.03.03-P19-16-15 Sagsbehandler: Trine Ross Laursen  

Bindstowvej 20, Ovstrup Hede - etablering af udkigstårn og parkeringsplads

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om opførelse af et udsigtstårn samt etablering af parkeringsplads i landzone på ejendommen Bindstowvej 20, Herning.

Der er meddelt tilladelse efter Skovloven samt dispensation fra Fredningsnævnet.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles landzonetilladelse til det ansøgte i henhold til planlovens § 35, stk. 1,og at bygherres tiltag for at imødekomme naboens indsigelse indarbejdes.

Sagsfremstilling

Aage V. Jensens Naturfond ønsker at opføre et udsigtstårn på ejendommen Ovstrup Hede. Bygningen etableres som udsigtspunkt for at forbedre publikums adgang til at opleve det åbne landskab samt observere dyre- og fuglelivet på Ovstrup Hede.

 

Det ansøgte overdækkede udsigtstårn er hævet på stolper til en bygningshøjde på 7,15 m over terræn. Tårnet er en asymmetrisk 6-kantet basis på 28 m² med adgang fra nord ad en udvendig trappe med gelænder i form af hånd- og fodliste.

Tårnet opføres i træ (douglasgran) med tag af tagpap og nedfældelige vinduer.

 

Adgangen til udsigtstårnet bliver ad en ca. 200 m lang og ca. 1,5 m bred sti, som forventes anlagt fra en ny parkeringsplads ved Bindstowvej. Stien etableres af stabilgrus og stigrus.

 

Ved stiens begyndelse etableres en ca. 650 m² stor parkeringsplads til 10-12 biler og 1-2 busser med en 9 meter bred indkørsel fra Bindstowvej og ud for indkørslen til fondens ejendom Bindstowvej 20. Parkeringspladsen etableres af stabilgrus og stigrus. Omkring pladsen sættes et lavt fodhegn af robinie med en 1,3 m bred åbning til stien. Langs pladsens vest side graves en 0,5 m dyb grøft til infiltration af overfladevand og med afløb mod nord til vejgrøften langs Bindstowvej.

 

Fredningsnævnet for Midtjylland, vestlig del har den 12. november 2014 givet dispensation fra en frivillig deklaration om fredning af Ovstrup Hede. Dispensationen omfatter etablering af det beskrevne udsigtstårn med tilhørende parkeringsplads og adgangsvej.

 

Naturstyrelsen har den 19. november 2014 givet tilladelse efter skovloven til opførelse af udsigtstårnet med tilhørende parkeringsplads i fredskov.

 

Sagen har været fremsendt til naboorientering, og der er indkommet indsigelse til det ansøgte.

Forvaltningen har modtaget 1 indsigelse fra ejendommen Kiersvej 6, som er skelmæssigt berørt. Indsigelsen beskriver i hovedtræk følgende:

 

 • Indsiger har gennem 46 år rådet over et landbrugs- og naturareal med megen ro, hvilket har bevirket et rigt dyreliv på ejendommen. Indsiger er bekymret for, at det ansøgte projekt vil ødelægge denne oase.
 • Indsiger er uforstående overfor, at projektet placeres så tæt på deres fælles skel. De mener at projektet med lethed kan placeres 400 m længere mod vest. De gør samtidig opmærksom på, at de ellers altid har haft et godt samarbejde med både tidligere og nuværende ejer af heden.

 

Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med ansøger omkring muligheden for at finde en ny placering. Ansøger har overvejet, men ønsker af flere årsager at fastholde ansøgningen, men afviser ikke at imødekomme ønsket om minimering af mulige forstyrrelser til deres nabo (se vedlagte bilag). Forvaltningen har herefter været i dialog med indsiger vedr. de tiltag bygherre vil foretage for af mindske evt. forstyrrelser fra det kommende projekt. Indsiger ønsker uagtet at fastholde sin indsigelse.

 

Placeringen af tårnet sker hvor der er bedst udsyn over hele heden, samt med bedst mulig hensyn til at kunne opleve og se hjortevildt uden at forstyrre. P-pladsen etableres i en lysning, hvor det ikke er nødvendigt at fælde skov, hvilket Naturstyrelsen har lagt vægt på i deres tilladelse.

 

Forvaltningen bemærker, at den ønskede parkeringsplads er placeret umiddelbart ved den eksisterende adgangsvej.

 

Forvaltningen vurderer samlet, at placeringen af parkeringsplads samt udsigtstårn er nøje overvejet i forhold til formålet, hensynet til omgivelser og eksisterende sti- og adgangsvej.  

 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles tilladelse til det ansøgte projekt i henhold til planlovens § 35, stk. 1, og at bygherres tiltag for at imødekomme naboens indsigelse indarbejdes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Bilag TMU
 

194. Strandkrogen 28, Sunds - Dispensation fra lokalplan

Sagsnr.: 02.34.02-P19-138-15 Sagsbehandler: Trine Ross Laursen  

Strandkrogen 28, Sunds - Dispensation fra lokalplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om principgodkendelse til nedrivning af eksisterende ældre sommerhus på ejendommen Strandkrogen 28, Sunds og efterfølgende opførelse af et nyt enfamiliehus, hvor en del af boligen opføres i 2 etager. Ejendommen er beliggende i 1. række ved Sunds Sø og inden for 50 m fra søen. Derfor kræver det ansøgte dispensation fra lokalplanen for området.

 

Forvaltningen anbefaler, at den ansøgte dispensation til delvis 2 etager ikke imødekommes, da dispensationen vil være i strid med lokalplanens intentioner, ændre områdets karakter og kan få betydning for hele lokalplanområdet og i givet fald danne præcedens for andre grundejere.  

Sagsfremstilling

Den ansøgte principgodkendelse omfatter nedrivning af eksisterende bygninger og dispensation til opførelse af et nyt enfamiliehus delvis i 2 etager. Det nye enfamiliehus får et boligareal på 342 m², hvoraf 1. sal udgør 113 m². Enfamiliehuset får en bygningshøjde på maximalt 6 m målt fra naturlig terræn.

Der ønskes samtidig opført en garage på 47 m² samt et udhus på 30 m².
Ansøger har beregnet bebyggelsesprocenten for ejendommen til at blive 25 efter ny opmåling hvor en landinspektør har eftervist et større grundareal på ejendommen.

 

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 21.B2.1. Det ansøgte kræver dispensation fra følgende bestemmelser i lokalplanen:

 

§ 7.2

Bebyggelse må maximalt opføres i én etage med udnyttelig tagetage. Inden for en afstand af 50 m fra søen må bebyggelse dog kun opføres med én etage, og tagets vinkel med det vandrette plan må ikke oversige 30°.

 

Ad §§ 7.2 Der er søgt dispensation til opførelse af en bygning i delvis to etager.

 

Enfamiliehuset opføres således, at ca. en tredjedel af bygningens etageareal opføres i to etager inden for en total bygningshøjde på 6 m. Den resterende del af enfamiliehuset opføres i et plan med en total bygningshøjde på 4,1 m.

 

Sagen har været fremsendt i naboorientering, og der er indkommet 16 indsigelser til det ansøgte, som i hovedtræk beskriver følgende:

 

 • Alle 16 indsigere giver udtryk for deres bekymringer om, at en eventuel dispensation til opførelse af enfamiliehus i delvis to etager vil danne præcedens for området omkring Sunds Sø, hvilket vil ændre områdets karakter. Samtidig er de bekymret for, at det vil ødelægge deres skønne og bevaringsværdige naturområde samt begrænse udsigten til søen.
 • 15 indsigere gør opmærksom på, at andre lodsejere og grundejere omkring Sunds Sø tidligere har fået afslag på lignende dispensationer fra lokalplanen, herunder bebyggelse i 2 plan.
 • Nabo mod nordøst (Åvej 42) bemærker, at opførelse af et enfamiliehus i to etager vil medføre indblik i det meste af deres have, hvilket vil genere dem meget. De er endvidere bekymret for skyggevirkninger fra et så massivt byggeri. De oplyser samtidig, at der på tidligere generalforsamling er givet udtryk for, at det ikke er ønskeligt at få større og bastante byggerier ned til søbredden.

 

Forvaltningen vurderer, at en dispensation til opførelse af et enfamiliehus i to etager vil være i strid med lokalplanens intentioner, og vil kunne medføre en ændring af områdets karakter.

 

Forvaltningen vurderer endvidere, at et enfamiliehus i delvis to etager med et boligareal på 1. sal, kan give anledning til indbliksgener mod omgivelserne fra vinduesåbninger.

 

Enfamiliehuset opføres med en total bygningshøjde på 6 m, hvilket er i overensstemmelse med lokalplanen, det er derfor forvaltningens vurdering, at der principielt ikke vil forekomme flere skyggevirkninger, end ved opførelse af et enfamiliehus i et plan og med en tilladt højde på 6 m.

 

Hvis ovenstående dispensationer meddeles, kan det få betydning for hele lokalplanområdet, da der i så fald, ved fremtidige ansøgninger om lignende projekter, kan blive tale om præcedensvirkning for andre grundejere omfattet af lokalplanen.

 

Indsigelserne er vedlagt som bilag i sin helhed.

 

Forvaltningen har på opfordring af ansøger undersøgt muligheden for at udarbejde en ny lokalplan for området, der vil kunne imødekomme ønsket om 2 etager langs søen. Denne mulighed vurderes ikke at være aktuel på nuværende tidspunkt, og det er samtidig vurderingen, at et enkeltstående ønske ikke er anledning nok til at sagen forelægges Byplanudvalget.

Byplanudvalget har i anden sammenhæng på naboejendommen Strandkrogen 17 afvist at udarbejde en ny lokalplan.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles afslag til den ansøgte dispensation til opførelse af enfamiliehus i delvis 2 etager, for at bevare lokalplanens intentioner om at skabe mest mulig udsigt for flest mulige ejendomme i området.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Naboorientering sendt via Doc2mail
 • Indsigelse
 • Indsigelse
 • Tegningsmateriale
 • samlet indsigelse
 • Indsigelse
 • Indsigere udpeget på luftfoto
 

195. Skolegade 27, Herning - etablering af tagterrasse i skelbræmmen

Sagsnr.: 02.34.02-P19-487-15 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Skolegade 27, Herning - etablering af tagterrasse i skelbræmmen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er ansøgt om etablering af en tagterrasse på en eksisterende bagbygning i skelbræmmen på ejendommen Skolegade 27, Herning. For at reducere muligheden for indblik til naboejendom opsættes der matteret glasafskærmning mod naboskel.

 

Forvaltningen har foretaget en helhedsvurdering og vurderer, at der kan gives byggetilladelse uden for byggeretten til tagterrassen.

 

Forvaltningen anbefaler, ud fra en helhedsvurdering, at der meddeles byggetilladelse uden for byggeretten til den ansøgte tagterrasse.

Sagsfremstilling

Der er ansøgt om etablering af en tagterrasse på Skolegade 27, en ejendom med 3 lejligheder. Tagterrassen er på 27 m² og etableres på taget af den eksisterende bagbygning, som udeopholdsareal til lejligheden på 1. sal. Bygningen er beliggende umiddelbart i skel, og tagterrassen vil derfor ligge i skelbræmmen.

 

Placeringen overholder ikke byggeretten jf. BR-10 kap.2.2.3 stk. 1 nr. 2 om mindst 2,5 m til naboskel.

Området er omfattet af lokalplan 12.B12.1, som i § 7.4 angiver, at bebyggelse i lokalplanens område kan opføres i naboskel.

 

Naboejendommen har flere tagvinduer i bagbygningens flade tag samt et stort vinduesparti på 1. sal, som kan ses fra den ønskede tagterrasse.

 

I det fremsendte projekt er der vist en glasafskærmning i en højde af 1,8 m, som afskærmer for indbliksgener både til naboens 1. sal, bagbygningen og til de udendørs opholdsarealer i haven på nabogrunden. Afskærmningen begrænser også indbliksgener fra bygningens vinduer på 1. sal til naboens have.

 

Da afskærmningen udføres i glas vil den ikke give væsentlige skyggegener for hverken ansøger eller nabo.

 

Der er foretaget en helhedsvurdering, og sagen har været sendt i partshøring hos berørte parter. Der er indkommet 1 indsigelse fra naboen, Skolegade 25, med følgende hovedpunkter:

 • Indsiger mener, at der er indbliksgener til både bagbygningen og 1. sal fra tagterrassen trods opsætning af afskærmning
 • Indsiger frygter støjgener fra tagterrassen til egen terrasse på terræn samt til lejlighedens 1. sal
 • Udsigten fra indsigers 1. sal forsvinder og erstattes af et hegn
 • Indsigers frygter, at ejendommens værdi forringes, som følge af ovenstående argumenter.

 

Der er tale om et område tæt på bymidten, hvor bebyggelsen er sammenbygget, og hvor man må forvente et vist indblik og støj fra naboejendomme.

 

Forvaltningen vurderer, at det foreliggende projekt tager højde for de væsentlige indbliksgener til naboens ejendom.

 

At udsigten forsvinder fra naboens ejendom vurderes ikke at være relevant, da ejer jf. lokalplanen har ret til at opføre bebyggelse i skelbræmmen i 2 etager.

 

Spørgsmål om ejendomsværdi ligger ikke indenfor kommunens kompetenceområde. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningen ud fra helhedsvurderingen kan give byggetilladelse uden for byggeretten til den ansøgte tagterrasse.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Oversigtskort med husnumre
 • Situationsplan
 • Foto af bagbygning med kommentarer
 • Visualiseringer
 • Helhedsvurdering
 • Indsigelse
 

196. Fuglsang Næs 11A - ombygning af tagterrasse til bolig

Sagsnr.: 02.34.02-P19-400-15 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Fuglsang Næs 11A - ombygning af tagterrasse til bolig

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er ansøgt om ændring af en tagterrasse til boligareal på adressen Fuglsang Næs 11A, Herning.

 

Forvaltningen vurderer, at der bør gives afslag på at inddrage tagterrassens areal til boligformål, med henvisning til at bygningens arkitektoniske helhedsvirkning brydes, og at terrasserne indgår som boligens nære friareal.

Sagsfremstilling

Ejendommen er en del af en samlet bebyggelse opført efter et projektforslag, som er godkendt af Herning Byråd i forbindelse med grundkøbet. Bebyggelsen fremstår som en ensartet bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet.

 

Ændringen kræver dispensation fra lokalplan 41.OF20.1 § 9.1, som angiver, at arealet af altaner og tagterrasser skal udgøre mindst 10 % af etagearealet.

Ejendommen har 2 tagterrasser, og man ønsker at inddrage den ene til boligareal. Der inddrages ca. 9 m², og den tilbageværende tagterrasse udgør herefter ca. 5% af etagearealet. Ejendommen har en lille have med terrasse på egen grund og er omgivet af store fællesarealer.

 

Tilbygningen udføres i stil med bygningens oprindelige arkitektur og i samme materialer som de eksisterende.

 

Sagen har været sendt til naboorientering hos de berørte naboer. Der er kommet 6 indsigelser med følgende hovedpunkter:

 • Bekymring for at området ændrer karakter, og at den arkitektoniske helhedsvirkning forsvinder, hvis der gives mulighed for ændringer i bebyggelsen.
 • Begrænsninger af udsigt i forbindelse ombygning af denne tagterrasse eller ved andre fremtidige om- og tilbygninger.

 

Der er ikke kommet bemærkninger i forhold til reducering af tagterrassearealet.

 

Projektet er blevet vurderet både planfagligt og juridisk i forbindelse med sagsbehandlingen.

 

Isoleret set er den arkitektoniske løsning vurderet som værende i overensstemmelse med bebyggelsens arkitektur, da tilbygningen udføres i samme stil og materialer, som det eksisterende byggeri, men det vil ud fra en helhedsopfattelse af den samlede bebyggelse være problematisk at sikre helhedsudtrykket fremadrettet for øvrige boliger og for bebyggelsen som helhed.


Forvaltningen vurderer, at udsigten ikke begrænses væsentligt for øvrige boliger ved ombygning af tagterrassen til boligareal. Alle lejligheder er placeret med flere muligheder for udsigt til Fuglsang Sø. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles afslag til at inddrage terrassen til boligformål, med henvisning til, at bebyggelsens arkitektoniske helhedsvirkning brydes, og at boligens nære friareal reduceres til 5%.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Oversigtsplan med indsigere
 • Visualisering af inddragelse
 • Naboorientering
 • Indsigelser - samlet
 

197. Gødstrup Søvej 9 - opførelse af showroom uden for byggefelt

Sagsnr.: 02.34.02-P19-596-15 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Gødstrup Søvej 9 - opførelse af showroom uden for byggefelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er ansøgt om opførelse af et showroom i forbindelse med virksomheden Witt Ejendomme ApS på Gødstrup Søvej 9. Bygningen ønskes opført uden for byggefeltet.

 

Forvaltningen anbefaler, at gives dispensation til den ønskede placering. 

Sagsfremstilling

Bygningen opføres som en dome beklædt med rødt canadisk cedertræ. Bygningen har et bebygget areal på 132 m² og en højde på ca. 6,8 m.

Det ansøgte kræver dispensation fra bestemmelserne i lokalplan nr. 59.L6.2 §7,5, som angiver, at bebyggelse skal placeres inden for de angivne byggefelter.

Bygningen ønskes placeret nordvest for det eksisterende showroom i nærheden af en tidligere bebyggelse, som nu er nedrevet. Den tidligere bebyggelse fremgår af lokalplanens kortbilag.

 

Sagen har været sendt til naboorientering hos de berørte naboer. Der er kommet 1 indsigelse med følgende hovedpunkter:

 • Indsiger frygter, at hans ejendoms værdi forringes ved opførelse af det påtænkte byggeri
 • Bekymring for de fremtidige lysforhold, som byggeriet vil medføre
 • Indsiger føler sig presset af virksomheden på den ene side og det nye sygehus på den anden side af vejen.

 

Efter modtagelse af indsigelsen har forvaltningen været i kontakt med ansøger, som har forståelse for nogle af de betænkeligheder, som indsiger har i forhold til omfanget af nybyggeri i området.

Ansøger oplever også gener fra sygehusbyggeriet i form af støv og støjgener samt øget trafikmængde, men forsøger at håndtere det bedst muligt i hverdagen.

 

Ansøger påpeger, at det ansøgte byggeri ligger inden for den bebyggelsesmæssige ramme i lokalplanen, og at der er tale om et byggeri af en forholdsvis beskeden størrelse.

Ansøger anfører endvidere, at selve bygningens placering ikke vil skabe megen yderligere aktivitet på arealet, da det allerede i dag fungerer som åbent parkområde- og frokostareal. En del af disse aktiviteter vil kunne flyttes indendøre i den nye bygning.

 

Den nye bygning placeres bag en allerede bestående beplantning i tilknytning til det eksisterende showroom på ejendommen. Et stort eksisterende træ vil blive fældet i forbindelse med byggeriet, da det er gået ud. Det vil give mere lys til naboejendommen.

 

Forvaltningen vurderer, at bygningen, både på grund af form og materialevalg, vil have en begrænset betydning for naboens lysforhold. Nærmeste nabo ligger i en afstand af ca. 25 m.

 

Spørgsmål om ejendomsværdi i øvrigt ligger udenfor kommunens kompetenceområde.

 

Byggeriet kræver en landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35, stk.1, før der kan gives byggetilladelse, da ejendommen ligger i landzone og lokalplanen ikke har bonusvirkning.

I forbindelse med landzonebehandlingen er sagen sendt til naboorientering. Såfremt der kommer bemærkninger til sagen i forbindelse med landzoneproceduren vil de bliver fremlagt på mødet.

 

Forvaltningen har bemyndigelse til at give landzonetilladelsen administrativt, såfremt der ikke indkommer indsigelser i den sammenhæng. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningen i forbindelse med udstedelse af byggetilladelse kan meddele dispensation til placering af bygningen uden for byggefeltet,
at der meddeles landzonetilladelse i henhold til Planlovens § 35, stk.1 til placering af en dome til showroom formål.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Kortbilag - udsnit A4
 • Oversigtskort
 • Photoshop eksempel
 • Naboorientering
 • Indsigelse
 • Kommentarer fra Witt
 

198. Krogstrupvej 20, Snejbjerg - husstandsmølle

Sagsnr.: 02.34.02-P19-586-15 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Krogstrupvej 20, Snejbjerg - husstandsmølle

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ejeren af Krogstrupvej 20, Herning, ansøger om tilladelse til at opføre en husstandsmølle på ejendommen. Herning Kommune har modtaget bemærkninger fra en nabo til ejendommen efter at ansøgning om tilladelse til opførelse af husstandsmølle er sendt til orientering hos berørte naboer.

 

Forvaltningen anbefaler, at der, med baggrund i placeringen tæt ved nabo, meddeles afslag på den ansøgte placering. Forvaltningen anbefaler tillige, at der undersøges en anden placering på ejendommen, som ikke medfører gener for naboejendomme.

Sagsfremstilling

Ansøgningen omfatter opførelse af mølle på max. 25 m totalhøjde (øverste vingespids). Møllen af typen Gaia-Wind 133-10 kW ønskes opført ved eksisterende bygninger max. 4,0 m fra nærmeste bygning og 27,0 m fra vejskel. Afstand til bygninger på naboejendom er ca. 125 m.

 

Ansøgningen blev den 19. august 2015 sendt til naboorientering efter bestemmelserne i lov om planlægning.

 

Inden for den i brevet fastsatte frist modtog Herning Kommune brev med bemærkninger mod projektet fra den nærmeste nabo. I brevet fra nabo er det anført, at der er flere årsager til, at placering af en husstandsmølle på ejendommen vil få konsekvenser naboejendommen: Visuelle gener, skyggekast, støjgener og fald i huspris.

 

De visuelle gener er begrundet i, at møllen kun er placeret ca. 125 m fra nabobeboelse, og når en planlagt udtynding af beplantningen er gennemført, vil møllen være meget synlig.

 

Frygten for skyggekast beror på en tekst fra vindmølleindustrien (vindmølleproducenternes brancheorganisation), hvor det er anført, at områder i afstand i nordlig retning fra en vindmølle på indtil 6 x møllens højde vil blive påvirket af skyggekast.

 

Den pågældende husstandsmølle overholder gældende krav til støj, men der vil dog ifølge brevet fra nabo uanset blive mærkbar støj fra møllen på naboens opholdsarealer.

 

Endeligt frygter nabo, at ejendomsværdien vil falde væsentligt, hvis ejendommen bliver nabo til husstandsmøllen. Naboen henviser til en redegørelse fra København Universitet, hvor resultatet af en undersøgelse viser, at der er væsentlige prisfald, når der er udsigt til eller støjgener fra møller.

 

Det vurderes, at en placering af en husstandsmølle på ejendommen vil medføre væsentlige gener for nabobeboelsen. Møllen vil være placeret i syd-vestlig retning fra nabobeboelsen, hvilket vil medføre, at husstandsmøllen vil blive meget synlig fra naboejendommens opholdsarealer. Ifølge vindmølleindustriens egne beregninger, vil der desuden kunne opstå skyggekast i perioder.

 

Det vurderes også ud fra møllens prøvningsrapport, at der vil være mærkbar støj fra møllerne. Støjbelastningen er hhv. 31,8 og 33,0 dB ved hhv. 6 og 8 m/s i en afstand på 125 m fra møllen.

Der findes ikke regler, der kan understøtte naboens bemærkninger vedr. fald i husprisen ved placering af en 25 m høj husstandsmølle ca. 125 m fra ejendommen.

 

Der pågår en dialog om muligheden for at opnå enighed om placering af møllen et andet sted på ejendommen. Resultatet af dette var ikke modtaget inden fristen for aflevering af dagsorden. Resultatet vil blive fremlagt på mødet.

 

Det skønnes ikke, at der kan etableres en husstandsmølle på ansøgte placering på ejendommen Krogstrupvej 20, Herning, uden at nabobeboelsen vil blive væsentligt berørt, hvorfor det anbefales, at der meddeles afslag på ansøgte.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der med planlovens § 35, stk. 1, meddeles afslag på opstilling af en husstandsvindmølle på den ansøgte placering med begrundelse i afstanden til nabobeboelse,
at der undersøges mulighed for anden placering  på ejendommen.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Kortbilag
 • INDSIGELSE
 • Naboorientering Krogstrupvej 20
 • Projektbeskrivelse
 

199. Omprioritering serviceområde 1-9, budget 2017 og frem

Sagsnr.: 00.30.10-P19-2-15 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Omprioritering serviceområde 1-9, budget 2017 og frem

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen fremlagde på mødet den 31. august 2015 pkt. 209, i henhold til den af udvalget besluttede procesplan, en status på de permanente kortsigtede og langsigtede udfordringer i forhold til budget 2017 og frem, samt et tilbageblik på den økonomiske udvikling indenfor udvalgets område.

 

Udvalget drøftede udfordringer, løsningsmuligheder og omprioriteringer i forhold til budget 2017 og frem, og ønskede yderligere beregninger og analyser til den videre drøftelse af eventuelle rammejusteringer.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter udfordringer på Teknik og Miljø området i forhold til budget 2017 og frem, og løsningsmuligheder samt eventuelle rammejusteringer for samme periode.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet de ønskede beregninger og analyser, som fremlægges på mødet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter udfordringer på Teknik og Miljø området i forhold til budget 2017 og frem,
at udvalget drøfter løsningsmuligheder samt eventuelle rammejusteringer for budget 2017 og frem.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Til udvalgets videre drøftelse af eventuelle rammejusteringer vil forvaltningen arbejde videre med de ønskede beregninger og analyser, som fremkom på mødet.

Resultaterne fremlægges på udvalgets møde i december.

 

200. Mødekalender 2016

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Mødekalender 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forslag til datoer for afholdelse af Teknik- og Miljøudvalgets møder i 2016.

Sagsfremstilling

 Seneste møde i 2015 er 30. november. 

Januar

11.

Februar

8.

Marts

30.

April

Ingen

Maj

2. og 30.

Juni

20. - eventuelt

Juli

Ferie

August

15.

September

19.

Oktober

24.    

November

28.

December

Ingen

Mødestart kl. 8.30 - mandage.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til mødedatoer for 2016 godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt, inkl. møde 20. juni 2016.

Bilag

 • Forslag til mødedatoer i 2016 Teknik- og Miljøudvalget
 

201. Fusion af affaldsselskaberne ESØ og Østdeponi

Sagsnr.: 09.02.00-P19-29-13 Sagsbehandler: Birger Strandby Ernst  

Fusion af affaldsselskaberne ESØ og Østdeponi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Ultimo 2013 indgik kommunerne Billund, Hedensted, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Varde en hensigtserklæring med henblik på at få afklaret forudsætninger og synergier ved en fusion af de to affaldsselskaber ESØ 90 I/S og Østdeponi.

 

Målsætninger og visioner for et fusioneret selskab er formuleret i hensigtserklæringen:

 

”At skabe et stort, robust og markedsledende selskab til varetagelse af de kommunale interesser på affalds-/ressourceområdet og med indflydelse på kapacitetstilpasning - herunder:

 

· Fastholde lave takster på affaldsområdet for såvel borgere som erhverv

· Sikre behandling af affaldet på effektiv og konkurrencedygtig vis

· Udnytte/fastholde de værdier, der er i de to selskaber – herunder gennemførte investeringer i bygninger, behandlingsanlæg, maskiner mv.

· Udnytte ressourcerne i affaldet optimalt

· Sikre en robusthed overfor ændringer i rammebetingelser, herunder Regeringens Ressourcestrategi

· Sikre miljømæssigt gode og forsvarlige løsninger for behandling af genanvendeligt affald, herunder transportoptimering af affald”.

 

Generelt er hensigten med en fusion at skabe grundlag for de synergier, der bør kunne opnås gennem stordrift: God kapacitetsudnyttelse, fleksibilitet i markedet gennem robusthed, udbygning af allerede skabte værdier og kompetencer, beslutningskraft til at have indflydelse på fremtidens behandlingskapacitet, høj kvalitet, miljø- og arbejdsmiljøstandard samt afsætningsmæssige administrative, produktions- og driftmæssige stordriftsfordele.

 

Rambøll har på baggrund af 2012-data fra kommuner og selskaber udarbejdet en rapport, hvoraf fremgår et potentiale ved fælles afsætning af genanvendeligt affald. Rapportens estimat er en årlig gevinst i størrelsesordenen 4,8 mio. kr. På trods af en udmøntning af en del af dette potentiale over de seneste år, rummer det fortsat uudnyttede muligheder for Selskabet. Det er samtidig understreget, at stordriftsfordelene ved det fusionerede selskab skal udnyttes, så selskabets løsninger skaber værdi for den enkelte kommune.

 

Ejerkommuner og Selskab foretager en fælles evaluering af samarbejdet to år efter Selskabets stiftelse.

 

Gennem fusionsarbejdet er der udarbejdet et samlet beslutningsgrundlag.

 

På et fælles møde den 24. juni 2015 blev ejerkommunernes tekniske udvalg præsenteret for udkast til grundlaget, og dette blev efter nogle mindre justeringer udsendt til en indledende teknisk høring i kommunerne.

 

I forbindelse med den tekniske høring er der fremkommet spørgsmål og bemærkninger til udkastet til beslutningsgrundlag. Afklaringen af disse er indarbejdet i beslutningsgrundlaget.

 

Beslutningsgrundlaget

 

Grundlagets hoveddokument er fusionsaftale med fusionsnotat og vedtægter som bilag med tilhørende underbilag. Grundlaget indeholder følgende hovedelementer:

 

· Det nye selskabs navn er AFLD I/S

 

· Selskabets hjemstedskommune er Herning

 

· CVR-nummer for ESØ videreføres til AFLD I/S

 

· Selskabet skal tilstræbe en udbygning af servicen overfor Ejerkommunerne og samtidig fastholde konkurrencedygtige priser på affaldsbehandling ved at have Ejerkommunernes behov i centrum og levere løsninger, der giver værdi for den enkelte Ejerkommune

 

· Ledelsen af Selskabet varetages af en bestyrelse med 6 medlemmer – ét medlem fra hver kommune. Flertalsbeslutninger kræver tiltrædelse af 5/6 af bestyrelsens medlemmer – stemmer efter hoveder. Frem til udgangen af 2017 deltager endvidere 4 observatører i bestyrelsens møder. Observatørerne udpeges af Ejerkommunerne blandt bestyrelsen i ESØ.

 

· Kommunalbestyrelserne i Selskabets ejerkommuner kompetenceoverdrager alt det affald, som kommunerne råder over - med den snitflade, at det fortsat er de enkelte Ejerkommuner, der varetager de borgerettede affaldshåndteringsopgaver. Der er endvidere åbnet mulighed for, at Ejerkommunerne kan vælge at kompetenceoverføre en eller flere af de borgerrettede opgaver

 

· Selskabet påbegynder sin drift uden at have nogen egenkapital. Kapital i hhv. ESØ og Østdeponi defineres på fusionstidspunktet som overdækninger og betragtes dermed som disse selskabers gæld til Ejerkommuner. Disse overdækninger skal afvikles over en 5-årig periode.

 

· Såfremt det nye selskab ønsker låneoptagelse ud over en samlet belåning på 40 mio. kr., skal dette forinden godkendes af Ejerkommunernes kommunalbestyrelser på et møde.

 

· Udgifter, samt gæld og hæftelser, der måtte opstå efter fusionens ikrafttræden, men som kan henføres til forhold fra ét af de to fusionerede selskaber, påhviler alene Ejerkommunerne bag dette selskab. Dette gælder bl.a. i forhold til forpligtelser til efterbehandling af de to deponier i hhv. ESØ og Østdeponi.

 

· En gensidigt forpligtende strategi for interessevaretagelse udarbejdes af Ejerkommunerne i det fusionerede selskabs regi. Forventede elementer heri er bl.a., at selskabets opgaveløsning skal ske med kommunernes behov i centrum med det formål at skabe værdi for den enkelte kommune, og at selskabets udbudspolitik skal sikre en god konkurrence.

Økonomi

Ved fusionen optræder der en overdækning på 33 mio. kr. de skal tilbageføres til affaldsområdet i Herning Kommune. Det skal undersøges, om en direkte udbetaling medfører modregning i bloktilskuddet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at fusionen af ESØ 90 I/S og Østdeponi tiltrædes på de vilkår, der er redegjort for under sagsfremstillingen. Det anbefales, at der laves en konkret plan for tilbagebetaling af kommunens overdækning inden fusionen iværksættes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Beslutningsgrundlag af 08-09-2015
 • Principper for opgørelse af kapital
 

202. Vejprojekt

Sagsnr.: 05.01.02-P20-7-15 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Vejprojekt

 

203. Orientering om tildeling af tilladelser til taxikørsel under bestillingskontoret Herning Taxa

Sagsnr.: 22.11.02-P19-1-15 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Orientering om tildeling af tilladelser til taxikørsel under bestillingskontoret Herning Taxa

 

204. Meddelelser

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser