Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 21. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

198. Krogstrupvej 20, Snejbjerg - husstandsmølle

Sagsnr.: 02.34.02-P19-586-15 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Krogstrupvej 20, Snejbjerg - husstandsmølle

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ejeren af Krogstrupvej 20, Herning, ansøger om tilladelse til at opføre en husstandsmølle på ejendommen. Herning Kommune har modtaget bemærkninger fra en nabo til ejendommen efter at ansøgning om tilladelse til opførelse af husstandsmølle er sendt til orientering hos berørte naboer.

 

Forvaltningen anbefaler, at der, med baggrund i placeringen tæt ved nabo, meddeles afslag på den ansøgte placering. Forvaltningen anbefaler tillige, at der undersøges en anden placering på ejendommen, som ikke medfører gener for naboejendomme.

Sagsfremstilling

Ansøgningen omfatter opførelse af mølle på max. 25 m totalhøjde (øverste vingespids). Møllen af typen Gaia-Wind 133-10 kW ønskes opført ved eksisterende bygninger max. 4,0 m fra nærmeste bygning og 27,0 m fra vejskel. Afstand til bygninger på naboejendom er ca. 125 m.

 

Ansøgningen blev den 19. august 2015 sendt til naboorientering efter bestemmelserne i lov om planlægning.

 

Inden for den i brevet fastsatte frist modtog Herning Kommune brev med bemærkninger mod projektet fra den nærmeste nabo. I brevet fra nabo er det anført, at der er flere årsager til, at placering af en husstandsmølle på ejendommen vil få konsekvenser naboejendommen: Visuelle gener, skyggekast, støjgener og fald i huspris.

 

De visuelle gener er begrundet i, at møllen kun er placeret ca. 125 m fra nabobeboelse, og når en planlagt udtynding af beplantningen er gennemført, vil møllen være meget synlig.

 

Frygten for skyggekast beror på en tekst fra vindmølleindustrien (vindmølleproducenternes brancheorganisation), hvor det er anført, at områder i afstand i nordlig retning fra en vindmølle på indtil 6 x møllens højde vil blive påvirket af skyggekast.

 

Den pågældende husstandsmølle overholder gældende krav til støj, men der vil dog ifølge brevet fra nabo uanset blive mærkbar støj fra møllen på naboens opholdsarealer.

 

Endeligt frygter nabo, at ejendomsværdien vil falde væsentligt, hvis ejendommen bliver nabo til husstandsmøllen. Naboen henviser til en redegørelse fra København Universitet, hvor resultatet af en undersøgelse viser, at der er væsentlige prisfald, når der er udsigt til eller støjgener fra møller.

 

Det vurderes, at en placering af en husstandsmølle på ejendommen vil medføre væsentlige gener for nabobeboelsen. Møllen vil være placeret i syd-vestlig retning fra nabobeboelsen, hvilket vil medføre, at husstandsmøllen vil blive meget synlig fra naboejendommens opholdsarealer. Ifølge vindmølleindustriens egne beregninger, vil der desuden kunne opstå skyggekast i perioder.

 

Det vurderes også ud fra møllens prøvningsrapport, at der vil være mærkbar støj fra møllerne. Støjbelastningen er hhv. 31,8 og 33,0 dB ved hhv. 6 og 8 m/s i en afstand på 125 m fra møllen.

Der findes ikke regler, der kan understøtte naboens bemærkninger vedr. fald i husprisen ved placering af en 25 m høj husstandsmølle ca. 125 m fra ejendommen.

 

Der pågår en dialog om muligheden for at opnå enighed om placering af møllen et andet sted på ejendommen. Resultatet af dette var ikke modtaget inden fristen for aflevering af dagsorden. Resultatet vil blive fremlagt på mødet.

 

Det skønnes ikke, at der kan etableres en husstandsmølle på ansøgte placering på ejendommen Krogstrupvej 20, Herning, uden at nabobeboelsen vil blive væsentligt berørt, hvorfor det anbefales, at der meddeles afslag på ansøgte.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der med planlovens § 35, stk. 1, meddeles afslag på opstilling af en husstandsvindmølle på den ansøgte placering med begrundelse i afstanden til nabobeboelse,
at der undersøges mulighed for anden placering  på ejendommen.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Kortbilag
  • INDSIGELSE
  • Naboorientering Krogstrupvej 20
  • Projektbeskrivelse