Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 21. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

191. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 30 til spildevandsplanen for boligområde Snejbjerg Gl. Skole

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-13 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 30 til spildevandsplanen for boligområde Snejbjerg Gl. Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 30 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 udarbejdes på baggrund af lokalplan for området omkring Snejbjerg Gl. Skole, der skal udlægges til boligformål og offentlige formål (svømmehal).

 

En del af lokalplanområdet er allerede optaget i spildevandsplanen. Med dette tillæg optages den resterende del af lokalplanområdet også i spildevandsplanen.

 

Tillægget har efter foreløbig vedtagelse i Byrådet været i offentlig høring i 8 uger. Herning Kommune har i den anledning ikke modtaget bemærkninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 30 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endelig vedtages.

 

Sagsfremstilling

Med lokalplanen bliver det muligt at anvende arealet med den nedlagte Snejbjerg Skole med boldbaner, til boligformål og offentlige formål, bl.a. svømmehal og parkeringsplads.

 

I øjeblikket er det kun den nordlige del af området (omkring de eksisterende skolebygninger, skolegård samt svømmehal), der er spildevandsplanlagt. Dette område omfatter ca. 2/3 af lokalplanområdet og er i dag fælleskloakeret. Med den forestående ændring separatkloakeres hele lokalplanområdet.

 

Lokalplanen giver mulighed for at etablere tæt-lav og åben-lav boligbyggeri, hvor der tidligere var skolebygninger, skolegård og boldbaner, samt svømmehal med parkering indenfor planområdet. Med dette tillæg optages den resterende del af lokalplanområdet i spildevandsplanen (se bilag 1).

 

Den nødvendige udvidelse af spildevandsplanens opland er på 1,35 ha. Normalt vil et regnvandsbassin skulle etableres i området, til forsinkelse af regnvandet, så der ikke skal etableres nye større rør til afløb af regnvand fra lokalplanområdet. Da det har været et ønske at undlade etablering af regnvandsbassin i lokalplanområdet, fastholdes mængden af regnvand, der afledes til Herning Vand A/S´ kloak fra hele lokalplanområdet i forhold til tidligere. Hvis der etableres befæstelse ud over 40 % af planområdet, skal regnvand derfor forsinkes i lokalplanområdet ved etablering af lokal regnvandshåndtering, som åbne grøfter, regnbede eller lignende. For at sikre dette, indeholder lokalplanforslaget bestemmelse om, at der skal anlægges lokal regnvandshåndtering, der sikrer, at regnvand fra befæstede arealer ud over dette, forsinkes i lokalplanområdet.

 

På baggrund af ovenstående reserveres der ikke plads til regnvandsbassin til forsinkelse af en yderligere regnvandsmængde ved udvidelse af det spildevandsplanlagte opland.

  

Afledning af spildevand fra oplandet vil ske til Herning Renseanlæg. Regnvand fra tage og befæstede arealer vil blive udledt til Tyvkjær Bæk via regnvandsbassin. På baggrund af ovenstående, forventes mængden af regnvand, der udledes til Tyvkjær Bæk fra lokalplanområdet, ikke øget væsentligt i forhold til tidligere.

 

Det nye boligområde ved Snejbjerg Gl. Skole etableres delvis i et grønt  (ikke kloakeret) område midt i byen, hvor der er begrænset kapacitet til afledning af yderligere regnvand via det eksisterende kloaksystem nedstrøms boligområdet.

 

Hvis det nye boligområde bevirker, at befæstelsesgraden for hele bydelen øges, uden der etableres forsinkelse af regnvand i området, vil risikoen for oversvømmelse af boligområder nedstrøms det nye boligområde også øges. Hvis Herning Vand A/S i den anledning skal etablere nye kloakledninger med øget kapacitet i det eksisterende byområde, vil det betyde væsentlige udgifter til ledninger, som ellers ikke skulle udskiftes. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at etablere forsinkelse ved et regnvandsbassin nederst i kloaksystemet, umiddelbart inden udløb til vandløbet.

 

Mulighederne for nedsivning af regnvand i lokalplanområdet er undersøgt, men har desværre vist sig meget begrænsede.

 

Ved at begrænse lokalplanens befæstelse kan befæstelsesgraden for hele bydelen holdes uændret, så det ikke er nødvendigt at etablere regnvandsbassin til forsinkelse af vand fra det nye boligområde.

 

Forslag til tillæg 30 har været i offentlig høring i 8 uger, og der er ikke indkommet bemærkninger. 

Økonomi

Ingen bemærkninger

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 30 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endelig vedtages.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Tillæg 30 bilag 1 oplandskort
  • Tillæg 30 bilag 2 udløbsskema
  • Tillæg 30 bilag 3 oplandsskema