Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 21. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

186. Lukning af baneoverkørsler ved Kibæk

Sagsnr.: 01.05.00-P00-68-15 Sagsbehandler: Gert Thorhauge Andersen  

Lukning af baneoverkørsler ved Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

BaneDanmark har i forbindelse med sikring af baneoverkørsler besluttet at lukke nogle af disse baneoverkørsler. En af overkørslerne er nr. 199 ved Ollingvej uden for Kibæk. Denne overkørsel er vigtig for sammenhængen i det stisystem, der gennem årene er etableret i og omkring Kibæk.
 

Forvaltningen anbefaler, at BaneDanmark opfordres til at bevare overkørslen, for at sikre fortsat adgang til naturen for fodgængere og cyklister, og dermed bevare sammenhæng i Kibæks stisystemer.

Sagsfremstilling

BaneDanmark er efter en Folketingsbeslutning i gang med at sikre overkørsler på banenettet i Danmark. For tiden arbejdes med strækningen mellem Kibæk og Skjern, hvor BaneDanmark enten lukker overkørsler, eller forsyner eksisterende overkørsler med bomme, signaler og øvrigt nødvendigt sikkerhedsudstyr.

 

Når overkørsler lukkes, etableres der omkørsel og nye veje, så lodsejere, der bor på den ene side af banen, fortsat har adgang til deres jord på den anden side. Hvor dette bliver for dyrt, vælger man at ekspropriere jorden på den anden side af banen.

 

Ved Ollingvej lige uden for Kibæk har BaneDanmark besluttet at lukke overkørsel 199. I stedet etableres der en erstatningsvej på den anden side af banen fra Ollinghedevej 750 m mod sydvest. I forhold til kørende trafik er dette en brugbar løsning. Problemet er, at overkørsel 199 også er en del af det sammenhængende stinet i og rundt om Kibæk, som byens borgere i samarbejde med kommunen har arbejdet på i mange år. Forvaltningen har gjort BaneDanmark opmærksom på dette, og der er også lokalt gjort indsigelse mod nedlæggelse af overkørslen.


Forvaltningen har som alternativ til overkørsel 199 foreslået etablering af en overgang tættere ved stationen i Kibæk, fx ved Bavnehøjen, se vedlagte bilag. Dette vil kunne fungere i forhold til gående og desuden både have den fordel at togene her tæt ved stationen kører langsommere, og at overgangen vil være en god forbindelse mellem en stor del af Kibæk og daginstitutionen.

 

Konsekvensen ved at lukke overkørslen er, at det etablerede stisystem omkring Kibæk skæres over og kun kan benyttes med enten 1,5 km omvej ud af byen via overkørslen ved Ollinghedevej eller en 2,4 km omvej ind til Brovej i centrum af Kibæk. Der er imidlertid ikke noget, der tyder på, at BaneDanmark prioriterer de rekreative interesser eller offentlighedens adgang til naturen, herunder cykel- og gangstier. Derfor ønsker forvaltningen en politisk stillingtagen til om overkørslen i Kibæk har så stor en interesse for lokalområdet, at der skal tages yderligere kontakt til BaneDanmark med henblik på at finde en løsning, der fortsat sikrer sammenhæng i stisystemerne omkring byen. Alternativt kan forvaltningen undersøge om der kan skabes sammenhæng i stisystemet på andre måder, og hvilke omkostninger der vil være forbundet med det.

 

Naturbeskyttelseslovens § 26 giver offentligheden ret til at gå og cykle ad private veje og stier i det åbne land. Overkørsel 199 er en del af en et sådant vej- og stisystem. Nedlæggelse af overkørsel 199 konflikter med naturbeskyttelseslovens 26 a forbud om at nedlægge gennemgående veje og stier med rekreativ betydning. Hvis en privat lodsejer søgte om nedlæggelse af et vejstykke på den samme strækning ville vedkommende få et afslag.

 

Placering af overkørslen ses i vedlagte notat, der er sendt til BaneDanmark.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at BaneDanmark opfordres til at opretholde en gang- og cykelforbindelse over banen umiddelbart vest for Kibæk, enten den nuværende overkørsel 199 eller en alternativ overkørsel tættere på byen. 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

BaneDanmark opfordres til at opretholde en gang- og cykelforbindelse over banen umiddelbart vest for Kibæk, ved den nuværende overkørsel 199 ved Ollingvej i Kibæk.

Bilag

  • Notat Til BaneDanmark om hvorfor overkørsel 199 mellem Kibæk o Troldhede ikke kan nedlægges - versio