Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 21. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

196. Fuglsang Næs 11A - ombygning af tagterrasse til bolig

Sagsnr.: 02.34.02-P19-400-15 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Fuglsang Næs 11A - ombygning af tagterrasse til bolig

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er ansøgt om ændring af en tagterrasse til boligareal på adressen Fuglsang Næs 11A, Herning.

 

Forvaltningen vurderer, at der bør gives afslag på at inddrage tagterrassens areal til boligformål, med henvisning til at bygningens arkitektoniske helhedsvirkning brydes, og at terrasserne indgår som boligens nære friareal.

Sagsfremstilling

Ejendommen er en del af en samlet bebyggelse opført efter et projektforslag, som er godkendt af Herning Byråd i forbindelse med grundkøbet. Bebyggelsen fremstår som en ensartet bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet.

 

Ændringen kræver dispensation fra lokalplan 41.OF20.1 § 9.1, som angiver, at arealet af altaner og tagterrasser skal udgøre mindst 10 % af etagearealet.

Ejendommen har 2 tagterrasser, og man ønsker at inddrage den ene til boligareal. Der inddrages ca. 9 m², og den tilbageværende tagterrasse udgør herefter ca. 5% af etagearealet. Ejendommen har en lille have med terrasse på egen grund og er omgivet af store fællesarealer.

 

Tilbygningen udføres i stil med bygningens oprindelige arkitektur og i samme materialer som de eksisterende.

 

Sagen har været sendt til naboorientering hos de berørte naboer. Der er kommet 6 indsigelser med følgende hovedpunkter:

  • Bekymring for at området ændrer karakter, og at den arkitektoniske helhedsvirkning forsvinder, hvis der gives mulighed for ændringer i bebyggelsen.
  • Begrænsninger af udsigt i forbindelse ombygning af denne tagterrasse eller ved andre fremtidige om- og tilbygninger.

 

Der er ikke kommet bemærkninger i forhold til reducering af tagterrassearealet.

 

Projektet er blevet vurderet både planfagligt og juridisk i forbindelse med sagsbehandlingen.

 

Isoleret set er den arkitektoniske løsning vurderet som værende i overensstemmelse med bebyggelsens arkitektur, da tilbygningen udføres i samme stil og materialer, som det eksisterende byggeri, men det vil ud fra en helhedsopfattelse af den samlede bebyggelse være problematisk at sikre helhedsudtrykket fremadrettet for øvrige boliger og for bebyggelsen som helhed.


Forvaltningen vurderer, at udsigten ikke begrænses væsentligt for øvrige boliger ved ombygning af tagterrassen til boligareal. Alle lejligheder er placeret med flere muligheder for udsigt til Fuglsang Sø. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles afslag til at inddrage terrassen til boligformål, med henvisning til, at bebyggelsens arkitektoniske helhedsvirkning brydes, og at boligens nære friareal reduceres til 5%.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Oversigtsplan med indsigere
  • Visualisering af inddragelse
  • Naboorientering
  • Indsigelser - samlet