Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 21. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

188. Orientering om okkeranlæg ved Pårup Bæk

Sagsnr.: 06.02.10-G01-1-14 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Orientering om okkeranlæg ved Pårup Bæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Charlotte Højbjerre, Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen har valgt ikke at realisere det planlagte projekt med etablering af et okkeranlæg ved Pårup Bæk, idet detailprojektet bl.a. har vist, at de afvandingsmæssige forhold opstrøms okkeranlægget vil blive forringet ved gennemførelse af projektet.

Sagsfremstilling

Forvaltning har tidligere planlagt at etablere ét stort okkeranlæg ved vandløbene Afløb i Bukkær, Tilløb til afløb i Bukkær, Storhøj Bæk og Tilløb til Storhøj Bæk, der alle leder til det offentlige vandløb Pårup Bæk. Sagen er tidligere behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 24. november 2014, pkt. 219.

 

I den forbindelse har forvaltningen bedt rådgivningsfirmaet Bangsgaard & Paludan ApS udarbejde et detailprojekt for etablering af okkeranlægget.

 

Detailprojektet viser imidlertid, at projektet vil betyde, at vandløbsbunden i vandløbet Tilløb til Afløb i Bukkær skal sænkes fra 0-90 cm på en ca. 480 m strækning. Vandløbet Tilløb til Afløb i Bukkær ligger i forvejen dybt nedskåret i terræn. Detailprojekteringen viser desuden, at de afvandingsmæssige forhold opstrøms okkeranlægget vil blive forringet ved projektets gennemførelse.

 

På den baggrund har forvaltningen valgt ikke at realisere projektet med etablering af et okkeranlæg ved Pårup Bæk. 

Økonomi

Der var oprindeligt afsat 500.000 kr. på driftkontoren under Vandløbsvæsen til etablering af okkeranlægget ved Pårup Bæk. I forbindelse med udarbejdelse af et detailprojekt  er der brugt 50.000 kr.

 

Da det stod klart, at projektet ikke kunne realiseres, blev de resterende midler disponeret til øvrige driftopgaver, herunder Tranholm Bæk restaureringsprojekt, oprensning af okkeranlæg, udarbejelse af nye grødeskæringskort i forbindelse med nyt udbud af vandløbsvedligeholdelsen m.m.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.