Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 21. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

187. Orientering om driftplaner for de grønne områder i den nordlige del af Herning Kommune

Sagsnr.: 04.01.11-P15-1-15 Sagsbehandler: Torbjørn Tarp  

Orientering om driftplaner for de grønne områder i den nordlige del af Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

 

Sagsresume

Forvaltningen udarbejder i øjeblikket nye driftplaner for grønne områder i byerne.

Planerne lægges på kommunens hjemmeside med henblik på at informere borgerne. 

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

En driftplan beskriver målene for den grønne drift på kort (0-4 år), mellemlang (6-15 år) og lang (16-30 år) sigt i et enkelt og forståeligt sprog.

 

Driftplanerne tjener især fire formål:

  1. Driften og udviklingen af de grønne områder målrettes over tid, så det tiltænkte udtryk og den ønskede funktion opnås og fastholdes.
  2. Drift og udvikling koordineres og kan dermed rationaliseres gennem bedre arbejdsplanlægning.
  3. Driftplanerne danner grundlag for bedre og mere præcis budgettering af drifts- og udviklingsmidler.
  4. Driftplanerne kan give borgerne indsigt i den grønne drift. F.eks. kan borgeren se, hvornår kommunen har planer om at foretage udtynding af bevoksninger eller hvilke renoveringstiltag, der er planlagt i den lokale park.

 

Forvaltningen oplever i stigende grad, at borgerne henvender sig med ønsker til drift og udvikling af de grønne områder. Det er typisk ønsker om træfældning og ændring af serviceniveauerne som hyppigere græsslåning, hækklipning m.v.

Forvaltningen ønsker med de grønne driftplaner at imødegå den ovennævnte tendens. Hvis borgerne gennem de grønne driftplaner kan få indsigt i det planlagte drift, den ønskede funktion og de kommende planlagte tiltag, er det forvaltningens overbevisning, at man vil kunne give borgerne en bedre service og lette arbejdspresset med hensyn til borgerhenvendelser.

 

På længere sigt er det planen, at alle grønne områder skal have en driftplan.

I første omgang er udvalgt følgende prioriterede grønne områder:

 

 

Forvaltningen begynder med driftplanerne i den nordlige del af kommunen, erfaringerne herfra indarbejdes i driftplaner for den resterende del.

 

Et udkast til en driftplan for Vestre Anlæg er vedlagt som eksempel. Se bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • UDKAST - Vestre anlæg - udviklingsplan m kort