Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 21. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

197. Gødstrup Søvej 9 - opførelse af showroom uden for byggefelt

Sagsnr.: 02.34.02-P19-596-15 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Gødstrup Søvej 9 - opførelse af showroom uden for byggefelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er ansøgt om opførelse af et showroom i forbindelse med virksomheden Witt Ejendomme ApS på Gødstrup Søvej 9. Bygningen ønskes opført uden for byggefeltet.

 

Forvaltningen anbefaler, at gives dispensation til den ønskede placering. 

Sagsfremstilling

Bygningen opføres som en dome beklædt med rødt canadisk cedertræ. Bygningen har et bebygget areal på 132 m² og en højde på ca. 6,8 m.

Det ansøgte kræver dispensation fra bestemmelserne i lokalplan nr. 59.L6.2 §7,5, som angiver, at bebyggelse skal placeres inden for de angivne byggefelter.

Bygningen ønskes placeret nordvest for det eksisterende showroom i nærheden af en tidligere bebyggelse, som nu er nedrevet. Den tidligere bebyggelse fremgår af lokalplanens kortbilag.

 

Sagen har været sendt til naboorientering hos de berørte naboer. Der er kommet 1 indsigelse med følgende hovedpunkter:

  • Indsiger frygter, at hans ejendoms værdi forringes ved opførelse af det påtænkte byggeri
  • Bekymring for de fremtidige lysforhold, som byggeriet vil medføre
  • Indsiger føler sig presset af virksomheden på den ene side og det nye sygehus på den anden side af vejen.

 

Efter modtagelse af indsigelsen har forvaltningen været i kontakt med ansøger, som har forståelse for nogle af de betænkeligheder, som indsiger har i forhold til omfanget af nybyggeri i området.

Ansøger oplever også gener fra sygehusbyggeriet i form af støv og støjgener samt øget trafikmængde, men forsøger at håndtere det bedst muligt i hverdagen.

 

Ansøger påpeger, at det ansøgte byggeri ligger inden for den bebyggelsesmæssige ramme i lokalplanen, og at der er tale om et byggeri af en forholdsvis beskeden størrelse.

Ansøger anfører endvidere, at selve bygningens placering ikke vil skabe megen yderligere aktivitet på arealet, da det allerede i dag fungerer som åbent parkområde- og frokostareal. En del af disse aktiviteter vil kunne flyttes indendøre i den nye bygning.

 

Den nye bygning placeres bag en allerede bestående beplantning i tilknytning til det eksisterende showroom på ejendommen. Et stort eksisterende træ vil blive fældet i forbindelse med byggeriet, da det er gået ud. Det vil give mere lys til naboejendommen.

 

Forvaltningen vurderer, at bygningen, både på grund af form og materialevalg, vil have en begrænset betydning for naboens lysforhold. Nærmeste nabo ligger i en afstand af ca. 25 m.

 

Spørgsmål om ejendomsværdi i øvrigt ligger udenfor kommunens kompetenceområde.

 

Byggeriet kræver en landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35, stk.1, før der kan gives byggetilladelse, da ejendommen ligger i landzone og lokalplanen ikke har bonusvirkning.

I forbindelse med landzonebehandlingen er sagen sendt til naboorientering. Såfremt der kommer bemærkninger til sagen i forbindelse med landzoneproceduren vil de bliver fremlagt på mødet.

 

Forvaltningen har bemyndigelse til at give landzonetilladelsen administrativt, såfremt der ikke indkommer indsigelser i den sammenhæng. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningen i forbindelse med udstedelse af byggetilladelse kan meddele dispensation til placering af bygningen uden for byggefeltet,
at der meddeles landzonetilladelse i henhold til Planlovens § 35, stk.1 til placering af en dome til showroom formål.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Kortbilag - udsnit A4
  • Oversigtskort
  • Photoshop eksempel
  • Naboorientering
  • Indsigelse
  • Kommentarer fra Witt