Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 21. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

195. Skolegade 27, Herning - etablering af tagterrasse i skelbræmmen

Sagsnr.: 02.34.02-P19-487-15 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Skolegade 27, Herning - etablering af tagterrasse i skelbræmmen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er ansøgt om etablering af en tagterrasse på en eksisterende bagbygning i skelbræmmen på ejendommen Skolegade 27, Herning. For at reducere muligheden for indblik til naboejendom opsættes der matteret glasafskærmning mod naboskel.

 

Forvaltningen har foretaget en helhedsvurdering og vurderer, at der kan gives byggetilladelse uden for byggeretten til tagterrassen.

 

Forvaltningen anbefaler, ud fra en helhedsvurdering, at der meddeles byggetilladelse uden for byggeretten til den ansøgte tagterrasse.

Sagsfremstilling

Der er ansøgt om etablering af en tagterrasse på Skolegade 27, en ejendom med 3 lejligheder. Tagterrassen er på 27 m² og etableres på taget af den eksisterende bagbygning, som udeopholdsareal til lejligheden på 1. sal. Bygningen er beliggende umiddelbart i skel, og tagterrassen vil derfor ligge i skelbræmmen.

 

Placeringen overholder ikke byggeretten jf. BR-10 kap.2.2.3 stk. 1 nr. 2 om mindst 2,5 m til naboskel.

Området er omfattet af lokalplan 12.B12.1, som i § 7.4 angiver, at bebyggelse i lokalplanens område kan opføres i naboskel.

 

Naboejendommen har flere tagvinduer i bagbygningens flade tag samt et stort vinduesparti på 1. sal, som kan ses fra den ønskede tagterrasse.

 

I det fremsendte projekt er der vist en glasafskærmning i en højde af 1,8 m, som afskærmer for indbliksgener både til naboens 1. sal, bagbygningen og til de udendørs opholdsarealer i haven på nabogrunden. Afskærmningen begrænser også indbliksgener fra bygningens vinduer på 1. sal til naboens have.

 

Da afskærmningen udføres i glas vil den ikke give væsentlige skyggegener for hverken ansøger eller nabo.

 

Der er foretaget en helhedsvurdering, og sagen har været sendt i partshøring hos berørte parter. Der er indkommet 1 indsigelse fra naboen, Skolegade 25, med følgende hovedpunkter:

  • Indsiger mener, at der er indbliksgener til både bagbygningen og 1. sal fra tagterrassen trods opsætning af afskærmning
  • Indsiger frygter støjgener fra tagterrassen til egen terrasse på terræn samt til lejlighedens 1. sal
  • Udsigten fra indsigers 1. sal forsvinder og erstattes af et hegn
  • Indsigers frygter, at ejendommens værdi forringes, som følge af ovenstående argumenter.

 

Der er tale om et område tæt på bymidten, hvor bebyggelsen er sammenbygget, og hvor man må forvente et vist indblik og støj fra naboejendomme.

 

Forvaltningen vurderer, at det foreliggende projekt tager højde for de væsentlige indbliksgener til naboens ejendom.

 

At udsigten forsvinder fra naboens ejendom vurderes ikke at være relevant, da ejer jf. lokalplanen har ret til at opføre bebyggelse i skelbræmmen i 2 etager.

 

Spørgsmål om ejendomsværdi ligger ikke indenfor kommunens kompetenceområde. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningen ud fra helhedsvurderingen kan give byggetilladelse uden for byggeretten til den ansøgte tagterrasse.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Oversigtskort med husnumre
  • Situationsplan
  • Foto af bagbygning med kommentarer
  • Visualiseringer
  • Helhedsvurdering
  • Indsigelse